Kallelse till extra stämma
Aktieägarna i AU Holding AB (publ.) kallas härmed till extra stämma måndagen den 7 mars 2016, kl 11:00 på Textilgatan 43, Stockholm.
Anmälan
Aktieägare skall för att få delta i stämman: dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 1 mars 2016, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast den 1 mars 2016 per post på adress AU Holding AB, Box 92001, 12006 Stockholm eller per email på adress info@auholding.se. Vid anmälan bör uppges namn, personnr/organisationsnr samt registrerat aktieinnehav. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 1 mars 2016 genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att få rätt att delta i Årsstämman. För ytterligare information kontakta: Darius Stenberg, VD, darius.stenberg@auholding.se
Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande

2. Val av ordförande vid stämman


3. Upprättande och godkännande av röstlängd


4. Godkännande av dagordningen


5. Val av en eller två justeringsmän


6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad


7. Val av revisor, revisorssuppleant eller revisionsbolag.


8. Övriga frågor
9. Stämmans avslutande
Huvudsakliga innehållet i framlagda förslag som inte är av mindre betydelse är enligt följande.

P. 7: Huvudägarna föreslår Daniel Holmström (Revisorcompaniet) som revisor av kostnadsskäl.