AU Holding: Pressmeddelande den 31 augusti 2009

 

Delårsrapport för perioden 01.01.2009 – 30.06.2009

 

-    Omsättningen för perioden uppgick till 86,8 Mkr (71,6) vilket motsvarar en ökning med 21 %.


-    Koncernens rörelseresultat uppgick till 2 953 tkr (1 094), en ökning med 170 %.


-    Soliditeten är hög och uppgick vid periodens slut till 74 % (51 %).


-    Förädlingsverksamheten i Sverige växer och står för en betydande del av verksamheten.

 

 

Nyckeltal för koncernen 2009.06.30 (2008.06.30):

Rörelsens intäkter 86 757 844 kr (71 655 994)
Rörelsens kostnader – 83 805 811 kr (– 70 562 071)
Rörelseresultat 2 952 811 kr (1 093 923)
Resultat före skatt 2 539 569 kr (681 458)
Kassa och bank 1 010 572 kr (2 121 298)
Balansomslutning 23 791 178 kr (29 017 116)
Eget kapital 17 549 252 kr (14 909 078)
Rörelsemarginal (1) 3,4 % (2)
Soliditet (2) 74 % (51)
Antal anställda 15 pers. (18 pers.)


(1) Rörelseresultat i procent av nettoomsättningen
(2) Soliditet eget kapital+(0,72’obesk reserver) ÷ s:a EK och skulder

 

AU Holdings olika marknaders finansiella utveckling under perioden 01.01.2009 – 30.06.2009 (Alla siffror i tkr):


Kina

Nettoomsättning 12 214 (17 622)
Bruttovinst 2 105 (2 329)
Rörelseresultat 1 285 (1 029)


Tyskland

Nettoomsättning 11 174 (10 759)
Bruttovinst 1 096 (1 073)
Rörelseresultat 664 (573)


Sverige

Nettoomsättning 63 307 (43 275)
Bruttovinst 2 255 (1 517)
Rörelseresultat 1 525 (459)


Övriga kostnader AU Holding: - 521 (- 566)
Siffrorna är approximativa.

 

Årets första sex månader


Omsättningen i Kina har minskat från 17 622 tkr till 12 214 tkr främst på grund av att kunder nu väljer palladiumbaserade legeringar med låga halter av guld. Dessa legeringar är billigare, vilket påverkar omsättningen men inte bruttovinsten och rörelseresultatet för verksamheten på den kinesiska marknaden. Ledningen har för avsikt att påbörja verksamhet med raffinering och handel med ädelmetaller i Kina. Inga väsentliga investeringar kommer att krävas för att påbörja denna verksamhet.


Förädlingsverksamheten (raffineringstjänster och handel med finguld) utgör nu en betydande del av verksamheten i Sverige. Denna verksamhet förväntas fortsätta växa. Förädlingsverksamheten är mindre personalintensiv vilket har medfört minskade personalkostnader.


I samband med att förädlingsverksamheten står för en allt större del av verksamheten har finansieringsbilden förändrats. Detta påverkar såväl lånebilden som sammansättningen av bolagets tillgångar. Det har lett till en högre soliditet och en konsolidering av bolagets upplåning.


Bolagets kassa har under perioden minskat från 2 632 871 sek till 1 010 572 sek. Balansräkningens kassa återspeglar dock inte bolagets likvida medel då bolaget handlar med ädelmetaller som är att likställa med kontanter. Kassan kan därför variera kraftigt på daglig basis, men återspeglar inte bolagets likvida situation. I dagsläget finns inget behov att utöka kassan genom nyemission.


Styrelsen beslutade att datumet för offentliggörandet av redogörelsen för tredje kvartalet ska vara den 16 november 2009.

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Antal utestående aktier: 145 420 875 st.

 

AU Holding AB

AU Holding är ett svenskt guldbolag. Vår ambition är att AU Holding ska vara en koncern som helt eller delvis äger bolag som erbjuder tjänster och produkter inom guldsektorn. Bolagen skall hantera guld i alla dess former, från gruvjord innehållande guldpartiklar till färdiga produkter.

 

 

 


AU Holding: Pressmeddelande den 27 maj 2009


Resultat av årsstämma 2009


Styrelsen:

Styrelsen ska bestå utav Danuta Stenberg som styrelseordförande, samt utav Darius Stenberg, Linus Lindgren och Rein Metsik som ordinarie ledamöter.


Revisorer:

Som revisorer valdes:
Byråval: Ernst & Young AB, 556053-5873, Box 7850, 103 99 Stockholm

Huvudansvariga revisorer:
Niklas Johansson, Box 7850, 103 99 Stockholm (821203-4931)
Anders Lindby, Box 7850, 103 99 Stockholm (531111-0257)


Emission:

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa ordinarie bolagsstämma och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av högst 14.500.000 aktier. Betalning ska kunna erläggas kontant, som apport eller genom kvittning. Vidare föreslår styrelsen att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa ordinarie bolagsstämma besluta om nyemission om högst 43.500.000 aktier utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

 

AU Holding AB
AU Holding är ett svenskt guldbolag. Vår ambition är att AU Holding ska vara en koncern som helt eller delvis äger bolag som erbjuder tjänster och produkter inom guldsektorn. Bolagen skall hantera guld i alla dess former, från gruvjord innehållande guldpartiklar till färdiga produkter.

 


 


Pressmeddelande den 1 juni 2009


Kallelse till årsstämma i AU Holding AB (publ.)

Aktieägarna i AU Holding AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 30 juni 2009 kl. 10.00 på Textilgatan 43, 3tr, Stockholm.


Anmälan
Aktieägare skall för att få delta i bolagsstämman: dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken den 24 juni 2009, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast den 24 juni 2009 kl. 16.00 per post på adress AU Holding AB, Box 92001, 12006 Stockholm; per telefax 08 6948026, per email på adress info@auholding.se eller per telefon 08 6426305. Vid anmälan bör uppges namn, personnr/organisationsnr samt registrerat aktieinnehav. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 24 juni 2009 genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att få rätt att delta i bolagsstämman. För ytterligare information kontakta: Darius Stenberg,VD, Tel/mobil: 0708237206, darius.stenberg@auholding.se


Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
8. Beslut angående:
a. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och revisorer samt eventuella suppleanter som ska väljas på stämman.
10. Fastställelse av arvoden åt styrelsen och revisorerna
11. Val av styrelse med eventuella suppleanter samt i förekommande fall revisor, revisorssuppleant eller revisionsbolag.
12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier.
13. Övriga frågor
14. Stämmans avslutande

Huvudsakliga innehållet i framlagda förslag som inte är av mindre betydelse är enligt följande.

P. 10: Huvudägarna föreslår att styrelseledamöterna samt styrelseordförande skall erhålla arvode enligt fastställd räkning. Revisor föreslås erhålla arvode enligt fastställd räkning.

P. 11: Huvudägarna föreslår omval av Darius Stenberg, Rein metsik och Linus Lindgren som ordinarie ledamöter och omval av Danuta Stenberg som styrelseordförande. Börje Bengtsson är inte tillgänglig för omval till styrelsen.

P. 12: Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa ordinarie bolagsstämma och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av högst 14.500.000 aktier. Betalning ska kunna erläggas kontant, som apport eller genom kvittning. Vidare föreslår styrelsen att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa ordinarie bolagsstämma besluta om nyemission om högst 43.500.000 aktier utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.


Stockholm, juni 2009
AU Holding AB (publ)
Styrelsen

 

 

 

AU Holding: Pressmeddelande den 27 maj 2009

 


Kvartalsredogörelse för perioden 01.01.2009 – 31.03.2009


-    Omsättningen för perioden uppgick till 35,5 Mkr (32,8) vilket motsvarar en ökning med 8 %.


-    Koncernens rörelseresultat uppgick till 1 505 tkr (246), en ökning med drygt 500 %. Jämförbart rörelseresultat uppgick till 1 505 tkr (451), en ökning med 233 %.

 

AU Holdings olika marknaders finansiella utveckling under perioden 01.01.2009 – 31.03.2009 (Alla siffror i tkr):


Kina

Nettoomsättning 6 542 tkr (8 701)
Bruttovinst 1 178 tkr (1 105)
Rörelseresultat 603 tkr (374)


Tyskland

Nettoomsättning 7 622 tkr (6 436)
Bruttovinst 748 tkr (980)
Rörelseresultat 448 tkr (379)


Sverige

Nettoomsättning 21 336 tkr (17 706)
Bruttovinst 1 465 tkr (696)
Rörelseresultat 765 tkr (155)


Övriga kostnader AU Holding: - 310 tkr (- 179)
Siffrorna är approximativa.


Antalet utestående aktier: 145 420 875

 

Årets första kvartal

Omsättningen under perioden 01.01.2009 – 31.03.2009 var god. Försäljningen av ädelmetaller och raffineringstjänster har varit hög och ökar. Marginalerna i denna del av verksamheten har också förbättrats. Försäljningen av dentalguld i Tyskland och Sverige har varit fortsatt stabil. Försäljningen i Kina har varit god. Omsättningen i Kina har minskat jämfört med kvartal 1 2008, men detta är främst på grund av att kunder i Kina väljer andra legeringar än tidigare i samband med det höga guldpriset och den globala lågkonjunkturen. Lönsamheten i Kina har ökat.


Efter periodens utgång

Efter periodens utgång har försäljningen av raffineringstjänster varit fortsatt hög. Försäljningen i Tyskland och Sverige har varit stabil. Stora fluktuationer i guldpriset och valutorna påverkar dock kunderna och bolaget måste löpande anpassa sig efter rådande läge på marknaden. I Kina har nya kunder tillkommit och vissa framsteg med registreringar gjorts.

Styrelsen beslutade att datumet för offentliggörandet av kvartalsrapporten för det andra kvartalet 2009 ska vara den 31 augusti 2009.

 

AU Holding AB

AU Holding är ett svenskt guldbolag. Vår ambition är att AU Holding ska vara en koncern som helt eller delvis äger bolag som erbjuder tjänster och produkter inom guldsektorn. Bolagen skall hantera guld i alla dess former, från gruvjord innehållande guldpartiklar till färdiga produkter.

 

53

 


AU Holding: Ändringar i bokslutskommuniké för 2008


Följande ändringar har gjorts i bolagets bokslutskommuniké för 2008:

- Bolaget har vid upprättande av årsredovisningen erhållit en högre kostnad för transposter än vad tidigare beräknats. Kostnaden för transposter som redovisas under övriga externa kostnader har därmed ökat med 106.250 kronor.

- I bokslutskommunikén har även ränteintäkter och räntekostnader förändrats efter genomgång av respektive intäkt och kostnadsposts verkliga utfall.


I övrigt är bokslutskommunikén liktydig med tidigare publicerad version. För att läsa bokslutskommunikén, se Finansiella Rapporter.


AU Holding AB
AU Holding är ett svenskt guldbolag. Vår ambition är att AU Holding ska vara en koncern som helt eller delvis äger bolag som erbjuder tjänster och produkter inom guldsektorn. Bolagen skall hantera guld i alla dess former, från gruvjord innehållande guldpartiklar till färdiga produkter.

 

 

 

Pressmeddelande den 27 februari 2009

AU Holding: AU Holding AB (publ.) - Bokslutskommuniké för 2008

Pressmeddelandet innehåller också delårsrapporten för perioden 01.07.2008 – 31.12.2008. Styrelsen har beslutat att nästa rapportdag kommer att vara den 27 maj då kvartalsredogörelsen för första kvartalet 2009 kommer att presenteras.

Bokslutskommuniké för perioden 01.01.2008 – 31.12.2008

-    Omsättningen för 2008 uppgick till 134,1 MSEK (60,1) vilket motsvarar en ökning med 123 %.

-    Koncernens rörelseresultat uppgick till 1 495 kkr (1 579).

-    Soliditeten är hög och uppgick vid periodens slut till 54 % (61).

-    Försäljningen under perioden var god.

Nyckeltal för koncernen 2008.12.31 (2007.12.31)


Rörelsemarginal (1) 1 % (3)
Avkastning på eget kapital (2) 5 % (8)
Avkastning på totalt kapital (3) 5 % (7)
Soliditet (4) 54 % (61)
Antal anställda 16 pers (15 pers)

(1) Rörelseresultat i % av nettoomsättningen
(2) Nettoresultat i % av justerat eget kapital
(3) Rörelseresultat plus finansiella intäkter i % av summa tillgångar
(4) Soliditet eget kapital+(0,72’obesk reserver) ÷ s:a EK och skulder

 

AU Holdings olika marknaders finansiella utveckling under perioden 01.01.2008 – 31.12.2008 (Alla siffror i tkr):

Kina:
Nettoomsättning: 31 701 (24 126)
Bruttovinst: 4 020 (3 759)
Rörelseresultat: 1 223 (732)

Tyskland:
Nettoomsättning: 17 158 (16 180)
Bruttovinst: 1 683 (2 225)
Rörelseresultat: 910 (1 035)

Sverige:
Nettoomsättning: 85 135 (19 823)
Bruttovinst: 3 624 (3 879)
Rörelseresultat: 1 051 (1 381)

Övriga kostnader AU Holding: - 1 288 (- 1 400)
Extraordinära kostnader: - 401 (0)
Siffrorna är approximativa.


2008

Allmänt

Omsättningen under 2008 har varit god och ökat med 123 % jämfört med 2007. Rörelseresultatet för den löpande verksamheten är positivt. Under perioden har bolaget haft extraordinära kostnader i storleksordningen 401 tkr, främst relaterade till etableringen av produktion i Kina. Koncernens soliditet är god, 54 % (61).
Verksamheten i Kina har utvecklats positivt. Försäljningen till Kina uppgick under perioden till 31,7 Mkr (24,1), vilket motsvarar en ökning med 32 % jämfört med 2007. . Lönsamheten i Kina har förbättrats. Under andra kvartalet blev bolagets fabrik i Peking, Kina klar. Den är belägen i BDA i Peking. Framgångsrika testproduktioner genomfördes under andra kvartalet. De olympiska spelen i Kina bidrog till en minskad försäljning i Kina under augusti månad då olika begränsningar i samband med spelen ledde till minskad aktivitet. Under perioden har AU Holdings dotterbolag i Kina, Alldental MT genom en agent blivit indirekt medlem av Shanghai Gold Exchange. Detta möjliggör en effektivare handel med ädelmetaller i Kina. Alldental MT har etablerat ett kontor i Shanghai och ny personal har anställts. Alldental MT har också tecknat ett samarbetsavtal med Peking University Hospital of Stomatology.
I Sverige ledde omställningen för tandläkare och tandtekniker i samband med tandvårdsreformen till minskad försäljning under tredje kvartalet. Det höga guldpriset har också lett till en viss minskning av försäljningen av tandguld. Försäljning av ädelmetaller och raffineringstjänster har i samband med ett högt guldpris under perioden varit hög och står för huvuddelen av omsättningsökningen i Sverige. Marginalen på denna försäljning är lägre än dentalverksamheten.
Försäljningen på den tyska marknaden har varit fortsatt stabil. Omsättningen i Tyskland uppgick till 17,2 Mkr (16,2) under perioden.
Försäljningen till England har endast skett i mindre skala under året.
Den globala finanskrisen och lågkonjunkturen påverkar Alldental. Många dentala laboratorier i Kina är beroende av export till främst USA och EU. Samtidigt är den kinesiska marknaden mycket stor och i fortsatt stark expansion. I Sverige har en viss minskning av försäljningen av tandguld märkts under fjärde kvartalet, detta främst på grund av ett högt och ostabilt guldpris. Det höga guldpriset gör också att handeln med ädelmetaller och försäljningen av raffineringstjänster ökar.

Efter periodens utgång:

Den globala lågkonjunkturen har lett till ett högt guldpris, vilket i sin tur lett till ökat intresse för ädelmetaller och en ökad efterfrågan av raffineringstjänster. Alldental har haft efter periodens utgång noterat en ökning inom detta segment, och stärkt sin position i Sverige. Lönsamheten inom raffineringstjänster har ökat och kommer att utgöra en allt viktigare del av bolagets verksamhet. Försäljningen i Kina är fortsatt god, en viss effekt av lågkonjunkturen känns av vilket torde innebära att expansionstakten mattas av. Alldentals utsikter på den kinesiska marknaden är fortsatt positiva. Försäljningen i Sverige är fortsatt stabil.

Siffermaterialet, som har upprättats i enlighet med IFRS, har inte granskats av bolagets revisor. Rapporten finns att ladda ner på bolagets hemsida, www.auholding.se.

AU Holding AB
AU Holding är ett svenskt guldbolag. Vår ambition är att AU Holding ska vara en koncern som helt eller delvis äger bolag som erbjuder tjänster och produkter inom guldsektorn. Bolagen skall hantera guld i alla dess former, från gruvjord innehållande guldpartiklar till färdiga produkter.

 

 

 

 

AU Holding: Pressmeddelande den 19 november 2008

 

Kvartalsredogörelse för perioden 01.01.2008 – 30.09.2008

 

-    Omsättningen för perioden uppgick till 103,1 Mkr (42,0) vilket motsvarar en ökning med 145 %.

-    Koncernens rörelseresultat uppgick till 1 097 tkr (649), en ökning med 69 %.

-    Koncernens resultat före skatt uppgick till 609 tkr (457), en ökning med 33 %.

 


AU Holdings olika marknaders finansiella utveckling under perioden 01.01.2008 – 30.09.2008 (Alla siffror i tkr):


Kina

Nettoomsättning 23 600 tkr (18 138)
Bruttovinst 3 130 tkr (2 253)
Rörelseresultat 1 180 tkr (52)

Tyskland

Nettoomsättning 12 510 tkr (11 009)
Bruttovinst 1 247 tkr (1 607)
Rörelseresultat 666 tkr (712)

Sverige

Nettoomsättning 67 090 tkr (13 268)
Bruttovinst 2 300 tkr (2 786)
Rörelseresultat 501 tkr (986)

Övriga kostnader AU Holding: - 849 tkr (- 1 100)
Extraordinära kostnader: - 401 tkr
Siffrorna är approximativa.

Antalet utestående aktier: 145 420 875


Årets tredje kvartal

Omsättningen under perioden 01.07.2008 – 30.09.2008 var lägre än förväntat. I Sverige har omställningen för tandläkare och tandtekniker i samband med tandvårdsreformen lett till att försäljningen inte kommit igång som vanligt efter sommaren. Mot slutet av perioden nådde försäljningen åter normala nivåer. De olympiska spelen i Kina bidrog till en minskad försäljning i Kina under augusti månad då olika begränsningar i samband med spelen ledde till minskad aktivitet. Försäljningen i Tyskland var låg, men inom ramarna för normala nivåer för det tredje kvartalet som historiskt sett är svagt.


Årets första nio månader

Omsättningen under årets nio första månader har varit bra och ökat med 145 % i förhållande till samma period 2007. Försäljning av ädelmetaller och raffineringstjänster har i samband med ett högt guldpris under perioden varit hög. Rörelseresultatet för den löpande verksamheten är fortsatt positivt. Under perioden har bolaget haft extraordinära kostnader i storleksordningen 401 tkr, främst relaterade till etablering av produktion i Kina.

Verksamheten i Kina har utvecklats positivt. Försäljningen i Kina uppgick för perioden till 23 600 tkr (18 138), vilket motsvarar en ökning med 30 % jämfört med samma period föregående år. Lönsamheten i Kina har förbättrats. Under perioden har AU Holdings dotterbolag i Kina, Alldental Metal Technology (Beijing) Co., Ltd. (Alldental MT) genom en agent blivit indirekt medlem av Shanghai Gold Exchange. Detta möjliggör en effektivare handel med ädelmetaller i Kina. Alldental MT har etablerat ett kontor i Shanghai. Ny personal har anställts. Alldental MT har också tecknat ett samarbetsavtal med Peking University Hospital of Stomatology som innebär att parterna kommer att marknadsföra sig tillsammans. Det första steget i samarbetet har varit att ställa ut tillsammans på SinoDent 2008 i Peking i juni, Kinas viktigaste branschmässa. Mässan var framgångsrik och samarbetet har fungerat bra.

Försäljningen på den tyska marknaden har varit positiv. Omsättningen i Tyskland uppgick till 12 510 tkr (11 009) under perioden, en ökning med 13 %. Försäljningen av dentala legeringar på den svenska marknaden har minskat i förhållande till samma period förra året. Detta främst p.g.a. den dentalreform som trädde i kraft i juli månad. En viss återhämtning har noterats under hösten. Den ökade omsättningen beror på försäljning av finguld och raffineringstjänster.

Viss produktion har skett i bolagets fabrik i Kina. Fullskalig produktion beräknas vara uppnådd under första halvåret 2009, då olika registreringsprocesser och licensansökningar är tidskrävande. Alldental MT arbetar kontinuerligt med olika registreringsprocesser och väntas göra det fram till tredje kvartalet 2009.

Försäljningen till England har under perioden skett i liten skala.


Efter periodens utgång

Efter periodens utgång har försäljningen av dentala legeringar har återgått till en normal nivå i Sverige. Försäljningen av raffineringstjänster har varit fortsatt hög. Den globala finanskrisen och lågkonjunkturen påverkar Alldentals försäljning i Kina. Många dentala laboratorier i Kina är beroende av export till främst USA och EU. Samtidigt är den kinesiska marknaden mycket stor och i fortsatt stark expansion. Alldentals utsikter på den kinesiska marknaden är fortsatt starkt positiva. Försäljningen i Tyskland har efter periodens utgång gått tillbaka till normala nivåer.

Styrelsen beslutade att datumet för offentliggörandet av kvartalsrapporten för det fjärde kvartalet 2008 samt bokslutskommunikén för 2008 ska vara den 27 februari 2009.

AU Holding AB
AU Holding är ett svenskt guldbolag. Vår ambition är att AU Holding ska vara en koncern som helt eller delvis äger bolag som erbjuder tjänster och produkter inom guldsektorn. Bolagen skall hantera guld i alla dess former, från gruvjord innehållande guldpartiklar till färdiga produkter.

 


AU Holding: Pressmeddelande den 27 augusti 2008

 

Delårsrapport för perioden 01.01.2008 – 30.06.2008

 


-    Omsättningen för perioden uppgick till 71,6 Mkr (30,0) vilket motsvarar en ökning med 139 %.

-    Koncernens rörelseresultat uppgick till 1 094 tkr (340), en ökning med 222 %.

-    Soliditeten är bra och uppgick vid periodens slut till 51 % (35 %).

-    Försäljningen under perioden var mycket bra med bl.a. en stabil ökning i Kina.

-    Produktionsanläggningen i Kina färdigställdes, vilket väntas medföra förbättrade marginaler.


Nyckeltal för koncernen 2008.06.30 (2007.06.30):

Rörelsens intäkter 71 655 994 kr (30 052 249 kr)
Rörelsens kostnader – 70 562 071 kr (- 29 712 224 kr)
Rörelseresultat 1 093 923 kr (340 025 kr)
Resultat före skatt 681 458 kr (167 260 kr)
Materiella anläggningstillgångar 1 399 388 kr (854 567 kr)
Finansiella anläggningstillgångar 105 526 kr (105 213 kr)
Omsättningstillgångar exkl. kassa o bank 25 390 904 kr (11 478 257 kr)
Kassa och bank 2 121 298 kr (1 901 572 kr)
Balansomslutning 29 017 116 kr (14 339 609 kr)
Eget kapital 14 909 078 kr (5 009 114 kr)
Kortfristiga skulder 12 072 846 kr (7 770 011 kr)
Rörelsemarginal (1) 2 % (1 %)
Avkastning på eget kapital (2) 4 % (2 %)
Avkastning på totalt kapital (3) 4 % (2 %)
Soliditet (4) 51 % (35 %)
Antal anställda 18 pers. (15 pers.)

(1) Rörelseresultat i procent av nettoomsättningen
(2) Nettoresultat i procent av justerat eget kapital
(3) Rörelseresultat plus finansiella intäkter i procent av summa tillgångar
(4) Soliditet eget kapital+(0,72’obesk reserver) ÷ s:a EK och skulder

AU Holdings olika marknaders finansiella utveckling under perioden 01.01.2008 – 30.06.2008 (Alla siffror i tkr):

Kina

Nettoomsättning 17 622 tkr (11 317)
Bruttovinst 2 329 tkr (1 392)
Rörelseresultat 1 029 tkr (- 309)

Tyskland

Nettoomsättning 10 759 tkr (7 568)
Bruttovinst 1 073 tkr (1 090)
Rörelseresultat 573 tkr (560)

Sverige

Nettoomsättning 43 275 tkr (11 167)
Bruttovinst 1 517 tkr (2 332)
Rörelseresultat 459 tkr (936)

Övriga kostnader AU Holding: - 566 tkr (- 843)
Extraordinära kostnader: - 401 tkr
Siffrorna är approximativa.


Andra kvartalet

Försäljningen var 38,8 Mkr (14,1) och rörelseresultatet var 848 tkr (-111). Under andra kvartalet blev bolagets produktionsanläggning i Kina klar, belägen i BDA i Peking. Framgångsrika testproduktioner har genomförts. Under perioden har nya kunder tillkommit i Kina.


Årets första sex månader

Omsättningen under årets sex första månader har varit bra och ökat med 139 % i förhållande till samma period 2007. Försäljning av ädelmetaller och raffineringstjänster har i samband med ett högt guldpris under perioden varit hög. Rörelseresultatet för den löpande verksamheten är fortsatt positivt. Under perioden har bolaget haft extraordinära kostnader i storleksordningen 401 tkr, främst relaterade till det pågående arbetet med etablering av produktion i Kina. Koncernens soliditet är bra, 51 % (35 %). Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten är under perioden negativt. Detta påverkas av fluktuationer i varulagrets storlek. Varulagret består till större delen av ädelmetaller som är lätt omsättningsbara. Guldpriset har under perioden fluktuerat vilket endast har marginell påverkan på resultatet.

Verksamheten i Kina har utvecklats positivt. Försäljningen i Kina uppgick för perioden till 17 622 tkr (11 317), vilket motsvarar en ökning med 56 % jämfört med samma period föregående år. Lönsamheten i Kina har förbättrats. Under perioden har AU Holdings dotterbolag i Kina, Alldental Metal Technology (Beijing) Co., Ltd. (Alldental MT) genom en agent blivit indirekt medlem av Shanghai Gold Exchange. Detta möjliggör en effektivare handel med ädelmetaller och är ett viktigt steg inför produktionsstarten i Kina. Alldental MT har etablerat ett kontor i Shanghai. Ny personal har anställts. Alldental MT har också tecknat ett samarbetsavtal med Peking University Hospital of Stomatology som innebär att parterna kommer att marknadsföra sig tillsammans. Det första steget i samarbetet har varit att ställa ut tillsammans på SinoDent 2008 i Peking i juni, Kinas viktigaste branschmässa. Mässan var framgångsrik och samarbetet har fungerat bra.

Försäljningen på den tyska marknaden har varit positiv. Omsättningen i Tyskland uppgick till 10 759 tkr (7 568) under perioden, en ökning med 42 %. Försäljningen av dentala legeringar på den svenska marknaden har minskat i förhållande till samma period förra året. Detta främst p.g.a. den dentalreform som trädde i kraft i juli månad. En viss återhämtning väntas under hösten. Den ökade omsättningen beror på försäljning av finguld och raffineringstjänster.

 

Efter periodens utgång

Viss produktion har skett i bolagets fabrik i Kina. Produktion kommer successivt att öka under året. Fullskalig produktion beräknas vara uppnådd under första halvåret 2009. Detta främst pga. att olika registreringsprocesser och licensansökningar är tidskrävande. Alldental MT arbetar kontinuerligt med olika registreringsprocesser och väntas göra det fram till tredje kvartalet 2009.

Försäljningen till England har efter periodens utgång ökat. Den sker fortfarande i liten skala, men en klar ökning har noterats.

 

Styrelsen beslutade att datumet för offentliggörandet av redogörelsen för tredje kvartalet ska vara den 19 november 2008.

AU Holding AB
AU Holding är ett svenskt guldbolag. Vår ambition är att AU Holding ska vara en koncern som helt eller delvis äger bolag som erbjuder tjänster och produkter inom guldsektorn. Bolagen skall hantera guld i alla dess former, från gruvjord innehållande guldpartiklar till färdiga produkter.


 

 

Pressmeddelande, den 11 juni 2008


AU Holding AB – Resultat av årsstämma 2008


På årsstämman beslutades idag följande:

Styrelsen:
Styrelsen skall bestå utav Darius Stenberg, Rein Metsik, Börje Bengtsson och Linus Lindgren som ordinarie ledamöter och Danuta Stenberg som styrelseordförande.

Emission:

Bolagsstämman bemyndigade styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa ordinarie bolagsstämma och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av högst 14.500.000 aktier. Betalning kan erläggas kontant, som apport eller genom kvittning. Bolagsstämman bemyndigade dessutom styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa ordinarie bolagsstämma besluta om nyemission om högst 43.500.000 aktier utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

 

AU Holding AB

För ytterligare information kontakta:
Darius Stenberg, VD
telefon 070-8237206
darius.stenberg@auholding.se


AU Holding AB
AU Holding är ett svenskt guldbolag. Vår ambition är att AU Holding ska vara en koncern som helt eller delvis äger bolag som erbjuder tjänster och produkter inom guldsektorn. Bolagen skall hantera guld i alla dess former, från gruvjord innehållande guldpartiklar till färdiga produkter.

 


 


AU Holding: Pressmeddelande den 26 maj 2008


Fabrik i Kina

Alldentals produktionsanläggning i Kina är nu klar. Den drivs av det kinesiska dotterbolaget Alldental Metal Technology Beijing Co., Ltd. (Alldental MT) i Peking.

I produktionsanläggningen kommer olika ädelmetallrelaterade produkter och tjänster att produceras. I ett första skede ligger fokus på produktion av guldbaserade dentala legeringar, vilka utgör huvudverksamheten i Alldental MT i dagsläget.

Framgångsrika testproduktioner har genomförts. Produktion väntas starta inom kort och kommer successivt att öka under året. Fullskalig produktion beräknas vara uppnådd under första halvåret 2009. Detta främst pga. att olika registreringsprocesser och licensansökningar är tidskrävande.

– Det är mycket glädjande att produktionsanläggningen är klar! Kina främjar lokal produktion. Vi kan nu dra nytta av samma fördelaktiga regler som lokala konkurrenter och samtidigt åtnjuta den kvalitetsstämpel som ett svenskt varumärke innebär, säger Darius Stenberg, VD.

 

AU Holding AB

För ytterligare information kontakta:
Darius Stenberg, VD
telefon 070-8237206
darius.stenberg@auholding.se


AU Holding AB

AU Holding är ett svenskt guldbolag. Vår ambition är att AU Holding ska vara en koncern som helt eller delvis äger bolag som erbjuder tjänster och produkter inom guldsektorn. Bolagen skall hantera guld i alla dess former, från gruvjord innehållande guldpartiklar till färdiga produkter.

 

60

 


AU Holding: Pressmeddelande den 21 maj 2008

Delårsrapport för perioden 01.01.2008 – 31.03.2008
-    Omsättningen för perioden uppgick till 32,8 Mkr (15,9) vilket motsvarar en ökning med 106 %. Omsättningen för jämförbar verksamhet uppgick till 20,8 Mkr (14,9), vilket motsvarar en ökning med 40 %.

-    Koncernens rörelseresultat före extraordinära kostnader uppgick till 647 tkr (451).

-    Koncernens rörelseresultat uppgick till 246 tkr (451).

-    Soliditeten är bra och uppgick vid periodens slut till 52 % (32 %).

-    Försäljningen under perioden var mycket bra med bl.a. en stabil ökning i Kina.

Nyckeltal för koncernen 2008.03.31 (2007.03.31):

Rörelsens intäkter 32 842 966 kr (15 925 787 kr)
Rörelsens kostnader – 32 597 316 kr (-15 474 720 kr)
Rörelseresultat 245 650 kr (451 067 kr)
Resultat före skatt -47 794 kr (363 835 kr)
Materiella anläggningstillgångar 1 392 314 kr (781 086 kr)
Finansiella anläggningstillgångar 102 504 kr (107 940 kr)
Omsättningstillgångar exkl. kassa o bank 24 269 713 kr (14 168 118 kr)
Kassa och bank 1 236 818 kr (747 374 kr)
Balansomslutning 27 001 349 kr (15 804 518 kr)
Eget kapital 14 156 494 kr (5 078 854 kr)
Kortfristiga skulder 10 824 270 kr (9 065 367 kr)
Rörelsemarginal (1) 1 % (3 %)
Avkastning på eget kapital (2) neg (4 %)
Avkastning på totalt kapital (3) 1 % (3 %)
Soliditet (4) 52 % (32 %)
Antal anställda 17 pers. (15 pers.)

(1) Rörelseresultat i procent av nettoomsättningen
(2) Nettoresultat i procent av justerat eget kapital
(3) Rörelseresultat plus finansiella intäkter i procent av summa tillgångar
(4) Soliditet eget kapital+(0,72’obesk reserver) ÷ s:a EK och skulder

AU Holdings olika marknaders finansiella utveckling under perioden 01.01.2008 – 31.03.2008 (Alla siffror i tkr):
Kina
Nettoomsättning 8 701 tkr (5 630)
Bruttovinst 1 105 tkr (663)
Rörelseresultat 374 tkr (-254)
Tyskland
Nettoomsättning 6 436 tkr (4 420)
Bruttovinst 680 tkr (724)
Rörelseresultat 379 tkr (410,5)
Sverige
Nettoomsättning 17 706 tkr (6 175)
Bruttovinst 696 tkr (1 397)
Rörelseresultat 155 tkr (686)
Övriga kostnader AU Holding: - 179 tkr (- 395)
Extraordinära kostnader: - 401 tkr
Siffrorna är approximativa.

Årets första tre månader

Försäljning av ädelmetaller och raffineringstjänster har i samband med ett högt guldpris under perioden ökad kraftigt till 12 Mkr (1). Denna verksamhet som bedrivs enbart i Sverige har väsentligt lägre marginaler än kärnverksamheten. Omsättningen under årets tre första månader har varit bra och ökat med 106 % i förhållande till samma period 2007. Rörelseresultatet för den löpande verksamheten är fortsatt positivt. Under perioden har bolaget haft extraordinära kostnader i storleksordningen 401 tkr, främst relaterade till det pågående arbetet med etablering av produktion i Kina. Koncernens soliditet är bra, 52 % (32 %).

Verksamheten i Kina har utvecklats positivt. Försäljningen i Kina uppgick för perioden till
8 701 tkr (5 630), vilket motsvarar en ökning med 55 % jämfört med samma period föregående år. Lönsamheten i Kina har förbättrats

Försäljningen på den tyska marknaden har varit positiv. Omsättningen i Tyskland uppgick till 6 436 tkr (4 420) under perioden, en ökning med 46 %. Försäljningen av dentala legeringar på den svenska marknaden har minskat i förhållande till samma period förra året. Detta främst p.g.a. den dentalreform som skall träda i kraft i juli månad. En viss återhämtning väntas efter att reformen trätt i kraft.


Under perioden har AU Holdings dotterbolag i Kina, Alldental Metal Technology (Beijing) Co., Ltd. (Alldental MT) genom en agent blivit indirekt medlem av Shanghai Gold Exchange. Detta möjliggör en effektivare handel med ädelmetaller och är ett viktigt steg inför produktionsstarten i Kina.

Efter periodens utgång har Alldental MT etablerat ett kontor i Shanghai. Ny personal har anställts. Alldental MT har också tecknat ett samarbetsavtal med Peking University Hospital of Stomatology som innebär att parterna kommer att marknadsföra sig tillsammans. Det första steget i samarbetet kommer att vara ställa ut tillsammans på SinoDent 2008 i Peking i juni, Kinas viktigaste branschmässa.

Försäljningen till den engelska marknaden har endast skett i mindre skala. Försäljningen i Dubai har ännu inte startat. Därför har styrelsen idag beslutat att avsluta samarbetet med den aktör i Dubai med vilken avsiktsförklaring (Letter of Intent) tecknats och istället öppna för nya samarbetspartners i regionen.

Styrelsen har beslutat att nästa rapportdag kommer att vara den 27 augusti 2008 då delårsrapporten för andra kvartalet 2008 kommer att presenteras.


AU Holding AB

För ytterligare information kontakta:
Darius Stenberg, VD
telefon 070-8237206
darius.stenberg@auholding.se


AU Holding AB
AU Holding är ett svenskt guldbolag. Vår ambition är att AU Holding ska vara en koncern som helt eller delvis äger bolag som erbjuder tjänster och produkter inom guldsektorn. Bolagen skall hantera guld i alla dess former, från gruvjord innehållande guldpartiklar till färdiga produkter.


 


Pressmeddelande den 12 maj 2008


Kallelse till årsstämma i AU Holding AB (publ.)


Aktieägarna i AU Holding AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 11 juni 2008 kl. 09.00 på Textilgatan 43, 3tr, Stockholm.

Anmälan

Aktieägare skall för att få delta i bolagsstämman: dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken den 4 juni 2008, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast den 4 juni 2008 kl. 16.00 per post på adress AU Holding AB, Box 92001, 12006 Stockholm; per telefax 08 6948026, per email på adress info@auholding.se eller per telefon 08 6426305. Vid anmälan bör uppges namn, personnr/organisationsnr samt registrerat aktieinnehav. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 4 juni 2008 genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att få rätt att delta i bolagsstämman. För ytterligare information kontakta: Darius Stenberg,VD, Tel/mobil: 0708237206, darius.stenberg@auholding.se


Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Godkännande av dagordningen

5. Val av en eller två justeringsmän

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

8. Beslut angående:

a. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,

b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och revisorer samt eventuella suppleanter som ska väljas på stämman.

10. Fastställelse av arvoden åt styrelsen och revisorerna

11. Val av styrelse med eventuella suppleanter samt i förekommande fall revisor, revisorssuppleant eller revisionsbolag.

12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier.

13. Övriga frågor

14. Stämmans avslutande


Huvudsakliga innehållet i framlagda förslag som inte är av mindre betydelse är enligt följande.

P. 10: Huvudägarna föreslår att styrelseledamöterna samt styrelseordförande skall erhålla en ersättning om ett basbelopp vardera. Revisor föreslås erhålla arvode enligt fastställd räkning.

P. 11: Huvudägarna föreslår omval av Darius Stenberg, Rein metsik, Börje Bengtsson och Linus Lindgren som ordinarie ledamöter och omval av Danuta Stenberg som styrelseordförande.

P. 12: Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa ordinarie bolagsstämma och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av högst 14.500.000 aktier. Betalning ska kunna erläggas kontant, som apport eller genom kvittning. Vidare föreslår styrelsen att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa ordinarie bolagsstämma besluta om nyemission om högst 43.500.000 aktier utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.


Stockholm, maj 2008
AU Holding AB (publ)
Styrelsen


För ytterligare information kontakta:
Darius Stenberg, vd AU Holding, telefon 070-8237206, darius.stenberg@auholding.se


AU Holding AB

AU Holding är ett svenskt guldbolag. Vår ambition är att AU Holding ska vara en koncern som helt eller delvis äger bolag som erbjuder tjänster och produkter inom guldsektorn. Bolagen skall hantera guld i alla dess former, från gruvjord innehållande guldpartiklar till färdiga produkter.

 


Pressmeddelande den 14 april 2008

 

Samarbete med Peking University.

 

AU Holdings dotterbolag i Kina, Alldental Metal Technology Beijing Co., Ltd. (Alldental MT) har tecknat ett samarbetsavtal med Peking University Hospital of Stomatology.

Samarbetet innebär bl.a. att Alldental MT och Peking University Hospital of Stomatology kommer att marknadsföra sig tillsammans. Det första steget i samarbetet kommer att ske under SinoDent 2008, Kinas största och viktigaste mässa inom dentalbranschen som kommer att äga rum i Peking i juni. Alldental MT och Peking University Hospital of Stomatology kommer där att ställa ut tillsammans i en gemensam mässmonter.

Peking University Hospital of Stomatology är ett av Kinas mest välkända och uppskattade sjukhus. Inom branschen anses sjukhuset vara en ledande aktör och en auktoritet inom tandvård. Peking University Hospital of Stomatology använder Alldentals guldlegeringar i sitt dentallaboratorium.

– Att Peking University Hospital of Stomatology valt att marknadsföra sig med Alldental är ett bevis på att den marknadsföring och varumärkesuppbyggnad som bolaget arbetat med har gett resultat. Att ställa ut med en marknadsledande aktör på SinoDent 2008, som drar folk från hela världen och är det viktigaste evenemanget i dentalbranschen i Kina, har ett stort värde för oss. Det befäster Alldental som ett ledande varumärke som står för kvalitet, service och innovation, säger Darius Stenberg, VD.


För ytterligare information kontakta:
Darius Stenberg, vd AU Holding, telefon 070-8237206, darius.stenberg@auholding.se

AU Holding AB
AU Holding är ett svenskt guldbolag. Vår ambition är att AU Holding ska vara en koncern som helt eller delvis äger bolag som erbjuder tjänster och produkter inom guldsektorn. Bolagen skall hantera guld i alla dess former, från gruvjord innehållande guldpartiklar till färdiga produkter.

 

 

 

63

Pressmeddelande den 9 april 2008


Nytt kontor i Shanghai.


AU Holdings dotterbolag i Kina, Alldental Metal Technology Beijing Co., Ltd. (Alldental MT) har nu etablerat ett nytt försäljningskontor i Shanghai.

– Det är viktigt för oss att finnas närvarande i Shanghai. Vi behöver underhålla relationerna med de större kunderna i regionen samt kunna leverera till de mindre kunderna som oftast vill ha en lokal leverantör, säger Darius Stenberg, VD.

Alldental MT’s säljorganisation vidareutvecklas nu i samband med att etableringsprocessen av lokal produktion i Kina fortsätter. Shanghai är en viktig region for den kinesiska dentalbranschen.

 

För ytterligare information kontakta:
Darius Stenberg, vd AU Holding, telefon 070-8237206, darius.stenberg@auholding.se

AU Holding AB
AU Holding är ett svenskt guldbolag. Vår ambition är att AU Holding ska vara en koncern som helt eller delvis äger bolag som erbjuder tjänster och produkter inom guldsektorn. Bolagen skall hantera guld i alla dess former, från gruvjord innehållande guldpartiklar till färdiga produkter.

 

 


Pressmeddelande den 12 mars 2008


AU Holding på Shanghai Gold Exchange


AU Holdings dotterbolag i Kina, Alldental Metal Technology Beijing Co., Ltd. (Alldental MT) blir genom en agent indirekt medlem av Shanghai Gold Exchange.

Shanghai Gold Exchange är en statlig institution som reglerar handeln med guld och andra ädelmetaller i Kina. Börshandeln med guld liberaliserades i och med bildandet av Shanghai Gold Exchange.

 Tack vare medlemskapet kan vi handla ädelmetaller i Kina på ett effektivare sätt. Det gör oss mer flexibla och ökar förutsättningarna att handla ädelmetaller till attraktiva priser. Med tanke på att vi inom kort påbörjar produktionen av ädelmetallegeringar i Kina är det här ett viktigt steg för oss, säger Darius Stenberg, vd AU Holding.

 


För ytterligare information kontakta:
Darius Stenberg, vd AU Holding, telefon 070-8237206, darius.stenberg@auholding.se

AU Holding AB

AU Holding är ett svenskt guldbolag. Vår ambition är att AU Holding ska vara en koncern som helt eller delvis äger bolag som erbjuder tjänster och produkter inom guldsektorn. Bolagen skall hantera guld i alla dess former, från gruvjord innehållande guldpartiklar till färdiga produkter.

 

 

 

Pressmeddelande den 21 februari 2008


AU Holding: AU Holding AB (publ.) - Bokslutskommuniké för 2007


Pressmeddelandet innehåller också delårsrapporten för perioden 01.10.2007 – 31.12.2007. Styrelsen har beslutat att nästa rapportdag kommer att vara den 21:a maj då delårsrapporten för första kvartalet 2008 kommer att presenteras.


Delårsrapport för perioden 01.01.2007 – 31.12.2007

- Omsättningen för 2007 uppgick till 60,1 MSEK (47,0) vilket motsvarar en ökning på 28 %.

- Koncernens rörelseresultat uppgick till 1 579 kkr (-2 214); en tydlig förbättring.

- Soliditeten är hög och uppgick vid periodens slut till 61 % (33 %).

- Försäljningen under perioden var god med en stabil ökning i Kina.


Nyckeltal för koncernen 2007.12.31 (2006.12.31)

Rörelsens intäkter 60 522 184 kr (47 003 449 kr)
Rörelsens kostnader – 58 942 803 kr (-49 298 495kr)
Rörelseresultat 1 579 381 kr (-2 214 421 kr)
Resultat före skatt 1 086 633 kr (-2 545 345 kr)

Materiella anläggningstillgångar 1 081 934 kr (750 958 kr)
Finansiella anläggningstillgångar 123 740 kr (105 450 kr)
Omsättningstillgångar exkl. kassa o bank 20 175 510 kr (11 279 521 kr)
Kassa och bank 2 443 857 kr (2 635 153 kr)
Balansomslutning 23 825 041 kr (14 771 082 kr)
Eget kapital 14 532 000 kr (4 886 701 kr)
Kortfristiga skulder 8 023 515 kr (8 121 880 kr)

Rörelsemarginal(1) 3 % (neg)
Avkastning på eget kapital (2) 8 % (neg)
Avkastning på totalt kapital (3) 7 % (neg)
Soliditet (4) 61 % (33 %)
Antal anställda 15 pers (13 pers)

(1) Rörelseresultat i % av nettoomsättningen
(2) Nettoresultat i % av justerat eget kapital
(3) Rörelseresultat plus finansiella intäkter i % av summa tillgångar
(4) Soliditet eget kapital+(0,72’obesk reserver) ÷ s:a EK och skulder

 

AU Holdings olika marknaders finansiella utveckling under perioden 01.01.2007 – 31.12.2007 (Alla siffror i tkr):

Kina:
Nettoomsättning: 24 126
Bruttovinst: 3 759
Rörelseresultat: 731,7

Tyskland:
Nettoomsättning: 16 180
Bruttovinst: 2 225
Rörelseresultat: 1 034,7

Sverige:
Nettoomsättning: 19 823
Bruttovinst: 3 879
Rörelseresultat: 1 381

Övriga kostnader AU Holding: - 1 400 tkr
Siffrorna är approximativa.


2007

Allmänt

Omsättningen under 2007 har varit god och ökat med 28 % jämfört med 2006. Rörelseresultatet för den löpande verksamheten är positivt. Under 2006 var rörelseresultatet negativt. Koncernens soliditet är god, 61 % (33).
Verksamheten i Kina har utvecklats positivt. Försäljningen till Kina uppgick under perioden till 24,1 Mkr (19,2), vilket motsvarar en ökning med 25 % jämfört med 2006. Under kvartal 4 har omsättningsökningen skenbart avtagit pga. inhemska kinesiska skatteregler. Arbetet i Kina har fokuserats på att öka lönsamheten.

Försäljningen på de tyska och svenska marknaderna har varit fortsatt stabil. Omsättningen i Tyskland uppgick till 16,2 Mkr (16,7) under perioden.

Alldental - Kina

Under 2007 har expansionen i Kina stått för merparten av arbetet. Utvecklingen i Kina har varit god. Under första halvåret 2007 motsvarade dock inte utvecklingen uppsatta mål eftersom registreringsarbetet i Kina tog längre tid än förväntat. Under juli månad fick AU Holding registreringen, vilket möjliggör en positiv utveckling av försäljningen i Kina i framtiden. Alldentals dotterbolag i Kina, Alldental Metal Technology (Beijing) Co., Ltd. (Alldental MT) har efter registreringen ökat kundbasen och slutit avtal med viktiga och stora sjukhus, större laboratorier och återförsäljare. Under andra halvåret 2007 har Alldental MT arbetat med att öka och omstrukturera sin kundbas med fokus på ökade marginaler.

Mycket arbete har också lagts ner på PR och marknadsföring i Kina. Alldental MT har medverkat på de tre viktigaste branschmässorna i Kina under året, i Guangzhou, Peking och Shanghai. Nya medarbetare har anställts.

Alldental är en av de få västerländska aktörer som har en komplett uppbyggd organisation i Kina, och kan idag dra nytta av alla de fördelar som en lokal aktör har. Alldental har rekryterat inhemsk personal. De anställda har god kännedom och en lokal förankring på marknaden, vilket gör att de på ett unikt sätt kan närma sig slutkunderna. Det innebär att Alldental blir mindre beroende av återförsäljare samtidigt som det ger ökade marginaler. En lokal organisation minskar dessutom kostnaderna med import. Alldental kan därmed dra nytta av samma fördelaktiga regler och skatteförhållanden som inhemska producenter.

Alldental – Tyskland och Sverige

Försäljningen på de tyska och svenska marknaderna har under 2007 varit fortsatt stabila.

Alldental – Övrigt internationellt

Under perioden har Alldental medverkat vid flera internationella mässor, bland annat 25th CIOSP i Sao Paulo, Brasilien och IDS i Köln, Tyskland. Responsen från marknaden och resultaten från dessa mässor har varit goda.
Alldental tecknade under kvartal tre ett Letter of Intent med ett bolag inom dentalbranschen i Dubai. Bolaget har svensk bakgrund med lång erfarenhet av branschen och då speciellt användningen av ädelmetallegeringar inom tandvården. Bolaget har för avsikt att sälja Alldentals legeringar i Förenade Arabemiraten och kringliggande länder.

Alldental har även under fjärde kvartalet tecknat ett Letter of Intent med ett bolag inom dentalbranschen i England. Bolaget har lång erfarenhet av försäljning av såväl dentala guldlegeringar som andra dentala produkter på den engelska marknaden. Bolaget har varit aktivt i mer än fyrtio år och är väl förankrat inom dentalbranschen i England. Bolaget har en omfattande försäljningsstruktur och bedöms ha goda möjligheter att sälja guldlegeringar.

Alldental har även närmat sig dentalmarknaden i Indien. Kunder i Indien har fått möjlighet att prova Alldentals legeringar och responsen har varit positiv.

AU Holding

AU Holding genomförde under september/oktober 2007 en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare av 29 084 175 aktier. Emissionen blev kraftigt övertecknad - totala teckningen motsvarar ca 140 %. Teckning med stöd av teckningsrätter uppgick till 93,97 %. Emissionslikviden uppgick till 8 725 252,50 SEK. Genom nyemissionen ökar antalet aktier i bolaget med 29 084 175 aktier från 116 336 700 aktier till 145 420 875 aktier. Aktiekapitalet ökar med 290 841,75 sek från 1 163 367 SEK till 1 454 208,75 SEK. Emissionskostnaderna uppgick till ca 200 000 sek.

Nyemissionen genomfördes med syfte att säkerställa behovet av rörelsekapital för vidareutveckling av verksamheten i Kina, samt bearbetning av nya marknader. Handeln med ädelmetaller är kapitalintensiv, och den senaste försäljningstillväxten i Kina har medfört ökat behov av lagerhållning och kreditgivning. Tillskott av rörelsekapital genom nyemission säkerställer bolagets möjlighet att expandera i den takt som det finns förutsättningar för.

Koncernens lagerhållning varierar kraftigt. Vid årsskiftet var lagret osedvanligt högt.

AU Holding har under året fört diskussioner med potentiella förvärvskandidater. Bolagen är aktiva i guldbranschen i Skandinavien. Diskussionerna fortsätter och inget avtal beträffande förvärv har tecknats under 2007.

Zabaikal Zoloto

Samtal har förts med övriga delägare av Zabaikal Zoloto Int. JV (Zabaikal Zoloto), men bolagets utvecklingsstrategi och handlingsplan har ännu inte fastställts.

Svensk Guldplacering

Försäljningen av finguldstackor från Svensk Guldplacering har varit bra under året. Omsättningen uppgick till 13,8 Mkr (2,5 Mkr). Intresset för guld som investering har ökat i och med stigande ädelmetallpriser. AU Holding har under 2007 börjat sälja egna certifierade guldtackor med Good London Delivery Status, vilket innebär att de är internationellt gångbara.

Fjärde kvartalet

Omsättningen under fjärde kvartalet har varit god och ökat med 15 % jämfört med 2006. Rörelseresultatet för den löpande verksamheten är positivt (negativt under kvartal fyra 2006).


2008 och Framtiden

AU Holding ser positivt på 2008. Det arbete som genomförts under 2007, har lagt en god grund för bolaget. Målsättningen för 2008 är att fortsätta växa med fortsatt god lönsamhet.

Kina

Under 2008 fortsätter Alldental MT att bygga upp säljorganisationen i Kina. Nya registreringar av produkter och ansökningar om licenser kommer att genomföras. I enlighet med presenterad plan kommer arbetet med etableringen av produktionen i Kina att fortsätta. Ytterligare personal har anställts efter räkenskapsårets utgång, och nya rekryteringar väntas ske löpande under året. Bolaget kommer att närvara vid samtliga viktiga mässor i Kina.

Tyskland och Sverige

Dentalmarknaden i Tyskland väntas vara fortsatt stabil. Marknaden i Sverige väntas vara lägre än normalt under årets första sex månader. Det beror till stor del på att regeringen beslutat om en dentalreform som träder i kraft först under tredje kvartalet 2008. En viss återhållsamhet från patienterna sida är därför att vänta innan reform träder i kraft.

Övrigt internationellt

Samarbetet med återförsäljaren i England går framåt och vissa mindre initiala leveranser har redan genomförts.

Samarbetet med återförsäljaren i Dubai har ännu inte gett något resultat. Alldentals ledning kommer att utvärdera samarbetet under första kvartalet 2008 och sedan fastställa en handlingsplan.

Samtalen med olika aktörer i Indien kommer att fortsätta under 2008.

AU Holding

AU Holding kommer att fortsätta att analysera marknaden för potentiella förvärv. I takt med att guldpriset ökar och att aktiemarknad är turbulent kommer intresset för guld att öka. Det leder till ett ökat intresse för bolag med guldrelaterad verksamhet och investering i guld istället för aktier.


Siffermaterialet, som har upprättats i enlighet med IFRS, har inte granskats av bolagets revisor. Rapporten finns att ladda ner på bolagets hemsida, www.auholding.se.


Styrelsen, februari 2008

Au Holding AB (publ.)

 

AU Holding

AU Holding är ett svenskt guldbolag. Vår ambition är att AU Holding ska vara en koncern som helt eller delvis äger bolag som erbjuder tjänster och produkter inom guldsektorn. Bolagen skall hantera guld i alla dess former, från gruvjord innehållande guldpartiklar till färdiga produkter.

Alldental

Alldental är verksamt inom dentalbranschen genom både egen produktion och grossisthandel. Bolaget erbjuder sina produkter och tjänster till både grossister och detaljister. Bolagets kärnprodukt är i dagsläget egenproducerade dentala guldlegeringar som säljs till både grossister och detaljister i Europa och Asien.

Alldental Metal Technology Beijing Co., Ltd

Alldental Metal technology säljer bolagets produkter på den kinesiska marknaden.

Svensk Guldplacering

Svensk Guldplacering erbjuder kunder att investera i finguldstackor, det vill säga en fysisk vara, som ett alternativ till aktier och andra värdepapper.

Zabaikal Zoloto International Joint Venture (18,87%)

Zabaikal är ett område i Sibirien nära Baikalsjön, och Zoloto betyder guld. Bolaget genomför raffinerings och proberingstjänster för gruvproducenter i närområdet.

Alldental Deutschland GmbH (10%)

Alldental Deutschland är en grossist som säljer olika produkter till dentaltekniska labb och tandläkarkliniker i Tyskland.


AU Holding AB

För ytterligare information kontakta:
Darius Stenberg, VD
telefon 070-8237206
darius.stenberg@auholding.se

 


 


AU Holding: Pressmeddelande den 20 december 2007

 

Nyemission registrerad hos Bolagsverket


AU Holdings nyemission har nu blivit registrerad hos Bolagsverket. Sista dagen för handel med BTA är den 21 december 2007. Omvandlade aktier finns på respektive aktieägares depå den 4 januari 2008.


AU Holding

AU Holding är ett svenskt guldbolag. Vår ambition är att AU Holding skall vara en koncern som helt eller delvis äger bolag som erbjuder tjänster och produkter inom guldsektorn. Bolagen skall hantera guld i alla dess former, från gruvjord innehållande guldpartiklar till färdiga produkter.

Alldental

Alldental är verksamt inom dentalbranschen genom både egen produktion och grossisthandel. Bolaget erbjuder sina produkter och tjänster till både grossister och detaljister. Bolagets kärnprodukt är i dagsläget egenproducerade dentala guldlegeringar som säljs till både grossister och detaljister i Europa och Asien.

Alldental Metal Technology Beijing Co., Ltd

Alldental Metal Technology säljer bolagets produkter på den kinesiska marknaden.

Svensk Guldplacering

Svensk Guldplacering erbjuder kunder att investera i finguldstackor, dvs. en fysisk vara, som ett alternativ till aktier och andra värdepapper.

Zabaikal Zoloto International Joint Venture (18,87%)

Zabaikal är ett område i Sibirien nära Baikalsjön, och Zoloto betyder guld. Bolaget genomför raffinerings och proberingstjänster för gruvproducenter i närområdet.

Alldental Deutschland GmbH (10%)

Alldental Deutschland är en grossist som säljer olika produkter till dentaltekniska labb och tandläkarkliniker i Tyskland.

 

AU Holding AB

För ytterligare information kontakta:
Darius Stenberg, VD
telefon 070-8237206
darius.stenberg@auholding.se


 


AU Holding: Pressmeddelande den 17 december 2007

 

Alldental i England

 

AU Holdings dotterbolag Alldental har tecknat ett sk. Letter of Intent med ett bolag inom dentalbranschen i England. Bolaget har lång erfarenhet av försäljning av dentala guldlegeringar samt andra dentala produkter på den engelska marknaden.


Bolaget har varit aktivt sedan mer än fyrtio år och är väl förankrat i dentalbranschen i England. Bolaget har en omfattande försäljningsstruktur och bedöms ha goda möjligheter att sälja guldlegeringar. Försäljningen väntas starta under första halvåret 2008.


I England finns det ca 2200 dentaltekniska laboratorier, varav ca 1700 är laboratorier som arbetar med kronor och broar, dvs är potentiella konsumenter av dentala guldlegeringar. Det finns i England uppskattningsvis 60 miljoner invånare, 25 000 tandläkare och 7 000 tandtekniker. Marknaden är mogen och användningen av guldbaserade legeringar är utbredd. En samarbetspartner med god kännedom om marknaden och stark lokal förankring är en viktig fördel vid penetrationen av marknaden.

 

AU Holding

AU Holding är ett svenskt guldbolag. Vår ambition är att AU Holding skall vara en koncern som helt eller delvis äger bolag som erbjuder tjänster och produkter inom guldsektorn. Bolagen skall hantera guld i alla dess former, från gruvjord innehållande guldpartiklar till färdiga produkter.

Alldental

Alldental är verksamt inom dentalbranschen genom både egen produktion och grossisthandel. Bolaget erbjuder sina produkter och tjänster till både grossister och detaljister. Bolagets kärnprodukt är i dagsläget egenproducerade dentala guldlegeringar som säljs till både grossister och detaljister i Europa och Asien.

Alldental Metal Technology Beijing Co., Ltd

Alldental Metal Technology säljer bolagets produkter på den kinesiska marknaden.

Svensk Guldplacering

Svensk Guldplacering erbjuder kunder att investera i finguldstackor, dvs. en fysisk vara, som ett alternativ till aktier och andra värdepapper.

Zabaikal Zoloto International Joint Venture (18,87%)

Zabaikal är ett område i Sibirien nära Baikalsjön, och Zoloto betyder guld. Bolaget genomför raffinerings och proberingstjänster för gruvproducenter i närområdet.

Alldental Deutschland GmbH (10%)

Alldental Deutschland är en grossist som säljer olika produkter till dentaltekniska labb och tandläkarkliniker i Tyskland.

 

AU Holding AB

För ytterligare information kontakta:
Darius Stenberg, VD
telefon 070-8237206
darius.stenberg@auholding.se


 


AU Holding: Pressmeddelande den 14 december 2007

 


Resultat av extra bolagsstämma i AU Holding AB (publ.)


Den extra bolagsstämman som hölls idag i AU Holding beslöt att godkänna styrelsens beslut om nyemission. Emissionen är redan genomförd och beslutet sker i efterhand.

 

 

AU Holding

AU Holding är ett svenskt guldbolag. Vår ambition är att AU Holding skall vara en koncern som helt eller delvis äger bolag som erbjuder tjänster och produkter inom guldsektorn. Bolagen skall hantera guld i alla dess former, från gruvjord innehållande guldpartiklar till färdiga produkter.

Alldental

Alldental är verksamt inom dentalbranschen genom både egen produktion och grossisthandel. Bolaget erbjuder sina produkter och tjänster till både grossister och detaljister. Bolagets kärnprodukt är i dagsläget egenproducerade dentala guldlegeringar som säljs till både grossister och detaljister i Europa och Asien.

Alldental Metal Technology Beijing Co., Ltd

Alldental Metal Technology säljer bolagets produkter på den kinesiska marknaden.

Svensk Guldplacering

Svensk Guldplacering erbjuder kunder att investera i finguldstackor, dvs. en fysisk vara, som ett alternativ till aktier och andra värdepapper.

Zabaikal Zoloto International Joint Venture (18,87%)

Zabaikal är ett område i Sibirien nära Baikalsjön, och Zoloto betyder guld. Bolaget genomför raffinerings och proberingstjänster för gruvproducenter i närområdet.

Alldental Deutschland GmbH (10%)

Alldental Deutschland är en grossist som säljer olika produkter till dentaltekniska labb och tandläkarkliniker i Tyskland.

 

AU Holding AB

För ytterligare information kontakta:
Darius Stenberg, VD
telefon 070-8237206
darius.stenberg@auholding.se

 

69

 

AU Holding: Pressmeddelande den 29 november 2007

Kallelse till extra bolagsstämma i AU Holding AB (publ.)


Registreringen hos Bolagsverket av det bemyndigande som styrelsen erhöll av den ordinarie årsstämman den 14 juni 2007 har inte gjorts korrekt. Detta innebär att styrelsen i AU Holding AB nu tvingas kalla till en extra bolagsstämma. Stämman föreslås godkänna styrelsens redan fattade beslut om nyemission (som genomförts under september/oktober 2007). Detta kommer inte att ha någon negativ konsekvens för aktieägare men leder till att omregistreringen av Betalda Tecknade Aktier (BTA) till vanliga aktier (ISIN-kod: SE0001293721) kommer att fördröjas med ca två veckor.


Kallelse till extra bolagsstämma i AU Holding AB (publ.)

Aktieägarna i AU Holding AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 14 december 2007, kl. 10:00 på Textilgatan 43, 3tr, Stockholm.

Anmälan
Aktieägare skall för att få delta i bolagsstämman: dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken den 8 december 2007, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast den 10 december 2007 kl. 16.00 per post på adress AU Holding AB, Box 92001, 12006 Stockholm; per telefax 08 6948026, per email på adress info@auholding.se eller per telefon 08 6426305. Vid anmälan bör uppges namn, personnr/organisationsnr samt registrerat aktieinnehav. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 8 december 2007 genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att få rätt att delta i bolagsstämman. För ytterligare information kontakta: Darius Stenberg,VD, Tel/mobil: 0708237206, darius.stenberg@auholding.se

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om att godkänna styrelsens beslut om nyemission i efterhand.
8. Övriga frågor
9. Stämmans avslutande

Huvudsakliga innehållet i framlagda förslag som inte är av mindre betydelse är enligt följande.
P. 7. Då det bemyndigande styrelsen erhållit utav ordinarie bolagsstämma den 14 juni 2007 inte registrerats hos bolagsverket krävs att bolagsstämman tar beslut om att godkänna styrelsens beslut om nyemission i efterhand. Huvudägare motsvarande 37,53 % har meddelat att de kommer att rösta för godkännande av styrelsens beslut.

 

 


AU Holding

AU Holding är ett svenskt guldbolag. Vår ambition är att AU Holding skall vara en koncern som helt eller delvis äger bolag som erbjuder tjänster och produkter inom guldsektorn. Bolagen skall hantera guld i alla dess former, från gruvjord innehållande guldpartiklar till färdiga produkter.

Alldental

Alldental är verksamt inom dentalbranschen genom både egen produktion och grossisthandel. Bolaget erbjuder sina produkter och tjänster till både grossister och detaljister. Bolagets kärnprodukt är i dagsläget egenproducerade dentala guldlegeringar som säljs till både grossister och detaljister i Europa och Asien.
Alldental Metal Technology Beijing Co., Ltd
Alldental Metal Technology säljer bolagets produkter på den kinesiska marknaden.
Svensk Guldplacering

Svensk Guldplacering erbjuder kunder att investera i finguldstackor, dvs. en fysisk vara, som ett alternativ till aktier och andra värdepapper.

Zabaikal Zoloto International Joint Venture (18,87%)

Zabaikal är ett område i Sibirien nära Baikalsjön, och Zoloto betyder guld. Bolaget genomför raffinerings och proberingstjänster för gruvproducenter i närområdet.

Alldental Deutschland GmbH (10%)

Alldental Deutschland är en grossist som säljer olika produkter till dentaltekniska labb och tandläkarkliniker i Tyskland.

 

AU Holding AB

För ytterligare information kontakta:
Darius Stenberg, VD
telefon 070-8237206
darius.stenberg@auholding.se

 

 


AU Holding: Pressmeddelande den 14 november 2007


Delårsrapport för perioden 01.01.2007 – 30.09.2007

-    Omsättningen för de första nio månaderna under 2007 uppgick till 42,4 Msek (31,9) vilket motsvarar en ökning på 33 %.

-    Koncernens rörelseresultat uppgick till 649 kkr (- 1 045 kkr).

-    Soliditeten uppgick till 30 % (39 %) vid periodens slut.

-    Försäljningen under perioden var god med en stabil ökning i Kina.

-    Den i september beslutade nyemissionen blev övertecknad och inbringade 8,7 Mkr.


Nyckeltal för koncernen 2007.09.30 (2006.12.31)


Rörelsens intäkter 42 414 925 kr (47 003 449 kr)
Rörelsens kostnader – 41 765 934 kr (-49 298 495kr)
Rörelseresultat 648 991 kr (-2 214 421 kr)
Resultat före skatt 456 512 kr (-2 545 345 kr)
Materiella anläggningstillgångar 831 293 kr (750 958 kr)
Finansiella anläggningstillgångar 118 237 kr (105 450 kr)
Omsättningstillgångar exkl. kassa o bank 14 272 004 kr (11 279 521 kr)
Kassa och bank 1 662 978 kr (2 635 153 kr)
Balansomslutning 16 884 512 kr (14 771 082 kr)
Eget kapital 5 009 725 kr (4 886 701 kr)
Kortfristiga skulder 8 462 971 kr (8 121 880 kr)
Rörelsemarginal(1): 2 % (neg)
Avkastning på eget kapital(2): 4 % (neg)
Avkastning på totalt kapital (3) 4 % (neg)
Soliditet (4) 30 % (33 %)
Antal anställda 15 pers (13 pers)

(1) Rörelseresultat i procent av nettoomsättningen
(2) Nettoresultat i procent av justerat eget kapital
(3) Rörelseresultat plus finansiella intäkter i procent av summa tillgångar
(4) Soliditet eget kapital+(0,72’obesk reserver) ÷ s:a EK och skulder

 

AU Holdings olika marknaders finansiella utveckling under perioden 01.01.2007 – 30.09.2007 (Alla siffror i tkr):

Siffrorna gäller i ordning Kina / Tyskland / Sverige

Nettoomsättning 18.138 / 11.009 / 13.268

Bruttovinst 2.253 / 1.607 / 2.786

Rörelseresultat 52 / 712 / 986

Övriga kostnader AU Holding: - 1.100
Siffrorna är approximativa.


Årets första nio månader

Omsättningen under årets nio första månader har varit god och ökat med 33 % i förhållande med samma period 2006. Rörelseresultatet för den löpande verksamheten är fortsatt positivt. Under 2006 var rörelseresultatet negativt. Koncernens soliditet är god, 30 %.

Verksamheten i Kina har utvecklats positivt. Försäljningen till Kina uppgick för perioden till 18,1 Mkr (12,9), vilket motsvarar en ökning med 40 % jämfört med samma period föregående år.

Försäljningen på de tyska och svenska marknaderna har varit fortsatt stabil. Omsättningen i Tyskland uppgick till 11,0 Mkr (11,6) under perioden. Omsättningen på den svenska marknaden har under det tredje kvartalet varit mindre än under årets två första kvartal, vilket är normalt då sommartiden innebär minskad aktivitet i branschen.


Väsentliga händelser under det tredje kvartalet (01.07.2007 – 30.09.2007)

Alldental har under perioden erhållit slutgiltig registrering hos den kinesiska myndigheten State Food and Drug Administration (SFDA) för den viktiga legeringen Alfa Ceramic 90, som står för ca 80 % av vår försäljning i Kina. Registreringen väntas ge positiv effekt på såväl omsättning som marginal under årets fjärde kvartal. Under kvartalet har nya viktiga kunder tillkommit i Kina i samband med att registreringen blivit klar, bl.a. två större universitetssjukhus.

Alldental har tecknat ett sk. Letter of Intent med ett bolag inom dentalbranschen i Dubai. Bolaget, som har svensk bakgrund, har lång erfarenhet av branschen och speciellt användningen av ädelmetallegeringar inom tandvården. Under hösten har bolaget för avsikt att börja sälja Alldentals legeringar i Förenade Arabemiraten med kringliggande länder.

Styrelsen i AU Holding har i september beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare av 29 084 175 aktier. Emissionen grundar sig på det bemyndigande som styrelsen erhållit av ordinarie årsstämma den 14 juni 2007. Emissionen blev övertecknad och emissionslikviden uppgick till 8 725 252,50 sek (efter periodens utgång). Kostnaden för emissionen uppgick till knappt 200 kkr. Nyemissionen genomfördes med syfte att säkerställa behovet av rörelsekapital för vidareutveckling av verksamheten i Kina, samt nya marknader.

 

AU Holding

AU Holding är ett svenskt guldbolag. Vår ambition är att AU Holding skall vara en koncern som helt eller delvis äger bolag som erbjuder tjänster och produkter inom guldsektorn. Bolagen skall hantera guld i alla dess former, från gruvjord innehållande guldpartiklar till färdiga produkter.

Alldental

Alldental är verksamt inom dentalbranschen genom både egen produktion och grossisthandel. Bolaget erbjuder sina produkter och tjänster till både grossister och detaljister. Bolagets kärnprodukt är i dagsläget egenproducerade dentala guldlegeringar som säljs till både grossister och detaljister i Europa och Asien.

Alldental Metal Technology Beijing Co., Ltd

Alldental Metal technology säljer bolagets produkter på den kinesiska marknaden.

Svensk Guldplacering

Svensk Guldplacering erbjuder kunder att investera i finguldstackor, dvs. en fysisk vara, som ett alternativ till aktier och andra värdepapper.

Zabaikal Zoloto International Joint Venture (18,87%)

Zabaikal är ett område i Sibirien nära Baikalsjön, och Zoloto betyder guld. Bolaget genomför raffinerings och proberingstjänster för gruvproducenter i närområdet.

Alldental Deutschland GmbH (10%)

Alldental Deutschland är en grossist som säljer olika produkter till dentaltekniska labb och tandläkarkliniker i Tyskland.

 

AU Holding AB

För ytterligare information kontakta:
Darius Stenberg, VD
telefon 070-8237206
darius.stenberg@auholding.se

 AU Holding: Pressmeddelande den 23 oktober 2007


Nyemission övertecknad


AU Holding ABs nyemission med företrädesrätt för aktieägarna har blivit kraftigt övertecknad – totala teckningen motsvarar ca 140 %.

Teckning inklusive teckning utan företräde uppgick till 12 172 738,20 kr, motsvarande 139,51 %. Teckning med stöd av teckningsrätter uppgick till 93,97 %.

Emissionslikviden uppgår till 8 725 252,50 kr. Genom nyemissionen ökar antalet aktier i bolaget med 29 084 175 aktier från 116 336 700 aktier till 145 420 875 aktier. Aktiekapitalet ökar med 290 841,75 sek från 1 163 367 sek till 1 454 208,75 sek. Emissionskostnader uppgår till ca 200 000 sek.

”Uppslutningen är mycket glädjande. Vi är tacksamma för gamla och nya aktieägares förtroende för AU Holding och för bolagets framtid.”, säger Darius Stenberg, VD i AU Holding.

 

AU Holding

AU Holding är ett svenskt guldbolag. Vår ambition är att AU Holding skall vara en koncern som helt eller delvis äger bolag som erbjuder tjänster och produkter inom guldsektorn. Bolagen skall hantera guld i alla dess former, från gruvjord innehållande guldpartiklar till färdiga produkter.

Alldental

Alldental är verksamt inom dentalbranschen genom både egen produktion och grossisthandel. Bolaget erbjuder sina produkter och tjänster till både grossister och detaljister. Bolagets kärnprodukt är i dagsläget egenproducerade dentala guldlegeringar som säljs till både grossister och detaljister i Europa och Asien.

Alldental Metal Technology Beijing Co., Ltd

Alldental Metal Technology säljer bolagets produkter på den kinesiska marknaden.

Svensk Guldplacering

Svensk Guldplacering erbjuder kunder att investera i finguldstackor, dvs. en fysisk vara, som ett alternativ till aktier och andra värdepapper.

Zabaikal Zoloto International Joint Venture (18,87%)

Zabaikal är ett område i Sibirien nära Baikalsjön, och Zoloto betyder guld. Bolaget genomför raffinerings och proberingstjänster för gruvproducenter i närområdet.

Alldental Deutschland GmbH (10%)

Alldental Deutschland är en grossist som säljer olika produkter till dentaltekniska labb och tandläkarkliniker i Tyskland.

 

AU Holding AB

För ytterligare information kontakta:
Darius Stenberg, VD
telefon 070-8237206
darius.stenberg@auholding.se

 

 

 

 

 

 

 

AU Holding: Pressmeddelande den 1 oktober 2007


Klar ökning i Kina


En preliminär sammanställning visar att försäljningen till Kina under september 2007 har varit den bästa hittills.


Under september månad har Alldental sålt guldlegeringar till kunder i Kina för runt 2,9 Mkr. Det är en ökning med nästan 100 % i förhållande till september månad år 2006.


”Detta bekräftar att bolagets strategi ger resultat. Vi börjar nu se frukten av det arbete som lagts ner samt av registreringen hos SFDA.”, Darius Stenberg, VD.

 


AU Holding

AU Holding är ett svenskt guldbolag. Vår ambition är att AU Holding skall vara en koncern som helt eller delvis äger bolag som erbjuder tjänster och produkter inom guldsektorn. Bolagen skall hantera guld i alla dess former, från gruvjord innehållande guldpartiklar till färdiga produkter.

Alldental

Alldental är verksamt inom dentalbranschen genom både egen produktion och grossisthandel. Bolaget erbjuder sina produkter och tjänster till både grossister och detaljister. Bolagets kärnprodukt är i dagsläget egenproducerade dentala guldlegeringar som säljs till både grossister och detaljister i Europa och Asien.

Alldental Metal Technology Beijing Co., Ltd

Alldental Metal Technology säljer bolagets produkter på den kinesiska marknaden.

Svensk Guldplacering

Svensk Guldplacering erbjuder kunder att investera i finguldstackor, dvs. en fysisk vara, som ett alternativ till aktier och andra värdepapper.

Zabaikal Zoloto International Joint Venture (18,87%)

Zabaikal är ett område i Sibirien nära Baikalsjön, och Zoloto betyder guld. Bolaget genomför raffinerings och proberingstjänster för gruvproducenter i närområdet.

Alldental Deutschland GmbH (10%)

Alldental Deutschland är en grossist som säljer olika produkter till dentaltekniska labb och tandläkarkliniker i Tyskland.

 

AU Holding AB

För ytterligare information kontakta:
Darius Stenberg, VD
telefon 070-8237206
darius.stenberg@auholding.se

 

 

 

 


73

 


AU Holding: Pressmeddelande den 26 september 2007

 


AU Holding offentliggör memorandum

AU Holding offentliggör memorandum upprättat i samband med nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare. Memorandum, anmälningssedel och teaser finns att ladda ner på bolagets hemsida www.auholding.se, på Aktietorgets hemsida www.aktietorget.se samt på Aktieinvests hemsida www.aktieinvest.se.

 

 

AU Holding

AU Holding är ett svenskt guldbolag. Vår ambition är att AU Holding skall vara en koncern som helt eller delvis äger bolag som erbjuder tjänster och produkter inom guldsektorn. Bolagen skall hantera guld i alla dess former, från gruvjord innehållande guldpartiklar till färdiga produkter.

Alldental

Alldental är verksamt inom dentalbranschen genom både egen produktion och grossisthandel. Bolaget erbjuder sina produkter och tjänster till både grossister och detaljister. Bolagets kärnprodukt är i dagsläget egenproducerade dentala guldlegeringar som säljs till både grossister och detaljister i Europa och Asien.

Alldental Metal Technology Beijing Co., Ltd

Alldental Metal technology säljer bolagets produkter på den kinesiska marknaden.

Svensk Guldplacering

Svensk Guldplacering erbjuder kunder att investera i finguldstackor, dvs. en fysisk vara, som ett alternativ till aktier och andra värdepapper.

Zabaikal Zoloto International Joint Venture (18,87%)

Zabaikal är ett område i Sibirien nära Baikalsjön, och Zoloto betyder guld. Bolaget genomför raffinerings och proberingstjänster för gruvproducenter i närområdet.

Alldental Deutschland GmbH (10%)

Alldental Deutschland är en grossist som säljer olika produkter till dentaltekniska labb och tandläkarkliniker i Tyskland.

 

AU Holding AB

För ytterligare information kontakta:
Darius Stenberg, VD
telefon 070-8237206
darius.stenberg@auholding.se

 

 

 


 


AU Holding: Pressmeddelande den 13 september 2007


AU Holding genomför företrädesemission

 

Styrelsen har beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare av 29 084 175 aktier. Emissionen grundar sig på det bemyndigande som styrelsen erhållit av ordinarie årsstämma den 14 juni 2007. För varje fyrtal (4) innehavda aktier ges rätt att teckna 1 ny aktie. Teckningskursen har fastställts till 0,30 sek per aktie. Om nyemissionen fulltecknas tillförs bolaget 8 725 252,50 kronor före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 200 000 kronor. Vid fulltecknad emission kommer de nya aktierna motsvara 20 % av aktierna och rösterna i bolaget.


Huvudägare motsvarande 37,4 % av aktierna och rösterna i bolaget har meddelat att man kommer att försvara sin andel.


Nyemissionen görs med syfte att säkerställa behovet av rörelsekapital för vidareutveckling av verksamheten i Kina, samt nya marknader. Handeln med ädelmetaller är kapitalintensiv, och den senaste försäljningstillväxten i Kina har medfört ökat behov av lagerhållning och kreditgivning. Tillskott av rörelsekapital genom nyemission säkerställer bolagets möjlighet att expandera i den takt som det finns förutsättningar för. I dagsläget ser ledningen risker att behöva begränsa försäljningen på grund av likviditetsbrist i fall nytt rörelsekapital inte tillförs. Kapitalet skall således inte tillföras för ökade kostnader eller särskilda investeringar, utan för att bemöta det ökade behovet av likvida medel.

 

Villkoren i sammandrag:


Företrädesrätt: För varje fyrtal (4) innehavda aktier ges rätt att teckna 1 ny aktie.
Sista dagen för handel med rätt till deltagande i nyemissionen: 20 september 2007
Första dag aktien handlas exklusive rätt att delta i emissionen: 21 september 2007
Avstämningsdag: 25 september 2007
Teckningskurs: 0,30 kronor per aktie
Teckningstid: 28 september - 16 oktober 2007
Handel med teckningsrätter: 28 september - 11 oktober 2007
Handel med betalda tecknade aktier: 28 september 2007 och pågår till dess emissionen blivit registrerad
Teckning med företrädesrätt: Teckning sker under teckningstiden genomsamtidig kontant betalning.
Teckning utan företrädesrätt: Anmälan om önskemål om teckning skall ske under teckningstiden, det vill säga senast 16 oktober 2007.
Betalning för tecknade aktier utan företrädesrätt: Betalning skall ske enligt utskickad avräkningsnota.


Emissionsmemorandum kommer att publiceras i god tid innan handeln med teckningsrätter påbörjas.

 

AU Holding

AU Holding är ett svenskt guldbolag. Vår ambition är att AU Holding skall vara en koncern som helt eller delvis äger bolag som erbjuder tjänster och produkter inom guldsektorn. Bolagen skall hantera guld i alla dess former, från gruvjord innehållande guldpartiklar till färdiga produkter.

Alldental

Alldental är verksamt inom dentalbranschen genom både egen produktion och grossisthandel. Bolaget erbjuder sina produkter och tjänster till både grossister och detaljister. Bolagets kärnprodukt är i dagsläget egenproducerade dentala guldlegeringar som säljs till både grossister och detaljister i Europa och Asien.

Alldental Metal Technology Beijing Co., Ltd

Alldental Metal technology säljer bolagets produkter på den kinesiska marknaden.

Svensk Guldplacering

Svensk Guldplacering erbjuder kunder att investera i finguldstackor, dvs. en fysisk vara, som ett alternativ till aktier och andra värdepapper.

Zabaikal Zoloto International Joint Venture (18,87%)

Zabaikal är ett område i Sibirien nära Baikalsjön, och Zoloto betyder guld. Bolaget genomför raffinerings och proberingstjänster för gruvproducenter i närområdet.

Alldental Deutschland GmbH (10%)

Alldental Deutschland är en grossist som säljer olika produkter till dentaltekniska labb och tandläkarkliniker i Tyskland.

 

AU Holding AB

För ytterligare information kontakta:
Darius Stenberg, VD
telefon 070-8237206
darius.stenberg@auholding.se

 

 

 


75

 

 


AU Holding: Pressmeddelande den 7 september 2007


Avtal med Sjukhus säkerställer orderingång


“Beijing Stomatological Hospital, Capital Medical University”, nybliven kund till Alldental i Kina, skriver nu avtal med Alldental MT som säkerställer samarbetet.


Sjukhuset planerar att köpa legeringar från Alldental för runt 5 Mkr per år, vilket motsvarar drygt 30 kg guldlegeringar. Detta motsvarar ca 25 % av Alldentals försäljning till Kina under 2006. Sjukhuset genomför samtidigt en beställning på 3,0 kg (0,5 Mkr), vilket motsvarar årsförbrukningen för ett genomsnittligt svenskt labb.

 


AU Holding

AU Holding är ett svenskt guldbolag. Vår ambition är att AU Holding skall vara en koncern som helt eller delvis äger bolag som erbjuder tjänster och produkter inom guldsektorn. Bolagen skall hantera guld i alla dess former, från gruvjord innehållande guldpartiklar till färdiga produkter.

Alldental

Alldental är verksamt inom dentalbranschen genom både egen produktion och grossisthandel. Bolaget erbjuder sina produkter och tjänster till både grossister och detaljister. Bolagets kärnprodukt är i dagsläget egenproducerade dentala guldlegeringar som säljs till både grossister och detaljister i Europa och Asien.

Alldental Metal Technology Beijing Co., Ltd

Alldental Metal technology säljer bolagets produkter på den kinesiska marknaden.

Svensk Guldplacering

Svensk Guldplacering erbjuder kunder att investera i finguldstackor, dvs. en fysisk vara, som ett alternativ till aktier och andra värdepapper.

Zabaikal Zoloto International Joint Venture (18,87%)

Zabaikal är ett område i Sibirien nära Baikalsjön, och Zoloto betyder guld. Bolaget genomför raffinerings och proberingstjänster för gruvproducenter i närområdet.

Alldental Deutschland GmbH (10%)

Alldental Deutschland är en grossist som säljer olika produkter till dentaltekniska labb och tandläkarkliniker i Tyskland.

 

AU Holding AB

För ytterligare information kontakta:
Darius Stenberg, VD
telefon 070-8237206
darius.stenberg@auholding.se

 

 

 

 

 

AU Holding: Pressmeddelande den 30 augusti 2007


Alldental i Dubai

 

AU Holdings dotterbolag Alldental har tecknat ett sk. Letter of Intent med ett bolag inom dentalbranschen i Dubai. Bolaget, som har Svensk bakgrund, har lång erfarenhet av branschen och speciellt användningen av ädelmetall legeringar inom tandvården. Under hösten ska bolaget sälja Alldentals legeringar i Förenade Arabemiraten med kringliggande länder.


I mellanöstern är Dubai ett finansiellt centrum, och stora satsningar görs för att Dubai även bli ett centrum för sjukvård i området. Regionen har en lång tradition av användning av guld, och marknaden för dentala restaurationer ökar. Alldental ser stor potential för bolagets produkter i regionen.

 

 

 

AU Holding

AU Holding är ett svenskt guldbolag. Vår ambition är att AU Holding skall vara en koncern som helt eller delvis äger bolag som erbjuder tjänster och produkter inom guldsektorn. Bolagen skall hantera guld i alla dess former, från gruvjord innehållande guldpartiklar till färdiga produkter.

Alldental

Alldental är verksamt inom dentalbranschen genom både egen produktion och grossisthandel. Bolaget erbjuder sina produkter och tjänster till både grossister och detaljister. Bolagets kärnprodukt är i dagsläget egenproducerade dentala guldlegeringar som säljs till både grossister och detaljister i Europa och Asien.

Alldental Metal Technology Beijing Co., Ltd

Alldental Metal technology säljer bolagets produkter på den kinesiska marknaden.

Svensk Guldplacering

Svensk Guldplacering erbjuder kunder att investera i finguldstackor, dvs. en fysisk vara, som ett alternativ till aktier och andra värdepapper.

Zabaikal Zoloto International Joint Venture (18,87%)

Zabaikal är ett område i Sibirien nära Baikalsjön, och Zoloto betyder guld. Bolaget genomför raffinerings och proberingstjänster för gruvproducenter i närområdet.

Alldental Deutschland GmbH (10%)

Alldental Deutschland är en grossist som säljer olika produkter till dentaltekniska labb och tandläkarkliniker i Tyskland.

 

AU Holding AB

För ytterligare information kontakta:
Darius Stenberg, VD
telefon 070-8237206
darius.stenberg@auholding.se

 

 

 

 


 

AU Holding: Pressmeddelande den 29 augusti 2007


Delårsrapport för perioden 01.01.2007 – 30.06.2007

-    Omsättningen för de första sex månaderna under 2007 uppgick till 30,0 Msek (22,9) vilket motsvarar en ökning på 31 %.

-    Resultat före skatt blev 0,2 Msek (- 0,9 Msek); en tydlig förbättring.

-    Soliditeten är fortsatt god och uppgick till 35 % (33 %) vid periodens slut.

-    Försäljningen under perioden var god med en stabil ökning i Kina.

Nyckeltal för koncernen 2007.06.30 (2006.12.31)


Rörelsens intäkter 30 052 249 kr (47 003 449 kr)
Rörelsens kostnader – 29 712 224 kr (-49 298 495kr)
Rörelseresultat 340 025 kr (-2 214 421 kr)
Resultat före skatt 167 260 kr (-2 545 345 kr)
Materiella anläggningstillgångar 854 567 kr (750 958 kr)
Finansiella anläggningstillgångar 105 213 kr (105 450 kr)
Omsättningstillgångar exkl. kassa o bank 11 478 257 kr (11 279 521 kr)
Kassa och bank 1 901 572 kr (2 635 153 kr)
Balansomslutning 14 339 609 kr (14 771 082 kr)
Eget kapital 5 009 114 kr (4 886 701 kr)
Kortfristiga skulder 7 770 011 kr (8 121 880 kr)
Rörelsemarginal (1) 1 % (neg)
Avkastning på eget kapital (2) 2 % (neg)
Avkastning på totalt kapital (3) 2 % (neg)
Soliditet (4) 35 % (33 %)
Antal anställda 15 pers (13 pers)

(1) Rörelseresultat i procent av nettoomsättningen
(2) Nettoresultat i procent av justerat eget kapital
(3) Rörelseresultat plus finansiella intäkter i procent av summa tillgångar
(4) Soliditet eget kapital+(0,72’obesk reserver) ÷ s:a EK och skulder

 

AU Holdings olika marknaders finansiella utveckling under perioden 01.01.2007 – 30.06.2007 (Alla siffror i tkr):

Siffrorna gäller i ordning Kina / Tyskland / Sverige

Nettoomsättning 11.317 / 7.568 / 11.167

Bruttovinst 1.392 / 1.090 / 2.332

Rörelseresultat -309 / 560 / 936

Övriga kostnader AU Holding: - 843
Siffrorna är approximativa.


Omsättningen under det första halvåret har varit god. I förhållande till samma period föregående år har omsättningen ökat med 31 %. Rörelseresultatet för den löpande verksamheten är fortsatt positiv. Under 2006 var rörelseresultatet negativt. Koncernens soliditet är god, 35 %.

Verksamheten i Kina har under perioden utvecklats positivt. Försäljningen till Kina uppgick för perioden till 11,3 Mkr (8,7), vilket motsvarar en ökning med 30 % jämfört med samma period föregående år.

Försäljningen på de tyska och svenska marknaderna har under perioden varit fortsatt stabila. Omsättningen i Tyskland uppgick till 7,6 Mkr (8,6) under perioden.


Andra kvartalet

Omsättningsökningen under andra kvartalet är mindre än ledningens förväntningar, detta på grund av en försenad registrering till följd av en uppdagad korruptionsskandal inom den myndighet i Kina som handhar registreringshandläggningen, State Food and Drug Administration (SFDA). Registreringen erhölls efter periodens utgång.


Under andra kvartalet har Alldental medverkat vid den internationella mässan IDS i Köln, ett viktigt forum för information och etablering av kontakter inom dental marknaden. Mycket arbete har lagts ner på samtal med SFDA och framtida potentiella kunder i Kina som kräver SFDA-registrering. Registreringen erhölls under juli månad och ett antal kunder har redan börjat handla av Alldental, bland dem även statliga sjukhus. Alldental har anställt ytterligare en säljare, Mr. Deng Zhouyang, som är en nyckelperson i branschen. Alldental har dessutom medverkat vid Sinodent 2007 i Peking, Kinas viktigaste branschmässa. Mycket arbete har lagts ner på marknadsföring i Kina. Fokus under det andra kvartalet har legat på utvecklingen i Kina.

 

 

 


AU Holding

AU Holding är ett svenskt guldbolag. Vår ambition är att AU Holding skall vara en koncern som helt eller delvis äger bolag som erbjuder tjänster och produkter inom guldsektorn. Bolagen skall hantera guld i alla dess former, från gruvjord innehållande guldpartiklar till färdiga produkter.

Alldental

Alldental är verksamt inom dentalbranschen genom både egen produktion och grossisthandel. Bolaget erbjuder sina produkter och tjänster till både grossister och detaljister. Bolagets kärnprodukt är i dagsläget egenproducerade dentala guldlegeringar som säljs till både grossister och detaljister i Europa och Asien.

Alldental Metal Technology Beijing Co., Ltd

Alldental Metal technology säljer bolagets produkter på den kinesiska marknaden.

Svensk Guldplacering

Svensk Guldplacering erbjuder kunder att investera i finguldstackor, dvs. en fysisk vara, som ett alternativ till aktier och andra värdepapper.

Zabaikal Zoloto International Joint Venture (18,87%)

Zabaikal är ett område i Sibirien nära Baikalsjön, och Zoloto betyder guld. Bolaget genomför raffinerings och proberingstjänster för gruvproducenter i närområdet.

Alldental Deutschland GmbH (10%)

Alldental Deutschland är en grossist som säljer olika produkter till dentaltekniska labb och tandläkarkliniker i Tyskland.

 

AU Holding AB

För ytterligare information kontakta:
Darius Stenberg, VD
telefon 070-8237206
darius.stenberg@auholding.seAU Holding: Pressmeddelande den 27 augusti 2007


Ytterligare ett sjukhus i Kina kund hos Alldental


“Beijing Stomatological Hospital, Capital Medical University” har beslutat att börja använda Alldentals legeringar. Sjukhuset har genomfört en första beställning från Alldentals dotterbolag i Kina.


Beijing Stomatological Hospital, Capital Medical University är stora konsumenter av ädelmetall legeringar och en viktig kund för Alldental. Att ännu ett stort sjukhus i Kina nu är redo att använda Alldentals produkter vittnar om bolagets starka tillväxt på den kinesiska marknaden.

 


AU Holding

AU Holding är ett svenskt guldbolag. Vår ambition är att AU Holding skall vara en koncern som helt eller delvis äger bolag som erbjuder tjänster och produkter inom guldsektorn. Bolagen skall hantera guld i alla dess former, från gruvjord innehållande guldpartiklar till färdiga produkter.

Alldental

Alldental är verksamt inom dentalbranschen genom både egen produktion och grossisthandel. Bolaget erbjuder sina produkter och tjänster till både grossister och detaljister. Bolagets kärnprodukt är i dagsläget egenproducerade dentala guldlegeringar som säljs till både grossister och detaljister i Europa och Asien.

Alldental Metal Technology Beijing Co., Ltd

Alldental Metal technology säljer bolagets produkter på den kinesiska marknaden.

Svensk Guldplacering

Svensk Guldplacering erbjuder kunder att investera i finguldstackor, dvs. en fysisk vara, som ett alternativ till aktier och andra värdepapper.

Zabaikal Zoloto International Joint Venture (18,87%)

Zabaikal är ett område i Sibirien nära Baikalsjön, och Zoloto betyder guld. Bolaget genomför raffinerings och proberingstjänster för gruvproducenter i närområdet.

Alldental Deutschland GmbH (10%)

Alldental Deutschland är en grossist som säljer olika produkter till dentaltekniska labb och tandläkarkliniker i Tyskland.

 

AU Holding AB

För ytterligare information kontakta:
Darius Stenberg, VD
telefon 070-8237206
darius.stenberg@auholding.se

 

 

 

 

 

 

 

 

AU Holding: Pressmeddelande den 13 augusti 2007


Militärsjukhus i Kina ny kund hos Alldental


”Hospital of Stomatology, Fourth Military Medical University”, i Xi’an (Kina) har gått över till att använda Alldentals dentala ädelmetall legeringar.


Det militära universitetssjukhuset har genomfört sin första beställning. Den påbörjade försäljningen är det första resultatet av den registrering som Alldental nyligen erhållit utav SFDA.

 

 


AU Holding

AU Holding är ett svenskt guldbolag. Vår ambition är att AU Holding skall vara en koncern som helt eller delvis äger bolag som erbjuder tjänster och produkter inom guldsektorn. Bolagen skall hantera guld i alla dess former, från gruvjord innehållande guldpartiklar till färdiga produkter.

Alldental

Alldental är verksamt inom dentalbranschen genom både egen produktion och grossisthandel. Bolaget erbjuder sina produkter och tjänster till både grossister och detaljister. Bolagets kärnprodukt är i dagsläget egenproducerade dentala guldlegeringar som säljs till både grossister och detaljister i Europa och Asien.

Alldental Metal Technology Beijing Co., Ltd

Alldental Metal Technology säljer bolagets produkter på den kinesiska marknaden.

Svensk Guldplacering

Svensk Guldplacering erbjuder kunder att investera i finguldstackor, dvs. en fysisk vara, som ett alternativ till aktier och andra värdepapper.

Zabaikal Zoloto International Joint Venture (18,87%)

Zabaikal är ett område i Sibirien nära Baikalsjön, och Zoloto betyder guld. Bolaget genomför raffinerings och proberingstjänster för gruvproducenter i närområdet.

Alldental Deutschland GmbH (10%)

Alldental Deutschland är en grossist som säljer olika produkter till dentaltekniska labb och tandläkarkliniker i Tyskland.

 

AU Holding AB

För ytterligare information kontakta:
Darius Stenberg, VD
telefon 070-8237206
darius.stenberg@auholding.se

 

 


80

AU Holding: Pressmeddelande den 7 augusti 2007

 

SFDA godkänner Alldental i Kina


AU Holdings dotterbolag Alldental Q & Co AB (Alldental) har erhållit slutgiltig registrering hos den kinesiska myndigheten State Food and Drug Administration (SFDA). Registreringen avser Alfa Ceramic 90, vilket är en av Alldentals mest betydelsefulla legeringar och står för cirka 80% av den totala försäljningen i Kina.


Tidigare har Alldental endast kunnat nå en mycket begränsad del av marknaden i Kina. Den nu erhållna registreringen ger Alldental möjligheten att sälja legeringen till samtliga kunder, bla statliga sjukhus, universitet och stora laboratorier.


Alfa Ceramic 90 är en specialutvecklad guldlegering för den kinesiska dentalmarknaden, och används för sk. Porcelaine-fused-to-Metal rekonstruktioner och permanenta proteser inom dentalvården. Marknaden i Kina för dentala legeringar väntas uppgå till drygt 1000 Msek för 2007, och Alldental kommer nu intensifiera sitt engagemang i Kina för att öka marknadsandelar och fortsätta expansionen.

 

 


AU Holding

AU Holding är ett svenskt guldbolag. Vår ambition är att AU Holding skall vara en koncern som helt eller delvis äger bolag som erbjuder tjänster och produkter inom guldsektorn. Bolagen skall hantera guld i alla dess former, från gruvjord innehållande guldpartiklar till färdiga produkter.

Alldental Q & Co AB

Alldental är verksamt inom dentalbranschen genom både egen produktion och grossisthandel. Bolaget erbjuder sina produkter och tjänster till både grossister och detaljister. Bolagets kärnprodukt är i dagsläget egenproducerade dentala guldlegeringar som säljs till både grossister och detaljister i Europa och Asien.

Alldental Metal Technology Beijing Co., Ltd

Alldental Metal Technology säljer bolagets produkter på den kinesiska marknaden.

Svensk Guldplacering AB

Svensk Guldplacering erbjuder kunder att investera i finguldstackor, dvs. en fysisk vara, som ett alternativ till aktier och andra värdepapper.

Zabaikal Zoloto International Joint Venture (18,87%)

Zabaikal är ett område i Sibirien nära Baikalsjön, och Zoloto betyder guld. Bolaget genomför raffinerings och proberingstjänster för gruvproducenter i närområdet.

Alldental Deutschland GmbH (10%)

Alldental Deutschland är en grossist som säljer olika produkter till dentaltekniska labb och tandläkarkliniker i Tyskland.

 

AU Holding AB

För ytterligare information kontakta:
Darius Stenberg, VD
telefon 070-8237206
darius.stenberg@auholding.se

 

 

 

 

 


Pressmeddelande, den 14 juni 2007


AU Holding AB – Resultat av årsstämma 2007


På årsstämman beslutades idag följande:

Styrelsen:

Styrelsen skall bestå utav Darius Stenberg, Rein Metsik, Börje Bengtsson och Linus Lindgren som ordinarie ledamöter och Danuta Stenberg som styrelseordförande.


Emission:

Bolagsstämman bemyndigade styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa ordinarie bolagsstämma och med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av högst 11.600.000 aktier. Betalning ska kunna erläggas kontant, som apport eller genom kvittning. Vidare bemyndigade bolagsstämman styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa ordinarie bolagsstämma besluta om nyemission om högst 34.900.000 aktier utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Vid en sådan emission skall outnyttjade teckningsoptioner antingen förfalla eller tecknas utav befintliga ägare, alternativt garanteras för teckning utav bolagets huvudägare.

 

 

AU Holding

AU Holding är ett svenskt guldbolag. Vår ambition är att AU Holding skall vara en koncern som helt eller delvis äger bolag som erbjuder tjänster och produkter inom guldsektorn. Bolagen skall hantera guld i alla dess former, från gruvjord innehållande guldpartiklar till färdiga produkter.

Alldental

Alldental är verksamt inom dentalbranschen genom både egen produktion och grossisthandel. Bolaget erbjuder sina produkter och tjänster till både grossister och detaljister. Bolagets kärnprodukt är i dagsläget egenproducerade dentala guldlegeringar som säljs till både grossister och detaljister i Europa och Asien.


Alldental Metal Technology Beijing Co., Ltd

Alldental Metal technology säljer bolagets produkter på den kinesiska marknaden.

Svensk Guldplacering

Svensk Guldplacering erbjuder kunder att investera i finguldstackor, dvs. en fysisk vara, som ett alternativ till aktier och andra värdepapper.

Zabaikal Zoloto International Joint Venture (18,87%)

Zabaikal är ett område i Sibirien nära Baikalsjön, och Zoloto betyder guld. Bolaget genomför raffinerings och proberingstjänster för gruvproducenter i närområdet.

Alldental Deutschland GmbH (10%)

Alldental Deutschland är en grossist som säljer olika produkter till dentaltekniska labb och tandläkarkliniker i Tyskland.

 

AU Holding AB

För ytterligare information kontakta:
Darius Stenberg, VD
telefon 070-8237206
darius.stenberg@auholding.se

 

 

 

 

 

 

82

AU Holding: Pressmeddelande den 11 juni 2007

 

Framgångsrik mässa i Kina – Bra orderingång


Den viktiga mässan SinoDent 2007 i Peking är nu avslutad. Mässan är den största inom dentalbranschen i Kina och är ett mycket viktigt forum för att etablera kontakter, träffa kunder och återförsäljare, samt marknadsföra och stärka bolagets varumärke.


Under mässan har order för drygt 1 000 000 sek erhållits. Den största delen av detta utgörs av nya kunder.


”SinoDent är branschens viktigaste mässa i Kina, antagligen i hela Asien. Då jag erbjudits det stora privilegiet att närvara vid middagen med Kinas president H. E. Mr. Hu Jintao igår söndag, närvarade jag inte vid den sista mässdagen. Alldentals team på plats har gjort ett mycket bra jobb och jag känner mig mycket nöjd med resultatet av mässan.”, säger Darius Stenberg, VD.

 

 


AU Holding

AU Holding är ett svenskt guldbolag. Vår ambition är att AU Holding skall vara en koncern som helt eller delvis äger bolag som erbjuder tjänster och produkter inom guldsektorn. Bolagen skall hantera guld i alla dess former, från gruvjord innehållande guldpartiklar till färdiga produkter.

Alldental

Alldental är verksamt inom dentalbranschen genom både egen produktion och grossisthandel. Bolaget erbjuder sina produkter och tjänster till både grossister och detaljister. Bolagets kärnprodukt är i dagsläget egenproducerade dentala guldlegeringar som säljs till både grossister och detaljister i Europa och Asien.

Alldental Metal Technology Beijing Co., Ltd

Alldental Metal technology säljer bolagets produkter på den kinesiska marknaden.

Svensk Guldplacering

Svensk Guldplacering erbjuder kunder att investera i finguldstackor, dvs. en fysisk vara, som ett alternativ till aktier och andra värdepapper.

Zabaikal Zoloto International Joint Venture (18,87%)

Zabaikal är ett område i Sibirien nära Baikalsjön, och Zoloto betyder guld. Bolaget genomför raffinerings och proberingstjänster för gruvproducenter i närområdet.

Alldental Deutschland GmbH (10%)

Alldental Deutschland är en grossist som säljer olika produkter till dentaltekniska labb och tandläkarkliniker i Tyskland.

 

AU Holding AB

För ytterligare information kontakta:
Darius Stenberg, VD
telefon 070-8237206
darius.stenberg@auholding.se

 

 

 

 

 

 

AU Holding: Pressmeddelande den 4 juni 2007

 

Toppsäljare i Kina går över till Alldental

 


Alldental har nöjet att meddela att Mr. Deng Zhouyang har anslutit sig till Alldentals säljorganisation i Kina.

Mr. Deng Zhouyang har tidigare arbetat på Heraeus-Kulzer China i 7 år. Heraeus-Kulzer China är Alldentals största konkurrent och marknadsledande i Kina inom flera områden av dentalbranschen, bl.a. inom dentala ädelmetallegeringar.

Mr. Deng Zhouyang fick under sin tid hos Heraeus-Kulzer China utmärkelsen ”Best Sales-man” 2004, och blivit utsedd till ”Best Precious Metal Alloy Sales-man of Heraeus-Kulzer China” tre år i rad.

Mr. Deng Zhouyang är en nyckelperson inom dentalbranschen i Kina och en stor tillgång för Alldental. Han kommer att vara bolagets Regional Sales Manager för Shanghai och Östra Kina med placering i Shanghai. Shanghai är en mycket viktig region som Alldental nu kommer att fokusera på. Mr. Deng Zhouyang delar Alldentals framtidstro och meddelar att han "vill ta möjligheten att vara en del av ett expansivt bolag med stor potential i ett tidigt skede”.

Mr. Deng Zhouyang kommer att medverka med Alldental på SinoDent 2007 i Peking som går av stapeln den 6 juni. Mässan är den största i Kina inom dentalbranschen. Mr. Deng Zhouyang är anställd i Alldental Metal Technology i Peking.

 

 

AU Holding

AU Holding är ett svenskt guldbolag. Vår ambition är att AU Holding skall vara en koncern som helt eller delvis äger bolag som erbjuder tjänster och produkter inom guldsektorn. Bolagen skall hantera guld i alla dess former, från gruvjord innehållande guldpartiklar till färdiga produkter.

Alldental

Alldental är verksamt inom dentalbranschen genom både egen produktion och grossisthandel. Bolaget erbjuder sina produkter och tjänster till både grossister och detaljister. Bolagets kärnprodukt är i dagsläget egenproducerade dentala guldlegeringar som säljs till både grossister och detaljister i Europa och Asien.

Alldental Metal Technology Beijing Co., Ltd

Alldental Metal technology säljer bolagets produkter på den kinesiska marknaden.

Svensk Guldplacering

Svensk Guldplacering erbjuder kunder att investera i finguldstackor, dvs. en fysisk vara, som ett alternativ till aktier och andra värdepapper.

Zabaikal Zoloto International Joint Venture (18,87%)

Zabaikal är ett område i Sibirien nära Baikalsjön, och Zoloto betyder guld. Bolaget genomför raffinerings och proberingstjänster för gruvproducenter i närområdet.

Alldental Deutschland GmbH (10%)

Alldental Deutschland är en grossist som säljer olika produkter till dentaltekniska labb och tandläkarkliniker i Tyskland.

 

AU Holding AB

För ytterligare information kontakta:
Darius Stenberg, VD
telefon 070-8237206
darius.stenberg@auholding.se

 

 

 


 


AU Holding: Pressmeddelande den 24 maj 2007


Delårsrapport för perioden 01.01.2007 – 31.03.2007


Nyckeltal för koncernen    2007.03.31(2006.12.31)


Rörelsens intäkter 15 925 787kr(47 003 449 kr)
Rörelsens kostnader -15 474 720kr(-49 298 495kr)
Rörelseresultat    451 067 kr(-2 214 421 kr)
Resultat före skatt 363 835 kr(-2 545 345 kr)
Materiella anläggningstillgångar 781 086 kr(750 958 kr)
Finansiella anläggningstillgångar 107 940 kr(105 450 kr)
Omsättningstillgångar
exkl. kassa o bank14 168 118 kr(11 279 521 kr)
Kassa och bank 747 374 kr(2 635 153 kr)
Balansomslutning 15 804 518 kr (14 771 082 kr)
Eget kapital 5 078 854 kr(4 886 701 kr)
Kortfristiga skulder 9 065 367 kr (8 121 880 kr)
Rörelsemarginal (1)3 % (neg)
Avkastning på eget kapital (2) 4 % (neg)
Avkastning på totalt kapital (3) 3 % (neg)
Soliditet (4) 32 % (33 %)
Antal anställda 15 pers (13 pers)


(1) Rörelseresultat i procent av nettoomsättningen
(2) Nettoresultat i procent av justerat eget kapital
(3) Rörelseresultat plus finansiella intäkter i procent av summa tillgångar
(4) Soliditet eget kapital+(0,72’obesk reserver) ÷ s:a EK och skulder

 

AU Holdings olika marknaders finansiella utveckling under perioden 01.01.2007 – 31.03.2007 (Alla siffror i tkr):

Kina

Nettoomsättning    5 630 tkr
Bruttovinst 663 tkr
Rörelseresultat    -254 tkr

Tyskland

Nettoomsättning 4 420 tkr
Bruttovinst 724 tkr
Rörelseresultat 410,5 tkr

Sverige

Nettoomsättning 6 175 tkr
Bruttovinst 1 397 tkr
Rörelseresultat 686 tkr

Övriga kostnader AU Holding: - 395
Siffrorna är approximativa.


Omsättningen till Kina har under första kvartalet varit god. Omsättningen har ökat trots olika helgdagar i Kina och uppgick till 5 630 tkr för årets första tre månader (3 761). Utvecklingen har dock inte skett enligt plan. Detta främst pga att registreringsarbetet i Kina inte fortlöpt som förväntat. Det är nu dock klart att en omfattande korruptionshärva har uppdagats inom den myndighet som är ansvarig för registreringar av medicinska produkter i Kina, State Food and Drug Administration (SFDA) vilket har lett till ett avbrott i registreringsprocesserna och avsevärt fördröjt alla handläggningstider. Alldental är beroende av registreringen hos SFDA i Kina för att kunna marknadsföra och sälja sina produkter till potentiella kunder. I dagsläget når Alldental endast en mycket liten del av den kinesiska dentalmarknaden pga av att registreringen ännu inte är klar. SFDA har dock försäkrat bolaget om att registreringsprocessen nu kommer att fortlöpa på normalt vis och de senaste veckorna har framsteg gjorts. Alldental verksamhet i Kina har under första kvartalet gått med ett litet negativt resultat, detta främst pga vissa avslutande kostnader i etableringsarbetet av Alldental Metal Technology samt att registreringen inte blev klar under perioden. Alldental har för avsikt att göra investeringar i Kina som ligger i nivå med försäljningsutvecklingen.

Under perioden har Alldental medverkat vid flera internationella mässor, bl.a. 25th CIOSP i Sao Paulo, Brasilien, South Dental China, Guangzhou, Kina och IDS i Köln, Tyskland. Responsen från marknaden och resultaten från dessa mässor har varit goda. Alldental växer organiskt med fokus på internationell expansion. De marknader som nu undersöks är Indien och Mellanöstern. Även den sydamerikanska marknaden fortsätts att utvärderas. Olika kunder i Indien har givits tillfälle att prova Alldentals legeringar och responsen har varit mycket positiv. I Mellanöstern för bolaget i dagsläget samtal med olika potentiella återförsäljare. Alldental kommer fortsätta att undersöka dessa marknader för att fastställa om potential för etablering finns. I ett nästa skede kommer Alldental också att närmare analysera den Japanska marknaden för dentala guldlegeringar.

Den tyska och svenska marknaden är fortsatt stabil. Omsättningen i Tyskland uppgick till 4 420 tkr (4 235) för första kvartalet.

AU Holding har under kvartalet fört samtal med potentiella förvärvskandidater. Bolagen är aktiva i guldbranschen i Skandinavien. De är strategiska förvärv och skulle medföra goda synergieffekter. Diskussionerna fortsätter.

Samtal har förts med de andra delägarna av Zabaikal Zoloto Int. JV (Zabaikal Zoloto) och bolagets framtid kommer att fastställas inom kort. Bolaget har hög kompetens inom raffinering av guldmalm och utvinning, och med rätt ledning har bolaget en mycket stor potential. Zabaikal Zoloto är beläget i Zabaikal i Sibirien, Ryssland, som är ett av Rysslands rikaste områden på guld.

 

 

AU Holding

AU Holding är ett svenskt guldbolag. Vår ambition är att AU Holding skall vara en koncern som helt eller delvis äger bolag som erbjuder tjänster och produkter inom guldsektorn. Bolagen skall hantera guld i alla dess former, från gruvjord innehållande guldpartiklar till färdiga produkter.

Alldental

Alldental är verksamt inom dentalbranschen genom både egen produktion och grossisthandel. Bolaget erbjuder sina produkter och tjänster till både grossister och detaljister. Bolagets kärnprodukt är i dagsläget egenproducerade dentala guldlegeringar som säljs till både grossister och detaljister i Europa och Asien.

Alldental Metal Technology Beijing Co., Ltd

Alldental Metal technology säljer bolagets produkter på den kinesiska marknaden.

Svensk Guldplacering

Svensk Guldplacering erbjuder kunder att investera i finguldstackor, dvs. en fysisk vara, som ett alternativ till aktier och andra värdepapper.

Zabaikal Zoloto International Joint Venture (18,87%)

Zabaikal är ett område i Sibirien nära Baikalsjön, och Zoloto betyder guld. Bolaget genomför raffinerings och proberingstjänster för gruvproducenter i närområdet.

Alldental Deutschland GmbH (10%)

Alldental Deutschland är en grossist som säljer olika produkter till dentaltekniska labb och tandläkarkliniker i Tyskland.

 

AU Holding AB

För ytterligare information kontakta:
Darius Stenberg, VD
telefon 070-8237206
darius.stenberg@auholding.se

 

 

 

 AU Holding: Pressmeddelande den 21 maj 2007

 

Information om SFDA

AU Holding vill härmed klargöra för den fördröjning som skett i samband med registreringen av dotterbolaget Alldentals produkter hos State Food and Drug Administration (SFDA) i Kina.

Högt uppsatta chefer inom SFDA har anklagats för att ha tagit emot mutor. Korruptionsskandalen har väckt mycket uppmärksamhet och det står nu klart att mer än 30 personer kommer att ställas inför rätta, bl.a. den förre direktören för SFDA.

I och med detta har arbetet på myndigheten fördröjts kraftigt, vilket också har påverkat Alldentals registreringsprocess. Dock har Alldental nu en pågående dialog med SFDA som har försäkrat bolaget om att registreringsarbetet nu kommer att fortlöpa som normalt. Alldental har avslutat de sista kompletteringarna. De senaste veckorna har arbetet flutit på väl, och kommunikationen mellan bolaget och myndigheten har fungerat bra.

För mer information om korruptionshärvan inom SFDA, vg. se:

english.china.com/zh_cn/news/china/11020307/20070509/14085211.html

http://english.gov.cn/2007-05/09/content_608622.htm

 

AU Holding

AU Holding är ett svenskt guldbolag. Vår ambition är att AU Holding skall vara en koncern som helt eller delvis äger bolag som erbjuder tjänster och produkter inom guldsektorn. Bolagen skall hantera guld i alla dess former, från gruvjord innehållande guldpartiklar till färdiga produkter.

Alldental

Alldental är verksamt inom dentalbranschen genom både egen produktion och grossisthandel. Bolaget erbjuder sina produkter och tjänster till både grossister och detaljister. Bolagets kärnprodukt är i dagsläget egenproducerade dentala guldlegeringar som säljs till både grossister och detaljister i Europa och Asien.

Alldental Metal Technology Beijing Co., Ltd

Alldental Metal Technology säljer bolagets produkter på den kinesiska marknaden.

Svensk Guldplacering

Svensk Guldplacering erbjuder kunder att investera i finguldstackor, dvs. en fysisk vara, som ett alternativ till aktier och andra värdepapper.

Zabaikal Zoloto International Joint Venture (18,87%)

Zabaikal är ett område i Sibirien nära Baikalsjön, och Zoloto betyder guld. Bolaget genomför raffinerings och proberingstjänster för gruvproducenter i närområdet.

Alldental Deutschland GmbH (10%)

Alldental Deutschland är en grossist som säljer olika produkter till dentaltekniska labb och tandläkarkliniker i Tyskland.

 

AU Holding AB

För ytterligare information kontakta:
Darius Stenberg, VD
telefon 070-8237206
darius.stenberg@auholding.se

 

 

 

 

AU Holding: Pressmeddelande den 10 maj 2007


Kallelse till årsstämma i AU Holding AB (publ.)

Aktieägarna i AU Holding AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 14 juni 2007, kl. 10:00 på Textilgatan 43, 3tr, Stockholm.

Anmälan

Aktieägare skall för att få delta i bolagsstämman: dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken den 8 juni 2007, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast den 11 juni 2007 kl. 16.00 per post på adress AU Holding AB, Box 92001, 12006 Stockholm; per telefax 08 6948026, per email på adress info@auholding.se eller per telefon 08 6426305.

Vid anmälan bör uppges namn, personnr/organisationsnr samt registrerat aktieinnehav. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 8 juni 2007 genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att få rätt att delta i bolagsstämman.

För ytterligare information kontakta: Darius Stenberg,VD, Tel/mobil: 0708237206, darius.stenberg@auholding.se

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
8. Beslut angående:
a. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och revisorer samt eventuella suppleanter som ska väljas på stämman.
10. Fastställelse av arvoden åt styrelsen och revisorerna
11. Val av styrelse med eventuella suppleanter samt i förekommande fall revisor, revisorssuppleant eller revisionsbolag.
12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier.
13. Övriga frågor
14. Stämmans avslutande

Huvudsakliga innehållet i framlagda förslag som inte är av mindre betydelse är enligt följande.
P. 10: Huvudägarna föreslår att styrelsen skall erhålla sammanlagt högst 100.000 sek att fördela mellan styrelsens ledamöter enligt överenskommelse. Revisor föreslås erhålla arvode enligt fastställd räkning.
P. 11: Huvudägarna föreslår omval av Darius Stenberg, Rein metsik, Börje Bengtsson och Linus Lindgren som ordinarie ledamöter och omval av Danuta Stenberg som styrelseordförande.
P. 12: Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa ordinarie bolagsstämma och med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av högst 11.600.000 aktier. Betalning ska kunna erläggas kontant, som apport eller genom kvittning. Vidare föreslår styrelsen att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa ordinarie bolagsstämma besluta om nyemission om högst 34.900.000 aktier utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Vid en sådan emission skall outnyttjade teckningsoptioner antingen förfalla eller tecknas utav befintliga ägare, alternativt garanteras för teckning utav bolagets huvudägare.


Stockholm, maj 2007
AU Holding AB (publ)
Styrelsen


AU Holding

AU Holding är ett svenskt guldbolag. Vår ambition är att AU Holding skall vara en koncern som helt eller delvis äger bolag som erbjuder tjänster och produkter inom guldsektorn. Bolagen skall hantera guld i alla dess former, från gruvjord innehållande guldpartiklar till färdiga produkter.

Alldental

Alldental är verksamt inom dentalbranschen genom både egen produktion och grossisthandel. Bolaget erbjuder sina produkter och tjänster till både grossister och detaljister. Bolagets kärnprodukt är i dagsläget egenproducerade dentala guldlegeringar som säljs till både grossister och detaljister i Europa och Asien.

Alldental Metal Technology Beijing Co., Ltd

Alldental Metal technology säljer bolagets produkter på den kinesiska marknaden.

Svensk Guldplacering

Svensk Guldplacering erbjuder kunder att investera i finguldstackor, dvs. en fysisk vara, som ett alternativ till aktier och andra värdepapper.

Zabaikal Zoloto International Joint Venture (18,87%)

Zabaikal är ett område i Sibirien nära Baikalsjön, och Zoloto betyder guld. Bolaget genomför raffinerings och proberingstjänster för gruvproducenter i närområdet.

Alldental Deutschland GmbH (10%)

Alldental Deutschland är en grossist som säljer olika produkter till dentaltekniska labb och tandläkarkliniker i Tyskland.

 

AU Holding AB

För ytterligare information kontakta:
Darius Stenberg, VD
telefon 070-8237206
darius.stenberg@auholding.se

AU Holding: Pressmeddelande den 2 maj 2007

 

Au Holding senarelägger delårsrapporten


AU Holding har beslutat om att senarelägga datumet för offentliggörandet av redovisningen för årets första kvartal. Tidigare satt datum var den 16 maj, men detta ändras nu till den 24 maj. Styrelsemötet kommer att äga rum på eftermiddagen.

Orsaken är att Alldental nu för första gången skall redovisa siffror från dotterbolaget i Kina.

 

AU Holding

AU Holding är ett svenskt guldbolag. Vår ambition är att AU Holding skall vara en koncern som helt eller delvis äger bolag som erbjuder tjänster och produkter inom guldsektorn. Bolagen skall hantera guld i alla dess former, från gruvjord innehållande guldpartiklar till färdiga produkter.

Alldental

Alldental är verksamt inom dentalbranschen genom både egen produktion och grossisthandel. Bolaget erbjuder sina produkter och tjänster till både grossister och detaljister. Bolagets kärnprodukt är i dagsläget egenproducerade dentala guldlegeringar som säljs till både grossister och detaljister i Europa och Asien.

Alldental Metal Technology Beijing Co., Ltd

Alldental Metal technology säljer bolagets produkter på den kinesiska marknaden.

Svensk Guldplacering

Svensk Guldplacering erbjuder kunder att investera i finguldstackor, dvs. en fysisk vara, som ett alternativ till aktier och andra värdepapper.

Zabaikal Zoloto International Joint Venture (18,87%)

Zabaikal är ett område i Sibirien nära Baikalsjön, och Zoloto betyder guld. Bolaget genomför raffinerings och proberingstjänster för gruvproducenter i närområdet.

Alldental Deutschland GmbH (10%)

Alldental Deutschland är en grossist som säljer olika produkter till dentaltekniska labb och tandläkarkliniker i Tyskland.

 

AU Holding AB

För ytterligare information kontakta:
Darius Stenberg, VD
telefon 070-8237206
darius.stenberg@auholding.se

 

AU Holding: Pressmeddelande den 6 mars 2007


Uppdatering om Kina


Försäljningen under årets två första månader till Kina har varit bra. Detta påvisar en god försäljningsutveckling.


Försäljningen under perioden 01.01.2007 – 28.02.2007 till Kina uppgick till 3 750 000 sek (1 500 000 sek).


Under februari uppgick försäljningen till Kina till 12,5 kg, vilket motsvarar 1 850 000 sek (750 000 sek). Det Kinesiska Nyåret, som innebär en veckas ledighet för de flesta i Kina inneföll i år i februari. Detta innebär att februari egentligen bara motsvarar en halv månads försäljning. En försäljning som närmar sig 2 000 000 sek på två veckor är en god indikation på att försäljningsökningen ligger i fas med ledningens förväntade utveckling.


Under mars månad kommer Alldental att ställa ut på den viktigaste mässan i branschen, IDS i Köln, Tyskland, och under april kommer Alldental Metal Technology ställa ut på Dental South China 2007 i Guangzhou, Kina. Guangzhou är en stad i Kantonregionen i Södra Kina där många av de större dentala laboratorierna finns. Alldental har tagit fram nya legeringar som nu testas och kommer att presenteras för marknaden på dessa mässor.


Samtliga siffror är approximativa.

 

AU Holding

AU Holding är ett svenskt guldbolag. Vår ambition är att AU Holding skall vara en koncern som helt eller delvis äger bolag som erbjuder tjänster och produkter inom guldsektorn. Bolagen skall hantera guld i alla dess former, från gruvjord innehållande guldpartiklar till färdiga produkter.


Alldental

Alldental är verksamt inom dentalbranschen genom både egen produktion och grossisthandel. Bolaget erbjuder sina produkter och tjänster till både grossister och detaljister. Bolagets kärnprodukt är i dagsläget egenproducerade dentala guldlegeringar som säljs till både grossister och detaljister i Europa och Asien.


Alldental Metal Technology Beijing Co., Ltd.

Alldental Metal technology säljer bolagets produkter på den kinesiska marknaden.


Svensk Guldplacering

Svensk Guldplacering erbjuder kunder att investera i finguldstackor, dvs. en fysisk vara, som ett alternativ till aktier och andra värdepapper.


Zabaikal Zoloto International Joint Venture (18,87%)

Zabaikal är ett område i Sibirien nära Baikalsjön, och Zoloto betyder guld. Bolaget genomför raffinerings och proberingstjänster för gruvproducenter i närområdet.


Alldental Deutschland GmbH (10%)

Alldental Deutschland är en grossist som säljer olika produkter till dentaltekniska labb och tandläkarkliniker i Tyskland.

 

AU Holding AB


För ytterligare information kontakta:
Darius Stenberg, VD
telefon 070-8237206
darius.stenberg@auholding.se

 

 Pressmeddelande den 28 februari 2006

 

AU Holding: AU Holding AB (publ.) - Bokslutskommuniké för 2006


Pressmeddelandet innehåller också delårsrapporten för perioden 01.10.2006 – 31.12.2006 samt en utvecklingsplan för Kina. Styrelsen har beslutat att nästa rapportdag kommer att vara den 16:e maj då delårsrapporten för första kvartalet 2007 kommer att presenteras.


-    Koncernens nettoomsättning uppgick till 47 560 kkr (28 414 kkr)
-    Koncernens rörelseresultat uppgick till -2 214 kkr (451 kkr)
-    Koncernens periodresultat efter skatt uppgick till 1 200 kkr (2 054 kkr)
-    Vinstmarginalen var 2 % (7 %)
-    Soliditeten ökade till 31 % (16 %)
-    Balansomslutning: 14 771 kkr (23 176 kkr)
-    I delårsrapporten ingår slutredovisningen för avyttringen avseende Suomen Vakuutuspörssi Oy med underliggande dotterbolag Benefit Brokers Oy. I kassaflödesanalysen redovisas detta som försäljning av andelar i koncernföretag.
Under kvartal 3 har dotterbolaget Victor Janson Guldvaru AB avyttrats. Avyttringen redovisas i rapporten som en avvecklad verksamhet.

 

 

2006


Omsättningsmässigt var 2006 ett starkt år för AU Holding. Omsättningen för koncernen ökade med 67 % till 47,6 Mkr (28,4 Mkr) (Victor Janson Guldvaru AB har eliminerats från siffrorna för 2005). Under året har dotterbolaget Victor Janson. Avyttringen medför en (mindre) positiv påverkan på resultat- och balansräkningen för koncernen för 2006. Ett nytt dotterbolag har skapats, Svensk Guldplacering som erbjuder investerare att placera i guld. Ytterligare ett dotterbolag har grundats (klart jan 2007) i Kina, Alldental Metal Technology Beijing Co., Ltd.


Dotterbolaget Alldental har under 2006 haft en positiv utveckling, främst på den kinesiska marknaden. 2005 uppgick försäljningen till Kina till 1 Mkr. Under 2006 uppgick exporten till 19,2 Mkr till Kina. Försäljningen motsvarar 350 % av budget. Mycket arbete har under året lagts ner på marknadsanalyser och utveckling i Kina. Direkta investeringar och kostnader under 2006 i utvecklingen i Kina uppgick till uppskattningsvis 3 Mkr.

 

Fjärde kvartalet


Fjärde kvartalet var det starkaste under 2006 försäljningsmässigt. Omsättningen för dotterbolaget Alldental ökade med 48 % under perioden 1.10.2006 – 31.12.2006 och uppgick till 14,5 Mkr (9,3 Mkr) för perioden och 46,3 Mkr (28,4 Mkr) för helåret. Omsättningen till Kina för det fjärde kvartalet var 6,3 Mkr (0,7 Mkr). Även det nyskapade dotterbolaget Svensk Guldplacering har haft en god omsättning på 2,5 Mkr (0). Intresset för guld som investering har ökat i och med stigande metallpriser, och Svensk Guldplacering har skapats för att kunna erbjuda seriösa investerare möjligheten att kunna placera i guld på ett sätt som gör det möjligt att få god avkastning. AU Holding har börjat sälja egna certifierade guldtackor med Good London Delivery Status, vilket innebär att de är internationellt gångbara. Utöver AU Holding kan även Boliden erbjuda detta inom Sverige.


Under det fjärde kvartalet har en försvagad dollar lett till minskade marginaler, c:a 0,3 Mkr. En stor del av faktureringen till Kina sker i USD. Dessutom har en del större investeringar gjorts i Kina under kvartalet som direkt påverkar resultatet för perioden.


Under fjärde kvartalet har aktiviteten intensifierats. Alldental har etablerat ett helägt dotterbolag i Kina, Alldental Metal Technology Beijing Co., Ltd. (Alldental Metal Technology). Under kvartalet har ny personal anställts, bolaget har flyttat till nya större lokaler samt har skaffat en produktionslokal i Kina. Bolaget jobbar löpande med registreringar och licenser i Kina. Marknadsföringen har också intensifierats i form av större närvaro på branschmässor och annan reklam.


Under kvartalet har många framsteg gjorts av Alldental på den kinesiska marknaden. State Food and Drug Administration (SFDA) har godkänt det underlag som bolaget presenterat för handläggning inför registreringen av produkterna, vilket är ett mycket viktigt steg i processen. Ett nytt dotterbolag, Alldental Metal Technology med fullständiga rättigheter har skapats (ett sk. Wholly Owned Foreign Company). Produktionslokalen i Beijing Development Area (BDA) har blivit godkänd utav SFDA, och bolaget har erhållit ett sk. ”Sales Licence” vilket innebär att bolaget har rättigheter att sälja medicinska produkter i Kina. Alldental Metal Technology har flyttat till nya lokaler i Central Business District (CBD) i centrala Peking. Alldental har dessutom knutit till sig viktiga kunder, som Beijing University Stomatological Hospital. Alldental har certifierats för ISO 13485:2003 och ISO 9001:2000. Dessa certifieringar är viktiga för den fortsatta utvecklingen i Kina och i princip all internationell expansion. Men framför allt har Alldental analyserat marknaden och lagt grunden till vidare expansion.

 

Framtiden


AU Holding ser positivt på 2007. Alldental kommer att investera ytterligare i utvecklingen på den kinesiska marknaden, men kostnaderna kommer att anpassas till försäljningsutvecklingen. Marginalerna på försäljningen i Kina väntas öka löpande under 2007 och 2008, bl.a. pga. närmandet till slutkunder och vissa initiala kundrabatter. Det viktigaste steget i bolagets utveckling i Kina i dagsläget är att erhålla registreringen av produkterna hos SFDA. Registreringen väntas bli klar under våren.

Under 2007 kommer AU Holding att lägga sina krafter även på andra fronter. Bl.a. kommer den skandinaviska marknaden löpande undersökas för potentiella förvärv. Under det första halvåret 2006 analyserades de svenska guld- och dentalmarknaderna för möjliga gynnsamma förvärv, men inga lämpliga objekt hittades. Marknaden verkar dock nu erbjuda flera intressanta förvärvsobjekt, och AU Holding kommer löpande att utvärdera de identifierade objekten.

Bolagets engagemang i ryska Zabaikal Zoloto International Joint Venture (Zabaikal Zoloto) kommer också att utvärderas. Zabaikal Zoloto är ett bolag i västra Sibirien som utför raffinerings- och analystjänster av guldmalm från guldgruvor i närområdet. Zabaikal Zoloto innebär en unik förankring i ett av världens viktigaste områden för guldbrytning.

Siffermaterialet som har upprättats i enlighet med IFRS, har inte granskats av bolagets revisor. Rapporten finns att ladda ner på bolagets hemsida, www.auholding.se.


Styrelsen, den 28 februari 2007

AU Holding AB (publ.)

 


Bilaga:


Utvecklingsplan för Kina

 

Att den kinesiska marknaden växer råder det inga tvivel om. Enligt en marknadsundersökning gjord av Svenska Exportrådet för Alldental kommer den kinesiska marknaden för dentala legeringar att växa med 26 % p.a. fram till åtminstone år 2010. Åren 2000 till 2005 var tillväxten så hög som 200 % p.a., detta främst p. g. a. att det inte var förrän år 2000 som man började använda ädelmetallegeringar inom dentalbranschen i Kina. År 2006 väntas den ha omsatt knappt 4 ton guldlegeringar (128 600 oz.), eller 840 Mkr, och för 2007 är uppskattningen 5 ton guldlegeringar (160 750 oz), eller 1050 Mkr. Alldental ämnar växa snabbare än marknaden.


Uppskattningsvis 97 % av en befolkning på 1,3 miljarder är i behov av tandvård, och välfärden i Kina växer lavinartat. Marknaden motsvarar idag ungefär 12 % utav den Europeiska marknaden, vilket tydligt visar att den är mycket liten i förhållande till befolkningen. I och med att välfärden ökar kommer också efterfrågan på tandvård att öka.
Dessutom är 90 % av de legeringar som används i Kina importerade eftersom guldlegeringar anses vara en högteknologisk och prestigefylld produkt, och då litar inte teknikerna på kinesiska producenter. Detta är en mycket viktig förutsättning för Alldental som står för kvalitet, service och innovation.


2006 har inneburit en oväntad utveckling i Kina för Alldental. Efter ett första närmande i slutet av 2005 har försäljning gått över förväntan. Efter ett positivt första halvår beslutade Alldental att tillsätta en ledning och påbörja alla de registreringsprocesser som krävdes för att uppnå de mål som formulerats. Andra hälften av 2006 gick åt att etablera ett nytt bolag, söka registreringar samt öka försäljningen.


De analyser som bolaget gjort det senaste året har lett till beslutet att utöka verksamheten i Kina, speciellt genom omplacering av en del av produktionsprocessen till Kina. Alldental Metal Technology är en del i det ledet. Att lägga vissa nyckelmoment av produktionsprocessen i Kina kommer leda till en ökad närhet till marknaden och en rad konkurrensfördelar, samt ökade marginaler. En fortsatt etablering och djupare förankring i landet kommer att gynna bolaget på många sätt, bl.a. pga. Kinas restriktiva importpolicy.


Under 2007 har Alldental för avsikt att i Kina:

-    Arbeta med licenser och registreringar,
-    Öka kundkretsen och försäljningen,
-    Närma sig slutkunderna,
-    Starta upp viss produktion,
-    Utöka personalstyrkan,
-    Fortsätta etablera varumärket Alldental på marknaden,
-    Närvara vid branschmässor,
-    Undersöka möjligheten att utöka verksamhetsområdena.

Guld avreglerades (till viss del) år 2001, vilket lämnar utrymme för nya aktörer att agera. Reglerna är dock fortfarande mycket svårtolkade och marknaden är relativt stängd, men AU Holding har för avsikt att med hjälp av gedigen branschkunskap, avancerad Know-How och lokal personal kunna börja agera även inom andra områden av guldbranschen i Kina. Kina är en av världen främsta guldproducenter.


Målet är att kunna sälja ädelmetallegeringar på den kinesiska marknaden till slutkonsumenter med goda marginaler med en lokal organisation med stark förankring i den lokala marknaden, samt uppfattas som ett starkt varumärke som står för kvalitet, service och innovation.


Styrelsen, februari 2007

Au Holding AB (publ.)

--


AU Holding

AU Holding är ett svenskt guldbolag. Vår ambition är att AU Holding skall vara en koncern som helt eller delvis äger bolag som erbjuder tjänster och produkter inom guldsektorn. Bolagen skall hantera guld i alla dess former, från gruvjord innehållande guldpartiklar till färdiga produkter.


Alldental

Alldental är verksamt inom dentalbranschen genom både egen produktion och grossisthandel. Bolaget erbjuder sina produkter och tjänster till både grossister och detaljister. Bolagets kärnprodukt är i dagsläget egenproducerade dentala guldlegeringar som säljs till både grossister och detaljister i Europa och Asien.


Alldental Metal Technology Beijing Co., Ltd

Alldental Metal technology säljer bolagets produkter på den kinesiska marknaden.


Svensk Guldplacering

Svensk Guldplacering erbjuder kunder att investera i finguldstackor, dvs. en fysisk vara, som ett alternativ till aktier och andra värdepapper.


Zabaikal Zoloto International Joint Venture (18,87%)

Zabaikal är ett område i Sibirien nära Baikalsjön, och Zoloto betyder guld. Bolaget genomför raffinerings och proberingstjänster för gruvproducenter i närområdet.


Alldental Deutschland GmbH (10%)

Alldental Deutschland är en grossist som säljer olika produkter till dentaltekniska labb och tandläkarkliniker i Tyskland.

 

AU Holding AB

För ytterligare information kontakta:
Darius Stenberg, VD
telefon 070-8237206
darius.stenberg@auholding.se

 

 

 

 AU Holding: Pressmeddelande den 7 februari 2007

 

Alldental certifierade för ISO


Alldentals kvalitetsledningssystem har granskats av SEMKO Certification AB och är i överrensstämmelse med kraven i SS-EN ISO 9001:2000 och SS-EN ISO 13485:2003. Alldental är nu certifierade för dessa två viktiga kvalitetsstandarder.


Certifieringen för ISO 9001 och ISO 13485 är väsentlig för Alldentals fortsatta utveckling på den kinesiska marknaden. Den kommer att vara nödvändig för de kommande registreringsprocesserna både hos SFDA och andra myndigheter i Kina.


Ett kvalitetssystem enligt ISO 9000 bygger upp ett ledningssystem för styrning av samtliga funktioner i ett företag. Ett kvalitetssystem enligt ISO 13485 är speciellt riktat för tillverkare av medicinsk teknik, främst för att underlätta harmonisering av författningskrav för medicintekniska produkter med avseende på ledningssystem för kvalitet.


ISO 9001 och ISO 13485 är internationellt gångbara och en tillgång för Alldental för framtida internationell utveckling.

 

AU Holding

AU Holding är ett svenskt guldbolag. Vår ambition är att AU Holding skall vara en koncern som helt eller delvis äger bolag som erbjuder tjänster och produkter inom guldsektorn. Bolagen skall hantera guld i alla dess former, från gruvjord innehållande guldpartiklar till färdiga produkter.

Alldental

Alldental är verksamt inom dentalbranschen genom både egen produktion och grossisthandel. Bolaget erbjuder sina produkter och tjänster till både grossister och detaljister. Bolagets kärnprodukt är i dagsläget egenproducerade dentala guldlegeringar som säljs till både grossister och detaljister i Europa och Asien.

Svensk Guldplacering

Svensk Guldplacering erbjuder kunder att investera i finguldstackor, dvs. en fysisk vara, som ett alternativ till aktier och andra värdepapper.

Zabaikal Zoloto International Joint Venture (18,87%)

Zabaikal är ett område i Sibirien nära Baikalsjön, och Zoloto betyder guld. Bolaget genomför raffinerings och proberingstjänster för gruvproducenter i närområdet.

Alldental Deutschland GmbH (10%)

Alldental Deutschland är en grossist som säljer olika produkter till dentaltekniska labb och tandläkarkliniker i Tyskland.

 

AU Holding AB

För ytterligare information kontakta:

Darius Stenberg, VD
telefon 070-8237206
darius.stenberg@auholding.se

 

 

AU Holding: Pressmeddelande den 6 februari 2007


Kina: fortsatt starkt i januari


Under januari månad sålde Alldental 12 930 gram guldlegeringar till Kina. Det motsvarar ungefär 1 950 000 sek. Försäljningen i januari 2006 till Kina var 750 000 sek.

Januari månads försäljning är vanligtvis lägre än genomsnittet under året. Ledigheten i västvärlden under januari påverkar direkt branschen i Kina.

Under januari har arbetet med registreringar fortsatt. Det utvecklas stadigt och Alldental avvaktar resultat från de olika myndigheterna där tester genomförs. Alldental har också fortsatt att närma sig några av de större kunderna som finns i Kantonregionen i södra Kina med goda framgångar.

Under februari planerar Alldental utveckla ett antal nya legeringar då man konstaterat en efterfrågan på marknaden. Samtidigt påbörjar man nyrekryteringar för att utöka säljorganisationen i Kina.

 

AU Holding

AU Holding är ett svenskt guldbolag. Vår ambition är att AU Holding skall vara en koncern som helt eller delvis äger bolag som erbjuder tjänster och produkter inom guldsektorn. Bolagen skall hantera guld i alla dess former, från gruvjord innehållande guldpartiklar till färdiga produkter.


Alldental

Alldental är verksamt inom dentalbranschen genom både egen produktion och grossisthandel. Bolaget erbjuder sina produkter och tjänster till både grossister och detaljister. Bolagets kärnprodukt är i dagsläget egenproducerade dentala guldlegeringar som säljs till både grossister och detaljister i Europa och Asien.


Svensk Guldplacering

Svensk Guldplacering erbjuder kunder att investera i finguldstackor, dvs. en fysisk vara, som ett alternativ till aktier och andra värdepapper.


Zabaikal Zoloto International Joint Venture (18,87%)

Zabaikal är ett område i Sibirien nära Baikalsjön, och Zoloto betyder guld. Bolaget genomför raffinerings och proberingstjänster för gruvproducenter i närområdet.


Alldental Deutschland GmbH (10%)

Alldental Deutschland är en grossist som säljer olika produkter till dentaltekniska labb och tandläkarkliniker i Tyskland.

 


AU Holding AB


För ytterligare information kontakta:

Darius Stenberg, VD
telefon 070-8237206
darius.stenberg@auholding.se

 AU Holding: Pressmeddelande den 28 december 2006


Kina: 350 % av budget och fortsatt ökning.


2005 uppgick försäljningen till Kina till 1 Msek, och budgeterad försäljning för 2006 var 5,5 Msek. Under 2006 har dotterbolaget Alldental exporterat varor för över 19,2 Msek till Kina. Försäljningen motsvarar 350 % av budget. Den totala exporten uppgick till ca 36 Msek (12 Msek under 2005).

Försäljningen till Kina fortsätter att öka. Omsättningen under fjärde kvartalet uppgick till ca 6,5 Msek, vilket innebär en ökning med 50 % i förhållande till snittet för årets första tre kvartal.

Under hösten har utvecklingen i Kina tagit fart, och Alldental har gjort flera viktiga framsteg, varav de mest betydande är utvecklingen av registreringsprocessen hos SFDA och registreringen av ett nytt dotterbolag, Alldental Metal Technology (Beijing) Co., Ltd. I samband med framstegen har flera viktiga kunder tillkommit.

”Vi är mycket nöjda med utvecklingen. Vi har slagit budgeten med råge och utvecklingen under hösten har varit mycket positiv. Vi har byggt upp en stark grund som vi kommer att fortsätta att bygga på under 2007 – det kommer att bli ett mycket intressant år”, säger Darius Stenberg, VD.

 


AU Holding

AU Holding är ett svenskt guldbolag. Vår ambition är att AU Holding skall vara en koncern som helt eller delvis äger bolag som erbjuder tjänster och produkter inom guldsektorn. Bolagen skall hantera guld i alla dess former, från gruvjord innehållande guldpartiklar till färdiga produkter.


Alldental

Alldental är verksamt inom dentalbranschen genom både egen produktion och grossisthandel. Bolaget erbjuder sina produkter och tjänster till både grossister och detaljister. Bolagets kärnprodukt är i dagsläget egenproducerade dentala guldlegeringar som säljs till både grossister och detaljister i Europa och Asien.


Svensk Guldplacering

Svensk Guldplacering erbjuder kunder att investera i finguldstackor, dvs. en fysisk vara, som ett alternativ till aktier och andra värdepapper.


Zabaikal Zoloto International Joint Venture (18,87%)

Zabaikal är ett område i Sibirien nära Baikalsjön, och Zoloto betyder guld. Bolaget genomför raffinerings och proberingstjänster för gruvproducenter i närområdet.


Alldental Deutschland GmbH (10%)

Alldental Deutschland är en grossist som säljer olika produkter till dentaltekniska labb och tandläkarkliniker i Tyskland.

 

AU Holding AB

För ytterligare information kontakta:
Darius Stenberg, VD
telefon 070-8237206
darius.stenberg@auholding.se

 

 

 


AU Holding: Pressmeddelande den 27 december 2006


Egna guldtackor med Good Delivery Status


AU Holding kan nu erbjuda egna guldtackor. Guldtackorna väger 100 gram styck och har sk. ”Good Delivery” status vilket innebär att de uppfyller The London Bullion Market Associations krav. Detta betyder att de är internationellt gångbara och kan handlas fritt på de erkända börserna eller bankerna.

I Sverige erbjuder utöver AU Holding även Boliden egna godkända guldtackor. AU Holding kommer att sälja guldtackorna till investerare via sitt dotterbolag Svensk Guldplacering ( www.svenskguldplacering.se ). Guldtackorna kommer även att säljas internationellt.

 

 

AU Holding
AU Holding är ett svenskt guldbolag. Vår ambition är att AU Holding skall vara en koncern som helt eller delvis äger bolag som erbjuder tjänster och produkter inom guldsektorn. Bolagen skall hantera guld i alla dess former, från gruvjord innehållande guldpartiklar till färdiga produkter.

Alldental
Alldental är verksamt inom dentalbranschen genom både egen produktion och grossisthandel. Bolaget erbjuder sina produkter och tjänster till både grossister och detaljister. Bolagets kärnprodukt är i dagsläget egenproducerade dentala guldlegeringar som säljs till både grossister och detaljister i Europa och Asien.

Svensk Guldplacering
Svensk Guldplacering erbjuder kunder att investera i finguldstackor, dvs. en fysisk vara, som ett alternativ till aktier och andra värdepapper.

Zabaikal Zoloto International Joint Venture (18,87%)
Zabaikal är ett område i Sibirien nära Baikalsjön, och Zoloto betyder guld. Bolaget genomför raffinerings och proberingstjänster för gruvproducenter i närområdet.

Alldental Deutschland GmbH (10%)
Alldental Deutschland är en grossist som säljer olika produkter till dentaltekniska labb och tandläkarkliniker i Tyskland.

 

AU Holding AB

För ytterligare information kontakta:
Darius Stenberg, VD
telefon 070-8237206
darius.stenberg@auholding.se

 

 

 AU Holding: Pressmeddelande den 19 december 2006


Alldental klart för ISO

 

Efter flera månaders arbete med det interna kvalitetssystemet har Alldental genomgått en certifieringsrevision utav Intertek Semko (Notified Body) för kvalitetsstandarderna ISO 9001 och ISO 13485. Revisionen gick bra och Alldental fick endast några mindre anmärkningar. Resultatet av revisionen är en rekommendation från revisorn till SEMKO att certifiera Alldental för ISO 9001 och ISO 13485 när de noterade anmärkningarna är korrigerade. Dessa kommer att korrigeras inom två veckor.


Certifieringen för ISO 9001 och ISO 13485 är väsentlig för Alldentals fortsatta utveckling på den kinesiska marknaden. Den kommer att vara nödvändig för de kommande registreringsprocesserna både hos SFDA och andra myndigheter i Kina. ISO 9001 och ISO 13485 är även en styrka för all internationell utveckling.

 


AU Holding

AU Holding är ett svenskt guldbolag. Vår ambition är att AU Holding skall vara en koncern som helt eller delvis äger bolag som erbjuder tjänster och produkter inom guldsektorn. Bolagen skall hantera guld i alla dess former, från gruvjord innehållande guldpartiklar till färdiga produkter.


Alldental

Alldental är verksamt inom dentalbranschen genom både egen produktion och grossisthandel. Bolaget erbjuder sina produkter och tjänster till både grossister och detaljister. Bolagets kärnprodukt är i dagsläget egenproducerade dentala guldlegeringar som säljs till både grossister och detaljister i Europa och Asien.


Svensk Guldplacering

Svensk Guldplacering erbjuder kunder att investera i finguldstackor, dvs. en fysisk vara, som ett alternativ till aktier och andra värdepapper.


Zabaikal Zoloto International Joint Venture (18,87%)

Zabaikal är ett område i Sibirien nära Baikalsjön, och Zoloto betyder guld. Bolaget genomför raffinerings och proberingstjänster för gruvproducenter i närområdet.


Alldental Deutschland GmbH (10%)

Alldental Deutschland är en grossist som säljer olika produkter till dentaltekniska labb och tandläkarkliniker i Tyskland.

 

AU Holding AB

För ytterligare information kontakta:
Darius Stenberg, VD
telefon 070-8237206
darius.stenberg@auholding.se

 

 


 

Pressmeddelande den 14 december 2006

 


Pekings Universitet väljer Alldental


Beijing University Stomatological Hospital kommer att börja använda Alldentals legeringar. Det renommerade universitetssjukhuset ska genomföra två provbeställningar innan man går vidare i förhandlingarna.


Beijing University Stomatological Hospital är mycket välkänt i Kina, och sjukhusets dentala laboratorium ses som en auktoritet utav många tandtekniker och tandläkare. Pekings universitetssjukhus är en mycket viktig kund för Alldental då det är en betydande referens inom den kinesiska dentalbranschen. Detta banar väg för samarbete med andra statliga sjukhus och universitet samt befäster Alldentals varumärke på den kinesiska marknaden.

 

AU Holding

AU Holding är ett svenskt guldbolag. Vår ambition är att AU Holding skall vara en koncern som helt eller delvis äger bolag som erbjuder tjänster och produkter inom guldsektorn. Bolagen skall hantera guld i alla dess former, från gruvjord innehållande guldpartiklar till färdiga produkter.


Alldental

Alldental är verksamt inom dentalbranschen genom både egen produktion och grossisthandel. Bolaget erbjuder sina produkter och tjänster till både grossister och detaljister. Bolagets kärnprodukt är i dagsläget egenproducerade dentala guldlegeringar som säljs till både grossister och detaljister i Europa och Asien.


Svensk Guldplacering

Svensk Guldplacering erbjuder kunder att investera i finguldstackor, dvs. en fysisk vara, som ett alternativ till aktier och andra värdepapper.


Zabaikal Zoloto International Joint Venture (18,87%)

Zabaikal är ett område i Sibirien nära Baikalsjön, och Zoloto betyder guld. Bolaget genomför raffinerings och proberingstjänster för gruvproducenter i närområdet.


Alldental Deutschland GmbH (10%)

Alldental Deutschland är en grossist som säljer olika produkter till dentaltekniska labb och tandläkarkliniker i Tyskland.

 

AU Holding AB

För ytterligare information kontakta:
Darius Stenberg, VD
telefon 070-8237206
darius.stenberg@auholding.se


 

Pressmeddelande den 12 december 2006

 

Registrering av nytt dotterbolag i Kina klar.


Alldentals nya dotterbolag i Kina är nu godkänt och registrerat. Alldentals juridiska form i Kina har hittills varit ett representation kontor, en bolagsform som har olika begränsningar. Alldentals nya dotterbolag kommer att bedriva verksamhet utan särskilda begränsningar i Kina.

Bolaget heter ”Alldental Metal Technology (Beijing) Co., Ltd.” (Alldental MT) och har sitt säte i Beijing Development Area (BDA), Peking. Bolaget kommer att sälja Alldentals produkter på den kinesiska marknaden.

För att kunna sälja Alldentals guldlegeringar i Kina behöver Alldental MT en rad olika tillstånd. Det viktigaste och mest tidskrävande är Medical Device Sales Licence från State Food and Drug Administration (SFDA) vilket bolaget redan har erhållit. Bolaget har dessutom blivit godkänt utav t kinesiska miljöverket. Nu kan Alldental MT söka de återstående tillstånden som behövs innan verksamheten kan sättas igång. Detta är mindre tidskrävande och borde vara klart runt årsskiftet.

” Det är ett mycket viktigt steg. Vi har arbetat med registreringen av Alldental MT och olika tillstånd under hela hösten. Enligt plan skulle det dröja fram till februari att ha bolaget registrerat och klart, så vi ligger nu före schemat. Med ett dotterbolag i Kina och ett stundande godkännande från SFDA för våra produkter kommer vi att kunna påbörja en storskalig etablering i Kina. 2007 kommer att bli ett mycket aktivt och intressant år för Alldental på den kinesiska marknaden”, säger Darius Stenberg, VD för såväl Alldental som AU Holding.

 


AU Holding

AU Holding är ett svenskt guldbolag. Vår ambition är att AU Holding skall vara en koncern som helt eller delvis äger bolag som erbjuder tjänster och produkter inom guldsektorn. Bolagen skall hantera guld i alla dess former, från gruvjord innehållande guldpartiklar till färdiga produkter.

Alldental

Alldental är verksamt inom dentalbranschen genom både egen produktion och grossisthandel. Bolaget erbjuder sina produkter och tjänster till både grossister och detaljister. Bolagets kärnprodukt är i dagsläget egenproducerade dentala guldlegeringar som säljs till både grossister och detaljister i Europa och Asien.

Svensk Guldplacering

Svensk Guldplacering erbjuder kunder att investera i finguldstackor, dvs. en fysisk vara, som ett alternativ till aktier och andra värdepapper.

Zabaikal Zoloto International Joint Venture (18,87%)

Zabaikal är ett område i Sibirien nära Baikalsjön, och Zoloto betyder guld. Bolaget genomför raffinerings och proberingstjänster för gruvproducenter i närområdet.

Alldental Deutschland GmbH (10%)

Alldental Deutschland är en grossist som säljer olika produkter till dentaltekniska labb och tandläkarkliniker i Tyskland.

 

AU Holding AB

För ytterligare information kontakta:
Darius Stenberg, VD
telefon 070-8237206
darius.stenberg@auholding.se

 


Pressmeddelande den 6 december 2006


Alldental flyttar huvudkontoret i Kina.


Alldental har under veckan flyttat sitt huvudkontor till nya lokaler i Peking. Det nya kontoret är beläget i Central Business District (CBD), ett mycket välkänt och uppskattat område i centrala Peking.

De nya kontorslokalerna är större än de som bolaget hittills haft – ett direkt svar på ett behov som uppstått då bolaget växt sig ur de gamla lokalerna. De är dessutom anpassade för den tillväxt som bolaget räknar med inom en snar framtid.

CBD är ett viktigt kontorsområde i Peking. Det är i CBD man hittar merparten av alla stora västerländska bolag som etablerat kontor i Peking, och adressen anses vara mycket prestigefylld. I den fastighet där Alldental nu kommer att bedriva sin verksamhet finns bolag som JVC, Thule och Shell bland andra.

Alldentals nya lokaler kommer att ha en representativ funktion, fungera väl att växa i och ses som en styrka av både kunder och anställda.


AU Holding

AU Holding är ett svenskt guldbolag. Vår ambition är att AU Holding skall vara en koncern som helt eller delvis äger bolag som erbjuder tjänster och produkter inom guldsektorn. Bolagen skall hantera guld i alla dess former, från gruvjord innehållande guldpartiklar till färdiga produkter.


Alldental

Alldental är verksamt inom dentalbranschen genom både egen produktion och grossisthandel. Bolaget erbjuder sina produkter och tjänster till både grossister och detaljister. Bolagets kärnprodukt är i dagsläget egenproducerade dentala guldlegeringar som säljs till både grossister och detaljister i Europa och Asien.


Svensk Guldplacering

Svensk Guldplacering erbjuder kunder att investera i finguldstackor, dvs. en fysisk vara, som ett alternativ till aktier och andra värdepapper.


Zabaikal Zoloto International Joint Venture (18,87%)

Zabaikal är ett område i Sibirien nära Baikalsjön, och Zoloto betyder guld. Bolaget genomför raffinerings och proberingstjänster för gruvproducenter i närområdet.


Alldental Deutschland GmbH (10%)

Alldental Deutschland är en grossist som säljer olika produkter till dentaltekniska labb och tandläkarkliniker i Tyskland.

 

AU Holding AB

För ytterligare information kontakta:
Darius Stenberg, VD
telefon 070-8237206
darius.stenberg@auholding.se

 

_____________________________________________________________________________


AU Holding: Pressmeddelande den 4 december 2006


Alldental erhåller ”Sales Licence” i Kina


Godkännandet av Alldentals nya produktionslokal i BDA (Beijing Development Area)(Peking, Kina) utav SFDA (State Food and Drug Administration) har resulterat i att Alldental erhållit ett sk. ”Sales Licence”. Detta innebär att det bolag som Alldental nu bygger upp i Kina kommer att ha rättigheten att sälja medicinska produkter.


Säljtillstånd för medicinska produkter från SFDA är mycket viktigt för det bolag som Alldental nu bygger upp i Kina. Produktion och försäljning av medicinska produkter är hårt kontrollerat av de kinesiska myndigheterna, och för att kunna sälja storskaligt på den kinesiska marknaden behöver bolaget ett flertal olika certifikat och licenser, varav SFDA Sales Licence är en av grundstenarna.


AU Holding

AU Holding är ett svenskt guldbolag. Vår ambition är att AU Holding skall vara en koncern som helt eller delvis äger bolag som erbjuder tjänster och produkter inom guldsektorn. Bolagen skall hantera guld i alla dess former, från gruvjord innehållande guldpartiklar till färdiga produkter.

Alldental

Alldental är verksamt inom dentalbranschen genom både egen produktion och grossisthandel. Bolaget erbjuder sina produkter och tjänster till både grossister och detaljister. Bolagets kärnprodukt är i dagsläget egenproducerade dentala guldlegeringar som säljs till både grossister och detaljister i Europa och Asien.

Svensk Guldplacering

Svensk Guldplacering erbjuder kunder att investera i finguldstackor, dvs. en fysisk vara, som ett alternativ till aktier och andra värdepapper.

Zabaikal Zoloto International Joint Venture (18,87%)

Zabaikal är ett område i Sibirien nära Baikalsjön, och Zoloto betyder guld. Bolaget genomför raffinerings och proberingstjänster för gruvproducenter i närområdet.

Alldental Deutschland GmbH (10%)

Alldental Deutschland är en grossist som säljer olika produkter till dentaltekniska labb och tandläkarkliniker i Tyskland.

 

AU Holding AB

För ytterligare information kontakta:
Darius Stenberg, VD
telefon 070-8237206
darius.stenberg@auholding.se


_____________________________________________________________________________

 


Pressmeddelande den 27 november 2006


AU Holding största ägare i Zabaikal Zoloto Int. JV.


AU Holding har i dagsläget fastställt en ägarandel om 18,87 % av bolaget Zabaikal Zoloto International Joint Venture. Alldental har tidigare meddelat en ägarandel om 17 % i Zabaikal Zoloto Int. JV. Vid slutförd granskning av de emissioner som genomförts är det klart att Alldental äger 991 213 aktier utav 5 253 102 totalt, vilket motsvarar 18,87 % av aktierna och rösterna i bolaget.


Guld i Sibirien – Zabaikal Zoloto Int. JV

Zabaikal Zoloto Int. JV är ett bolag i Sibirien, Ryssland i staden Chita (Zabaikal). Zabaikal är ett område i Sibirien öster om Baikalsjön, och Zoloto betyder guld. Området är känt för de sina stora mängder guld, andra ädla metaller och ädla stenar (bl.a. diamanter) som finns i jorden samt för de många gruvorna i området. Bolagets verksamhet omfattar i dagsläget kemisk raffinering, smältning, probering (analys) och bearbetning av alluvial ”guldsand” innehållande höga halter guld. Kunderna är kringliggande guldgruvor. Bolaget har således ett brett kontaktnät inom hela guldgruvbranschen i området.

 

AU Holding har (genom Alldental) hittills varit en passiv delägare av ”Zabaikal Guld”. AU Holding ser dock stor potential för Zabaikal Zoloto Int. JV och stora möjligheter inom guldbranschen i området och har därför begärt underlag från bolaget för analys och utvärdering av både bolaget samt AU Holdings framtida engagemang.

Då det i dagsläget är fastställt att AU Holding genom Alldental är den största ägaren i bolaget är avsikten nu att vara en aktiv ägare och på så sätt utveckla bolaget och tillvarata de möjligheter som finns i området.

Styrelsen kommer att ta beslut i ärendet efter analyserat underlag.

 


AU Holding

AU Holding är ett svenskt guldbolag. Vår ambition är att AU Holding skall vara en koncern som helt eller delvis äger bolag som erbjuder tjänster och produkter inom guldsektorn. Bolagen skall hantera guld i alla dess former, från gruvjord innehållande guldpartiklar till färdiga produkter.


Alldental

Alldental är verksamt inom dentalbranschen genom både egen produktion och grossisthandel. Bolaget erbjuder sina produkter och tjänster till både grossister och detaljister. Bolagets kärnprodukt är i dagsläget egenproducerade dentala guldlegeringar som säljs till både grossister och detaljister i Europa och Asien.


Svensk Guldplacering

Svensk Guldplacering erbjuder kunder att investera i finguldstackor, dvs. en fysisk vara, som ett alternativ till aktier och andra värdepapper.


Zabaikal Zoloto International Joint Venture (18,87%)

Zabaikal är ett område i Sibirien nära Baikalsjön, och Zoloto betyder guld. Bolaget genomför raffinerings och proberingstjänster för gruvproducenter i närområdet.


Alldental Deutschland GmbH (10%)

Alldental Deutschland är en grossist som säljer olika produkter till dentaltekniska labb och tandläkarkliniker i Tyskland.

 

AU Holding AB

För ytterligare information kontakta:
Darius Stenberg, VD
telefon 070-8237206
darius.stenberg@auholding.se

 

_____________________________________________________________________________


AU Holding: Pressmeddelande den 21 november 2006


SFDA godkänner Alldentals produktionslokal i Kina

 

Alldentals nya produktionslokal i Beijing Development Area (BDA)(Peking, Kina) har genomgått en kontroll utav SFDA (State Food and Drug Administration). Godkännandet av produktionslokalen är en fundamental del i etableringen av ett bolag med fullständiga rättigheter att sälja medicinska produkter i Kina. Kontrollen gick bra och lokalen blev godkänd utav SFDA. Detta leder under normala omständigheter till att SFDA ger Alldental rätten att sälja medicinska produkter i Kina från det nya bolaget som är under uppbyggnad.


Säljtillstånd för medicinska produkter från SFDA är mycket viktigt för det bolag som Alldental nu bygger upp i Kina. För att kunna sälja storskaligt på den kinesiska marknaden behöver bolaget ett flertal olika certifikat och licenser, varav SFDA Sales Licence är en av grundstenarna.


BDA är en utvecklingszon i Yizhuang, Daxing District, i sydöstra Peking. Det är en s.k. ”National-level High-Tech Industrial Park” vilket innebär att bolag registrerade i BDA åtnjuter särskilda fördelaktiga villkor. För Alldental innebär det en rad fördelar att registrera sig i BDA, bl.a. fördelaktiga skatteregler, bistånd och rådgivning i olika registreringsprocesser samt tillgång till infrastruktur, kvalificerad arbetskraft och nätverk. Området anses vara ett av de absolut bästa ”development areas” i Kina och man hittar bolag som Philips, Nokia, BMW och IBM bland andra i området.


AU Holding

AU Holding är ett svenskt guldbolag. Vår ambition är att AU Holding skall vara en koncern som helt eller delvis äger bolag som erbjuder tjänster och produkter inom guldsektorn. Bolagen skall hantera guld i alla dess former, från gruvjord innehållande guldpartiklar till färdiga produkter.

Alldental

Alldental är verksamt inom dentalbranschen genom både egen produktion och grossisthandel. Bolaget erbjuder sina produkter och tjänster till både grossister och detaljister. Bolagets kärnprodukt är i dagsläget egenproducerade dentala guldlegeringar som säljs till både grossister och detaljister i Europa och Asien.

Svensk Guldplacering

Svensk Guldplacering erbjuder kunder att investera i finguldstackor, dvs. en fysisk vara, som ett alternativ till aktier och andra värdepapper.

Zabaikal Zoloto International Joint Venture (17%)

Zabaikal är ett område i Sibirien nära Baikalsjön, och Zoloto betyder guld. Bolaget genomför raffinerings och proberingstjänster för gruvproducenter i närområdet.

Alldental Deutschland GmbH (10%)

Alldental Deutschland är en grossist som säljer olika produkter till dentaltekniska labb och tandläkarkliniker i Tyskland.

 

AU Holding AB

För ytterligare information kontakta:
Darius Stenberg, VD
telefon 070-8237206
darius.stenberg@auholding.se


_____________________________________________________________________________

 

Pressmeddelande den 20 november 2006


AU Holdings dotterbolag Alldental passerar milstolpe i Kina.


AU Holdings dotterbolag Alldental har passerat en viktig milstolpe i registreringsprocessen av bolagets produkter i Kina. Alla tester, rapporter och dokumentation har nu godkänts för handläggning av SFDA ( State Food and Drug Administration).


Detta innebär att bolaget kommer att få den klara registreringen efter 90 arbetsdagar under normala omständigheter. Alldental kan dock redan nu påbörja en ökad marknadsföring och försäljning av sina produkter i Kina då flera stora kunder anser att ett godkännande av SFDA för handläggning är likvärdigt registreringen, och att den lagstadgade 90-dagars process som nu kommer är mer av en formalitet.


Alldentals ledning är mycket nöjd över att äntligen ha fått ett godkännande av SFDA och ser det som den viktigaste enskilda händelsen sedan försäljningen till Kina påbörjats. Alldentals del av arbetet i denna process är nu avklarat, och nästa fas i utvecklingen av bolaget kan nu påbörjas. Alldental kommer dock under hela nästa år att arbeta med andra nödvändiga registreringar som ytterligare ökar bolagets möjligheter på den kinesiska marknaden.


Alldental kommer inom kort att formulera en detaljerad plan över den planerade utvecklingen i Kina under kommande år.

 

AU Holding

AU Holding är ett svenskt guldbolag. Vår ambition är att AU Holding skall vara en koncern som helt eller delvis äger bolag som erbjuder tjänster och produkter inom guldsektorn. Bolagen skall hantera guld i alla dess former, från gruvjord innehållande guldpartiklar till färdiga produkter.


Alldental

Alldental är verksamt inom dentalbranschen genom både egen produktion och grossisthandel. Bolaget erbjuder sina produkter och tjänster till både grossister och detaljister. Bolagets kärnprodukt är i dagsläget egenproducerade dentala guldlegeringar som säljs till både grossister och detaljister i Europa och Asien.


Svensk Guldplacering

Svensk Guldplacering erbjuder kunder att investera i finguldstackor, dvs. en fysisk vara, som ett alternativ till aktier och andra värdepapper.


Zabaikal Zoloto International Joint Venture (17%)

Zabaikal är ett område i Sibirien nära Baikalsjön, och Zoloto betyder guld. Bolaget genomför raffinerings och proberingstjänster för gruvproducenter i närområdet.


Alldental Deutschland GmbH (10%)

Alldental Deutschland är en grossist som säljer olika produkter till dentaltekniska labb och tandläkarkliniker i Tyskland.

 

AU Holding AB

För ytterligare information kontakta:
Darius Stenberg, VD
telefon 070-8237206
darius.stenberg@auholding.se

 


_____________________________________________________________________________


Pressmeddelande den 16 november 2006


AU Holding: AU Holding AB (publ.) - Delårsrapport jan - september 2006

- Koncernens nettoomsättning uppgick till 31 880 kkr. (19 122).
- Koncernens rörelseresultat uppgick till -1 045 kkr. (-220).
- Koncernens periodresultat efter skatt uppgick till 2 463 kkr. (-585)
- Soliditet 39% (5%)
- Vinstmarginal 8% (-)


I delårsrapporten ingår slutredovisning för avyttringen avseende Suomen Vakuutuspörssi Oy med underliggande dotterbolag Benefit Brokers Oy.
Under tredje kvartalet har dotterbolaget Victor Janson Guldvaru AB avyttrats. Avyttringen redovisas i rapporten som en avvecklad verksamhet.


Tredje kvartalet: 01.07.2006 – 30.09.2006

Under tredje kvartalet har koncernen avyttrat det helägda dotterbolaget Victor Janson GAB. Avyttringen medför en mindre men positiv inverkan på resultat- och balansräkning för koncernen för det innevarande räkenskapsåret.

Alldentals omsättning för tredje kvartalet var 8 898 tkr (5 575), resultatet efter finansiella poster var -263 tkr (-323). Försäljningen till Kina har haft en fortsatt ökning, och uppgick för tredje kvartalet till 4 184 tkr, sammanlagt under årets nio första månader uppgick den till 12 867 tkr. Budgeterat för 2006 var en omsättning på c:a 5,5 Msek för hela året.

Under kvartalet har också ny personal anlitats både i Stockholm och i Kina. I Kina har processen med att skapa ett nytt bolag med fullständiga rättigheter påbörjats och är på god väg. Även processerna för att påbörja produktion på plats har satts igång.

Under tredje kvartalet har en renovering av Alldentals kontorslokaler i Stockholm genomförts.


Efter kvartalets utgång

Ett nytt dotterbolag har tillkommit, Svensk Guldplacering AB. AU Holding har startat Svensk Guldplacering som ett svar på en efterfrågan från allmänheten att kunna investera i guld. Bolaget kommer att erbjuda företag och kapitalstarka privatpersoner möjligheten att investera i fysiskt guld i form av tackor.

En lång och varm sommar har lett till en förskjutning av återupptagandet av arbete hos Alldentals kunder (främst i Sverige). Säsongen har kommit igång i mitten på september istället för början av augusti. Detta har lett till en omsättning under oktober månad som överstiger snittet under året.

Utvecklingen i Kina går enligt plan. Alldental har deltagit på den viktiga branschmässan DenTech China 2006 i Shanghai vilket väntas ge goda resultat och ytterligare befästa Alldentals position på den kinesiska marknaden. Arbeten med registreringar och etablering av bolag med produktions- och säljrättigheter är under utveckling och har medfört betydande kostnader under året.


AU Holding

AU Holding är ett svenskt guldbolag. Vår ambition är att AU Holding skall vara en koncern som helt eller delvis äger bolag som erbjuder tjänster och produkter inom guldsektorn. Bolagen skall hantera guld i alla dess former, från gruvjord innehållande guldpartiklar till färdiga produkter.

Alldental

Alldental är verksamt inom dentalbranschen genom både egen produktion och grossisthandel. Bolaget erbjuder sina produkter och tjänster till både grossister och detaljister. Bolagets kärnprodukt är i dagsläget egenproducerade dentala guldlegeringar som säljs till både grossister och detaljister i Europa och Asien.

Svensk Guldplacering

Svensk Guldplacering erbjuder kunder att investera i finguldstackor, dvs. en fysisk vara, som ett alternativ till aktier och andra värdepapper.

Zabaikal Zoloto International Joint Venture (17%)

Zabaikal är ett område i Sibirien nära Baikalsjön, och Zoloto betyder guld. Bolaget genomför raffinerings och proberingstjänster för gruvproducenter i närområdet.

Alldental Deutschland GmbH (10%)

Alldental Deutschland är en grossist som säljer olika produkter till dentaltekniska labb och tandläkarkliniker i Tyskland.

 

 

Stockholm, 16 november 2006

AU Holding AB

För ytterligare information kontakta:
Darius Stenberg, VD
telefon 070-8237206
darius.stenberg@auholding.se

Siffermaterialet som har upprättats i enlighet med IFRS, har inte granskats av bolagets revisor. Rapporten finns att ladda ner på bolagets hemsida under "finansiella rapporter".


_____________________________________________________________________________


AU Holding: Pressmeddelande, den 16 oktober 2006

Pressmeddelande från dotterbolaget Alldental, den 16 oktober 2006

 

Alldental får stororder från Kina.


Alldental har tagit emot sin hittills största enskilda beställning från en kund i Kina. Ordern uppgår till drygt en miljon kronor.

Kunden, som är en viktig aktör i Peking-området, har hittills endast genomfört provbeställningar, men har nu beställt en större mängd. Alldental har också andra kunder i Kina som genomfört provbeställningar.

Orderingången från Kina är bra, och Alldental arbetar nu med förberedelserna inför mässan i Shanghai i november (1-4 nov.).

 


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Darius Stenberg
VD
Tel. 08-642 63 05
Fax. 08-694 80 26
Mobil: 070-823 72 06
darius.stenberg@auholding.se
www.auholding.se


_____________________________________________________________________________

 

Pressmeddelande, den 8 oktober 2006


AU Holding kan nu via sitt dotterbolag Svensk Guldplacering AB erbjuda finguldstackor för investering.


AU Holding startar Svensk Guldplacering som ett svar på en efterfrågan från allmänheten att kunna investera i guld. Bolaget kommer att erbjuda företag och kapitalstarka privatpersoner möjligheten att investera i fysiskt guld i form av tackor.


De bolag som idag erbjuder guld för investeringsändamål håller en mycket hög spread, dvs. skillnad mellan köp- och säljkurs, vilket gör det svårt för en investerare att få lönsamhet i sin placering. Svensk Guldplacering kommer att erbjuda marknadens bästa spread och på så sätt öka möjligheterna för investerare att få en bra avkastning.


För mer information om Svensk Guldplacering, besök www.svenskguldplacering.se.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Darius Stenberg
VD
Tel. 08-642 63 05
Fax. 08-694 80 26
Mobil: 070-823 72 06
darius.stenberg@auholding.se
www.auholding.se


_____________________________________________________________________________

 

 

AU Holding: Pressmeddelande, den 3 oktober 2006

 

Pressmeddelande från Alldental, den 3 oktober 2006


Dotterbolaget Alldentals försäljning till Kina är fortsatt stark, och bolagets ledning känner sig positiv till utvecklingen. Under årets första nio månader har man sålt varor till Kina för över 13 miljoner kronor. Det är långt över den budgeterade försäljningen på 5-6 miljoner för hela året som man hoppades uppnå. Alldental, som nu har fem anställda på plats i Kina, är nu i färd med nästa steg i utvecklingen och att göra om representationskontoret (RO) till ett WOFE (Wholly Owned Foreign Enterprise) med fullständiga säljrättigheter. Utvecklingen av marknaden är stark, och varumärket Alldental är redan väl etablerat på marknaden.


Den registrering av bolagets produkter som man arbetat med under året går framåt. Samtidigt påbörjas arbetet med andra nödvändiga registreringar. Marknaden för dental ädelmetallegeringar i Kina uppgår till uppskattningsvis 900 MSEK per år för 2006 och väntas öka.


För mer information om Alldental, vänligen besök bolagets hemsida, www.alldental.se.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Darius Stenberg
VD AU Holding AB (publ.)
08-642 63 05
0708-237206
darius.stenberg@auholding.se


_____________________________________________________________________________

 

Pressmeddelande, den 19 september 2006

AU Holding har noterat en nedgående trend i den svenska marknaden för smycken. Smyckebranschen har haft ökade svårigheter under en tid och trenden under detta år tyder inte på någon förbättring inom en snar framtid. AU Holdings styrelse har därför beslutat att godta ett bud som lagts på det helägda dotterbolaget Victor Janson GAB. Försäljningen av Victor Janson kommer att genomföras så snart som full likvid erhållits och väntas ha en mindre men positiv inverkan på resultat- och balansräkning för koncernen för det innevarande räkenskapsåret.


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Darius Stenberg
VD
Tel. 08-642 63 05
Fax. 08-694 80 26
Mobil: 070-823 72 06
darius.stenberg@auholding.se
www.auholding.se

____________________________________________________________________________


Pressmeddelande, den 18 september 2006

Resultat utav extra bolagsstämma i AU Holding AB (publ.).

Stämman tog följande beslut:

-    Styrelsen skall bestå utav Darius Stenberg, Linus Lindgren, Börje Bengtsson och Rein Metsik som ordinarie ledamöter, och Danuta Stenberg som styrelseordförande.

-    Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa ordinarie bolagsstämma och med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av högst 11 600 000 aktier (mindre än 10% av totalt antal aktier). Betalning ska kunna erläggas kontant, som apport eller genom kvittning.

-    Styrelsen skall erhålla en ersättning om totalt 100 000 sek för perioden till nästa ordinarie bolagsstämma.

 

_____________________________________________________________________________

Kallelse till extra bolagsstämma i AU Holding AB (publ.)


Aktieägarna i AU Holding AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 18 september 2006, kl. 13:00 på, Textilgatan 43, 3tr, Stockholm.

Anmälan

Aktieägare skall för att få delta i bolagsstämman: dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken den 12 september 2006, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast den 15 september 2006 kl. 16.00 per post på adress AU Holding AB, Box 92001, 12006 Stockholm; per telefax 08 6948026, per email på adress info@auholding.se eller per telefon 08 6426305. Vid anmälan bör uppges namn, personnr/organisationsnr samt registrerat aktieinnehav. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 12 september 2006 genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att få rätt att delta i bolagsstämman. För ytterligare information kontakta: Darius Stenberg,VD, Tel/mobil: 0708237206, darius.stenberg@auholding.se

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Val av styrelseledamöter.
8. Val av Styrelseordförande.
9. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier.
10. Övriga frågor.
11. Stämmans avslutande.

Huvudsakliga innehållet i framlagda förslag som inte är av mindre betydelse är enligt följande.

P. 7 & 8: Följande förslag till val av styrelse kommer att läggas fram: Omval av Darius Stenberg och Rein Metsik som ordinarie ledamöter. Nyval av Linus Lindgren och Börje Bengtsson som ordinarie ledamöter. Nyval av Danuta Stenberg som Styrelseordförande. Matti Lilljegren kommer att avgå från styrelsen.

P. 9: Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa ordinarie bolagsstämma och med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av högst 50.000.000 aktier. Betalning ska kunna erläggas kontant, som apport eller genom kvittning.

Stockholm, augusti 2006
AU Holding AB (publ)
Styrelsen

 

 

Pressmeddelande den 29 augusti 2006


Uppdatering på AU Holdings utveckling i Kina.


AU Holding har nu tillsatt en ledning på plats i Peking, Kina, som skall svara för etableringen av bolaget i en större skala på plats. Inom ledningen finns personal som talar både svenska och kinesiska.

I ett första skede skall alla nödvändiga registreringar och certifieringar göras. Samtidigt kommer arbetet med att etablera produktionsanläggningen att sättas igång. I slutet av september kommer vi att välja område samt lokaler. Det första steget kommer att vara installationen av en produktionslinje för dental ädelmetallegeringar.

Gällande registreringen av medicinska produkter hos SFDA som man fått förhandsbesked från, så har processen blivit fördröjd. Vi väntar på information från dem och hoppas på att inom kort kunna meddela en mer konkret tidpunkt för slutgiltig registrering. AU Holding kommer att påskynda processen så mycket som möjligt.

Försäljningen till Kina har hållit en god nivå under sommaren, och utvecklingen går enligt planerna.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Darius Stenberg
VD
Tel. 08-642 63 05
Fax. 08-694 80 26
Mobil: 070-823 72 06
darius.stenberg@auholding.se
www.auholding.se

 

Pressmeddelande, den 25 augusti 2006

AU Holding: AU Holding AB (publ.) - Delårsrapport jan - juni 2006

- Koncernens nettoomsättning uppgick till 29 290 kkr. (25 724).
- Koncernens rörelseresultat uppgick till -1 245 kkr. (419).
- Koncernens periodresultat efter skatt uppgick till 2 084 kkr. (301)
(I delårsrapporten ingår slutavräkning för avyttringen avseende Suomen Vakuutuspörssi Oy med underliggande dotterbolag Benefit Brokers Oy)
- Soliditet 21% (8%)
- Vinstmarginal 7% (1%)


Halvåret:

Verksamheten inom dental branschen har stått för 22 942 kkr. (13 668) av omsättningen (78 % av koncernens nettoomsättning). Försäljningen till Kina uppgick till 8 683 kkr. (0 sek under första halvåret år 2005). Budgeterad försäljning till Kina under år 2006 är 5-6 Msek. Försäljningen till Kina väntas öka under andra halvåret år 2006 genom att registreringen av produkterna hos de kinesiska myndigheterna blir klar. Försäljningen till Tyskland uppgick till 8 633 kkr. Försäljningen till Tyskland minskade något under årets första månader pga. reformer i det Tyska försäkringssystemet, men har nu återgått till tidigare nivå.

Försäljning av smycken har omsatt 4 286 kkr. (5 473) (14,6 % av koncernens nettoomsättning). Minskningen beror på hinder i produktionen i samband med en stor ombyggnation av lokalerna i Lindesberg, omstrukturering, samt omorganisation av personal. Dessa arbeten avslutades under juni månad och förväntas ge resultat under andra halvåret år 2006. Statistiskt sett är försäljningen av smycken alltid högre under andra halvåret.


En stor potential marknad finns för koncernen internationellt, främst Kina, varför stora initialkostnader lagts ned i form av utveckling och marknadsföring under första halvåret år 2006.

Viktiga händelser:

AU Holding etablerade under januari månad ett s.k. Representation Office i Peking, Kina för att marknadsföra bolagets produkter i Kina.

Dotterbolaget Alldental ställde ut vid branschmässan Dental South China i Guangzhou, Kina i mars månad.

I juni månad fick bolaget ett förhandsbesked från Kinesiska myndigheter om registrering av medicinska produkter hos State Food and Drug Administration. Registreringen är mycket viktig för bolagets fortsatta utveckling i Kina.

Styrelsen formulerade nya långsiktiga mål gällande utvecklingen i Kina som bl.a. innefattar en intensifiering av engagemanget samt en ny produktionsanläggning i Kina.

Victor Janson har omorganiserat produktionslokalerna i Lindesberg samt personalen.

Framtiden:

Försäljningen till Kina väntas öka under andra hälften av år 2006 i och med slutgiltigt godkännande från Kinesiska myndigheter för registrering av produkterna, samt tack vare ytterligare marknadsföring och närvaro vid mässor. Dotterbolaget Alldental kommer att närvara vid den ledande branschmässan DenTech China 2006 som äger rum under november månad i Shanghai, Kina. AU Holding kommer också att fortsätta med de planer som styrelsen formulerat om utvecklingen i Kina. Under resterande del av året kommer AU Holding att påbörja processen med etablering av ett producerande bolag i Kina. AU Holding kommer också löpande marknadsföra sig mot nya marknader främst i Europa och Asien.
Victor Jansons nya lokaler och organisation samt förstärkt säljkår i Finland kommer att öka bolagets konkurrenskraft på marknaden.

 

 

Stockholm, 25 augusti, 2006

AU Holding AB

För ytterligare information kontakta:
Darius Stenberg, VD
telefon 08-642 63 05 / 070-8237206
darius.stenberg@auholding.se

Siffermaterialet som har upprättats i enlighet med IFRS, har inte granskats av bolagets revisor.

Gamla pressmeddelanden

Pressmeddelande, den 19 juni 2006

 

AU Holdings framtid i Kina

AU Holding kan nu efter omfattande marknadsundersökningar formulera sina mål vad gäller den kinesiska marknaden:

AU Holding skall ha en fullständig organisation i Kina med bl.a.:

•    Guldgruva / guldgruvor
•    Raffinering av gruvmaterial samt återvinning
•    Dentala guldbaserade legeringar
•    Smycken
•    Tackor
•    Halvfabrikat
•    Försäljningsorganisation

Målsättningen är:

•    att ha en egen byggnad på runt 1000 kvm i närheten av Peking,
•    att ha en total-lösning i Kina där man hanterar alla delar av guldets utvinning och förädling,
•    att ha 150 - 200 anställda vid produktion och raffinering,
•    att ha app. 100 anställda vid marknadsföring och försäljning,
•    att äga andel i gruva eller egen gruva (300-400 anställda),
•    att ha ovan nämnda saker klara innan slutet av 2008.

Bolaget har under det senaste året gjort omfattande marknadsundersökningar och utvärderat olika möjligheter i Kina. Den mycket positiva utvecklingen av den inledande fasen av etableringen, dvs. försäljning av dentala legeringar, har tydligt visat utvecklingspotentialen på den kinesiska marknaden. Hela den kinesiska guldbranschen har undersökts, och en starkare organisation i Kina innebär stora fördelar på både de asiatiska och de Europeiska marknaderna.

Det finns idag 1400 producerande guldgruvor i Kina, och med 250 ton produktion/år är landet en av världens största guldproducenter. Marknaden för handel med guld är avreglerad sedan 2001 och flera av gruvorna är privatägda. Gruvorna har dessutom mycket bra lönsamhet. AU Holding för idag diskussioner med gruvägare och anser att man inom en snar framtid kan hitta lämpliga objekt.

Produktionsanläggningen i Kina skall omfatta alla de produkter och tjänster som AU Holding idag erbjuder i Sverige. Raffinering sker idag i Kina ofta lokalt vid gruvorna med förhållandevis primitiva medel. Dessutom sker mycket lite återvinning. AU Holdings raffineringsanläggning, kapacitet och ”Know-how” är mycket mer avancerad än vad man oftast ser i Kina. Allt utvunnet guld från egen gruva kommer givetvis raffineras internt. Produktion av dentala legeringar i Kina kommer att innebära en rad konkurrensfördelar då import innebär en hel del kostnader och komplikationer. Man kommer dessutom åt en mycket bredare kundkrets som inte kan importera. Produktion av smycken i Kina kommer att ge bolaget en starkare position på den Europeiska marknaden. Idag kommer den hårdaste konkurrensen från låglöneländer som Indien, Thailand och Kina. Genom att ha egen produktion i ett låglöneland kommer man att kunna stå sig mot importen samt ta nya marknadsandelar både i Skandinavien och i Europa.

Försäljningsorganisationen skall vara omfattande och bolaget skall finnas representerat i alla stora städer i Kina (inkl. Taiwan och Hong Kong).

Olika ”Development Zones” har redan besökts och utvärderats. Många fördelaktiga villkor erbjuds då de kinesiska myndigheterna vill dra till sig investeringar och Know-how, bl.a. skattereduktioner, utbildad personal, hjälp och förbehandling vid registreringar och certifieringar, mm.

Etableringen kommer att ske löpande, och redan i början av 2007 bör en del av produktionen vara igång.

AU Holding kommer inte att lägga ner produktionen av dentala legeringar och smycken i Sverige, men etableringen av produktionsanläggningen i Kina kommer ändå att innebära väsentliga besparingar.

 

 


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Darius Stenberg
VD AU Holding AB (publ.)
08-642 63 05
0708-237206
darius.stenberg@auholding.se


-----------------------------------------------------------------------------


AU Holding får förhandsbesked om registrering

AU Holding har fått förhandsbesked från State Food and Drug Administration (SFDA) i Kina gällande registreringen av Medical Technical Devices Class 2a. Produkterna, dentala legeringar av ädelmetall, kommer att få den slutgiltiga registreringen under augusti månad. Detta är ett preliminärt besked baserat på att 90 % av testerna är genomförda.

Registreringen av produkterna är mycket viktig. I augusti kommer man att kunna sälja legeringarna till en mycket större kundkrets, däribland sjukhus, universitet och stora exporterande laboratorier. Marknaden för dentala guldlegeringar i Kina väntas uppgå till 4 ton guld under 2006. Efter sommaren kommer AU Holding inleda den andra fasen av etableringen i Kina och intensifiera marknadsföringen. Nyanställningar är att vänta.

Under sommaren och hösten kommer också andra delar av den kinesiska guldmarknaden att undersökas. Ädelmetallmarknaden i Kina är komplicerad och hårt kontrollerad, men erbjuder mycket intressanta möjligheter. Kina är en av världens största producenter av guld och välkomnar högteknologisk Know How inom raffinering och förädling av guld och andra ädelmetaller. AU Holding har i dagsläget ett väletablerat kontaktnät och många intressant alternativ för utvecklingen i Kina och kommer inom kort att fastställa en utvecklingsplan.


_____________________________________________________________________________

Pressmeddelande, den 8 juni 2006

Uppdatering på AU Holdings försäljning till Kina

Försäljningen av guldbaserade legeringar för dentalbranschen i Kina uppgick till knappt 8 miljoner sek t.o.m. 31 maj i år. På årets 5 första månader har vi lyckats uppnå 150 % av den budgeterade försäljningen till Kina under 2006.

”Vi är mycket nöjda med resultatet. Det här är mer än vad vi hade hoppats på i det inledande skedet av etableringen på den Kinesiska marknaden. Vi har bara funnits på marknaden i ett drygt halvår och är redan väl etablerade på marknaden för dentala ädelmetallegeringar.”, säger Darius Stenberg, VD.

Den kinesiska marknaden är mycket ung och utvecklas snabbt. Ökad välfärd, hygien och kunskap är bidragande faktorer. AU Holdings försäljning väntas också öka under året.

”Vi är nu i slutskedet av fas ett i vår etablering i Kina. Senast efter sommaren kommer vi att inleda fas två och gå ut med en bredare offensiv.”, säger Darius Stenberg.

Under den första fasen har vi marknadsfört varumärket Alldental, etablerat oss på marknaden för dentala legeringar av ädelmetall, och knutit till oss viktiga kunder, sk. ”opinion leaders”. I den fasen har vi också gjort omfattande marknadsundersökningar och djupa analyser av guldmarknaden, samt skapat ett brett kontaktnät med personer på beslutsfattande positioner inom guldbranschen i Kina.

AU Holding kommer inom kort att meddela en fastställd utvecklingsplan för Kina.

 

 


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Darius Stenberg
VD AU Holding AB (publ.)
08-642 63 05
0708-237206
darius.stenberg@auholding.se


_____________________________________________________________________________

Pressmeddelande, den 30 maj 2006

Resultat från Årsstämma i AU Holding AB (publ)


Stämman beslöt att fastställa resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning, disponera vinsten enligt förslaget i årsredovisningen, samt bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkneskapsåret 01.01.2005 – 31.12.2005.

Stämman fastställde att inget arvode skall utgå till styrelsen och att revisor skall få betalt enligt godkänd räkning.

Stämman valde Darius Stenberg och Rein Metsik till styrelseledamöter, och Matti Lilljegren valdes till styrelseordförande.

Stämman beslöt om att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa ordinarie bolagsstämma och med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av högst 11.600.000 aktier. Betalning skall kunna erläggas kontant, genom kvittning eller som apport.


___________________________________________________________________________
Pressmeddelande, den 15 maj 2006


AU HOLDING AB – DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2006


-    Nettoomsättningen uppgick till tkr 12 782 (11 450).
-    Resultat efter finansiella poster, tkr 2 400 (-331).
-    Vinstmarginal: 19% (-3%)
-    Soliditet 21% (6%)
-    Balansomslutning, tkr 28 478 (21 547)


I delårsrapporten ingår slutredovisning för avyttringen av Suomen Vakuutuspörssi Oy. Vinst per aktie uppgick till 0,02 SEK/aktie.
AU Holding har haft ett starkt första kvartal. Försäljningen till Kina har ökat stadigt under perioden och uppgick till knappa 4.000.000,00 SEK under perioden. Segmentet dentala legeringar hade en god utveckling under perioden. AU Holdings dotterbolag – Alldental – har nu etablerat sig som ett varumärke på den Kinesiska dentalmarknaden.
Den starka utvecklingen har lett till ökad kännedom om bolaget vilket i sin tur ökar möjligheterna till att anställa nyckelpersoner i branschen. Även andra marknader har kontaktats under perioden.
Segmentet smycken och ädla stenar har minskat något i förhållande till samma period föregående år. Minskningen beror på förändringar i marknaden och minskad lönsamhet i branschen generellt.
Raffinering och återvinning har haft ett uppsving i och med det höga priset på råvaror.


2006 OCH FRAMTIDEN

Omsättningen för andra kvartalet 2006 väntas öka i förhållande till det första. Omsättningen till den Kinesiska marknaden kom inte igång ordentligt under mars månad och har sedan dess haft en stabil positiv utveckling.
Under slutet av 2005 och början av 2006 har ansträngningar gjorts för att utveckla nya marknader i central Europa – speciellt på dentalmarknaden.
Resultatet av dessa ansträngningar väntas komma under det andra kvartalet. Även segmentet smycken och ädla stenar väntas återgå till normal försäljning under det andra kvartalet.
Utvecklingsmässigt kommer fokus att läggas på dentalmarknaderna i Asien, främst Kina. Marknaden växer snabbt och det finns goda möjligheter att utöka sina andelar av densamma.


Samtidigt kommer vi kontinuerligt att växa oss starkare på den Europeiska marknaden. Vi kommer också löpande analysera marknaderna inom våra verksamhetsområden för möjliga förvärv.
Smyckeverksamheten kommer kontinuerligt att anpassas till den rådande situationen och utvecklas med marknaden för att hålla en god lönsamhet. Förändringar i branschen samt interna problem med sjuk personal och renoveringar har tyngt den delen av verksamheten under första kvartalet.
Under andra kvartalet väntas verksamheten återgå till det normala. Orderläget är gott och andra kvartalet har börjat starkt.


AU Holding är ett svenskt guldbolag – främst inriktat på dentala ädelmetallegeringar, smycken och ädla stenar, samt raffinering och återvinning.
Bolaget skall erbjuda alla tjänster och produkter inom guldsektorn. Bolaget skall hantera guld i alla dess former, från gruvjord innehållande guldpartiklar till färdiga produkter. Alla stegen i renings- och förädlingsprocesserna skall finnas inom koncernen. Fokus i utvecklingen ligger idag på Asien.


Hela delårsrapporten för perioden 2006-01-01 - 2006-03-31 finns att läsa på www.auholding.se under Investor Relations.

För ytterligare information kontakta:
Darius Stenberg
VD
AU Holding AB (publ)
Box 92001
12006 Stockholm
Tel. 08-6426305
Fax.086948026
Mobil.0708-237206
Darius.stenberg@auholding.se
www.auholding.se

 

 


____________________________________________________________________________

Pressmeddelande den 11 April 2006

Försäljningen på den Kinesiska marknaden fortsätter att öka. Under mars månad sålde AU Holding varor för knappt 2,500,000 SEK till Kina. Det är en ökning med drygt 220% i jämförelse med årets två första månader, och med 450% i förhållande till november och december 2005. Omsättningen till Kina uppgår t.o.m. 31 Mars i år till app. 4,000,000 SEK.

Försäljningsstatistik till Kina, förenklad:

Nov. -05:     450,000 SEK
Dec. -05:     450,000 SEK
Jan. -06:     750,000 SEK
Feb. -06:     750,000 SEK
Mars -06:    2,400,000 SEK

Närvaron på den viktiga bransch-mässan ”Dental South China 2006” i Guangzhou i början av Mars har gett goda resultat. Varumärket Alldental är nu väl etablerat på den Kinesiska marknaden. Efterfrågan på produkterna har ökat starkt, och till kunderna hör många viktiga och ledande laboratorier.

”Det är med nöje vi ser att försäljningen går bra och överträffar våra förväntningar. På tre månader har vi sålt 80 % av den budgeterade årsförsäljningen till Kina. Vi kommer att fortsätta med våra ansträngningar på den Kinesiska marknaden för att ytterligare öka våra andelar. Innan sommaren kommer vi att anställa minst en person till på plats i Peking.” (Darius Stenberg, VD).

Till kundkretsen räknas nu hela ”Greater China”, dvs. Kina, Hong Kong och Taiwan.

Sortimentet som erbjuds de asiatiska marknaderna kommer inom kort att kompletteras med nya produkter. De nya produkterna är kompletterande guldbaserade produkter för dentala proteser som redan används i stor utsträckning i Kina. Produkterna kommer i första hand marknadsföras på bolagets befintliga kunder, och under hösten 2006 kommer de att presenteras på DenTech China, en av de viktigaste mässorna i branschen i Asien.

Bolaget kommer nu att anställa minst en person till i Kina till bolagets kontor i Peking.

 

 

---------------------------------------------------------------------------


Pressmeddelande, den 22 mars 2006

AU Holding AB – Resultat av extra bolagsstämma

Den extra bolagsstämman beslutade idag följande:

STYRELSEN

Styrelsen består utav Matti Lilljegren som ordförande, Rein Metsik, Darius Stenberg och Dag Sjöberg som ordinarie ledamöter till och med den ordinarie bolagsstämman.

Johan Gustafson kommer att vara adjungerad ledamot vid styrelsemötena minst till och med ordinarie bolagsstämma.

EMISSION

Stämman bemyndigade styrelsen om att vid ett eller flera tillfällen före ordinarie bolagsstämma och med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av högst 25 000 000 aktier. Syftet med emissionen skall vara förvärv.


AU Holding AB (publ.) är ett svenskt guldbolag vars affärsidé är att äga, förvalta och utveckla bolag inom ädelmetallbranschen där en stark marknadsposition kan uppnås. Verksamheten skall utökas genom förvärv inom befintliga och nya verksamhetsområden. Bolagets verksamhet skall omfatta alla stegen i hanteringen av guld. AU Holding är verksamt i Europa och Asien.

____________________________________________________________________________

 

Pressmeddelande, den 2 mars 2006

AU Holdings guldförsäljning i Kina bättre än budget.

AU Holdings försäljning i Kina går bättre än väntat. Efter årets två första månader ser vi nu behov att ändra den budgeterade omsättningen mot Kina. Målsättning har varit att under 2006 sälja guldvaror för mellan 5 000 000 SEK och 6 000 000 SEK. Under januari och februari 2006 uppgick försäljningen till Kina till drygt 1 500 000 SEK.

Vid en icke stigande försäljning innebär det en omsättning på 9 000 000 SEK i Kina. Försäljningen väntas öka under de två första kvartalen 2006 tack vare intensiv marknadsföring och en starkt växande marknad. Bolagets kontor i Kina har varit en bidragande faktor till den ökade försäljningen.

Kina är en ny marknad för dentala legeringar av ädelmetall; man började använda guldbaserade legeringar för dentala rekonstruktioner så sent som år 2000. Sedan dess har marknaden haft en tillväxttakt på över 200% per år. Enligt en marknadsundersökning genomförd av Svenska Exportrådet i Kina på uppdrag av Alldental kommer den kinesiska marknaden för dentala guldlegeringar ha en CAGR (Compound Annual Growth Rate) på 26% per år fram till 2010. År 2006 väntas den omsätta 600 MSEK. Ökad välfärd och dålig munhygien har lett till en starkt ökad efterfrågan på tandvård och dental protetik.


Grafen är baserad på siffror från Exportrådets marknadsundersökning. Värdena för 2005 tom 2010 år uppskattningar.


Under mars 2006 kommer Alldental, varumärket under vilket guldbaserade dentala legeringar säljs i AU Holding koncernen att finnas representerade på Dental South China i Guangzhou, en av de viktigaste mässorna i regionen. I området finns en stor del av de större laboratorierna i Kina.

Au Holding är ett tillväxtfokuserat svenskt guldbolag. Bolaget äger, förvaltar och utvecklar bolag, samt utökar verksamheten genom förvärv inom befintliga och nya verksamhetsområden.

För ytterligare information, kontakta:

Darius Stenberg, VD
Tel.: 08-642 63 05
Fax.: 08-694 80 26
Mobil: 0708-23 72 06
darius.stenberg@auholding.se

 

 


Pressmeddelande, den 9 februari 2006


AU HOLDINGS RESULTAT FÖR 2005 BÄTTRE ÄN VÄNTAT

AU Holdings resultat för 2005 kommer att vara bättre än väntat. Styrelsens målsättning var att för 2005 nå nollgränsen. De preliminära siffrorna som finns i dagsläget visar dock på ett bättre positivt resultat.

Utvecklingen i dotterbolagen har varit bra och många nedskärningar har gjorts på kostnadssidan. Under 2005 har dock bolaget haft extraordinära kostnader som påverkat resultatet.

Au Holding är ett tillväxtfokuserat svenskt guldbolag. Bolaget äger, förvaltar aktivt och utvecklar bolag, samt utökar verksamheten genom förvärv inom befintliga och nya verksamhetsområden.

Au Holding AB kommer i första hand inrikta sig på att växa med vinst, dvs. göra företagsförvärv som leder till direkt ökad vinst och/eller synergieffekter.

Första företagsförvärvet är under process och "Letter of intent" är tecknat. Resultat av detta bör vara färdigt före juni 2006.

Au Holding AB:s målsättning är att inom tre till fem år vara Nordens ledande aktör inom ädelmetallbranschen.


_____________________________________________________________________________

 

Pressmeddelande, den 18 januari 2006

 


AU Holdings dotterbolag Alldental skapar ett kontor i Kina.


AU Holdings dotterbolag Alldental har nu ett kontor i Kina. Kontoret �r ett Representation Office och �r bel�get i Peking. Kontoret har f�r n�rvarande en heltidsanst�lld.

Alldental Q & Co AB Representation Office, Beijing kommer att marknadsf�ra bolagets produkter p� den Kinesiska marknaden samt fungera som l�nk mellan huvudkontoret i Stockholm och de Kinesiska myndigheterna i registreringsprocessen av produkterna. Kontoret kommer ocks� att sk�ta kundkontakter samt marknadsanalyser och uppf�ljningar.

Kina �r en av v�rldens snabbast v�xande marknader f�r dentala produkter. Alldental har f�tt mycket bra respons fr�n marknaden och har redan i dagsl�get en v�xande f�rs�ljning.


______________________________________________________________________________

 

Pressmeddelande, den 9 januari 2006


Victor Janson GAB tecknar samarbetsavtal

Victor Janson GAB har slutit avtal om samarbete med en annan akt�r
p� den svenska marknaden.

Samarbetet inneb�r en komplettering av bolagets kollektion och
kommer att inom vissa varugrupper resultera i f�rb�ttrad konkurrenskraft
genom b�ttre priser och h�gre kvalitet.

Detta kommer att resultera i en �kad oms�ttning samt till
ett b�ttre resultat f�r bolaget.

Bolaget uppskattar t�ckningsbidraget genom samarbetet
till cirka 1 000 000,00 ? 1 100 000,00 kr p� �rsbasis.

 

______________________________________________________________________________________

 


Pressmeddelande, den 2 januari 2006


AU HOLDING S�LJER DOTTERBOLAGET BENEFIT BROKERS.

Au Holding har per den 30 december 2005 s�lt sitt hel�gda dotterbolag Benefit Brokers Oy f�r 5 MSEK. Bolaget f�rv�rvdes under 2004 f�r 1.274.000 SEK. Avyttringen inneb�r en renodling av Au Holdings verksamhet mot guldbranschen. F�rs�ljningen kommer att v�sentligt f�rb�ttra resultatet f�r 2005. Det var den operativa personalen som visade intresse och k�pte bolaget.

Det var Au Invest AB, Au Holdings hel�gda dotterbolag som s�lde sitt aktieinnehav i Suomen Vakuutusp�rssi Oy (som var 100%). Suomen Vakuutusp�rssi Oy �ger 100% av Benefit Brokers Oy.

 

_____________________________________________________________________________________

 


Pressmeddelande 20041222


AU HOLDING: NYTT SVENSKT GULDBOLAG


AU Holding AB �r ett nytt bolag som �r skapat f�r att �ga, f�rvalta och utveckla bolag inom guldbranschen och sektorn finansiella tj�nster. De tre huvudsakliga verksamhetsomr�dena �r dentala legeringar av �delmetall, smycken och �dla stenar, placerings- och f�rs�kringsf�rmedling samt r�dgivning inom kapitalf�rvaltning. AU Holding AB har tre dotterbolag.

Alldental Q & Co AB producerar och s�ljer dentala legeringar utav �delmetall i eget namn, producerar i Private Label till f�retag i b�de Sverige och Tyskland och erbjuder dessutom kontroll och raffinering av �delmetaller.

Viktor Janson Guldvaru AB, etablerat 1890, producerar, s�ljer och handlar med smycken och �dla stenar.

Benefit Brokers Oy �r grundat 1993 och �r en av de �ldsta finl�ndska placerings- och f�rs�kringsm�klarna. Benefit Brokers Oy �vervakas av F�rs�kringsinspektionen i Finland.

AU Holding AB har f�r n�rvarande drygt 2800 aktie�gare, och avser att b�rsnoteras under 2005 p� NGM Equity b�rsen.

Det nya bolagets m�ls�ttning �r tillv�xt genom f�rv�rv samt utveckling av de befintliga bolagens verksamheter i Norden s�v�l som p� andra internationella marknader.

 

 

 

 

 

 


voitures occasion, voitures toutes marques, petites annonces voitures, used cars China, Classified ads China, classified ads cars and more Russia, Autoanzeigen, Sell gold for cash China, Gold Price China, Jincash.com China, bmw occasion et neuf, gold dental alloys, Om Auholding, guld, guldpris